java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình tìm chuỗi con dài nhất ở đầu chuỗi sao cho đảo ngược của chuỗi này là chuỗi con nằm ở cuối chuỗi.

Viết chương trình hiển thị chuỗi con dài nhất của một chuỗi truyền vào sao cho đảo ngược của chuỗi này tương ứng với chuỗi con nằm ở cuối chuỗi.

Ví dụ:

Chuỗi nhập vào là "abcfdfdcba" thì hiển thị "abc".

Chuỗi nhập vào là "rmmr" thì hiển thị "rm".

Chuỗi nhập vào là "abcdef" thì không làm gì cả.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str, ketQua;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
		
	System.out.println("Nhập chuỗi: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	for (int i = 0; i < str.length() / 2; i++) {
		char ch = str.charAt(i);
			
		// nếu ký tự đầu tiên = ký tự cuối cùng của chuỗi
		// thì sẽ thêm ký tự đó vào stringBuilder
		// sử dụng phương thức append()
		// nếu không thì thoát khỏi vòng lặp
		if (ch == str.charAt(str.length() - i - 1)) {
			stringBuilder.append(ch);
		} else {
			break;
		}
	}
		
	System.out.println(stringBuilder.toString());
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim chuoi con StringBuilder PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top