Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị mã ngành, mã khóa và số thứ tự của 1 mã sinh viên được nhập từ bàn phím.

Java - Viết chương trình hiển thị mã ngành, mã khóa và số thứ tự của 1 mã sinh viên được nhập từ bàn phím.

Giả sử mã số sinh viên của một sinh viên ở một trường đại học được đặt theo cấu trúc sau: XXX - YY - ZZ (trong đó XXX là mã ngành, YY là khóa và ZZ là số thứ tự của sinh viên đó). Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập mã số sinh viên theo cấu trúc trên và hiển thị mã ngành, khóa và số thứ tự trong mã vừa nhập.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng StringTokenizer, trong đó ký tự dùng để phân tách chuỗi là " - ".

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String maSinhVien;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập mã số sinh viên (XXX - YY - ZZ): ");
	maSinhVien = scanner.nextLine();
		
	// tách theo ký tự " - "
	StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(maSinhVien, " - ");
		
	// hiển thị mã ngành, khóa và số thứ tự
	while (stringTokenizer.hasMoreTokens()) {
		System.out.print("Mã ngành: ");
		System.out.println(stringTokenizer.nextToken());
		System.out.print("Khóa: ");
		System.out.println(stringTokenizer.nextToken());
		System.out.print("Số thứ tự: ");
		System.out.println(stringTokenizer.nextToken());
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi thong tin sinh vien StringTokenizer PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm chuỗi con dài nhất ở đầu chuỗi sao cho đảo ngược của chuỗi này là chuỗi con nằm ở cuối chuỗi.
Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?
Java - Viết chương trình hiển thị mã ngành, mã khóa và số thứ tự của 1 mã sinh viên được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình hiển thị các từ viết tắt của 1 chuỗi bất kỳ.
Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP