TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý giao dịch nhà đất.

Xây dựng chương trình quản lý danh sách các giao dịch nhà đất. Thông tin bao gồm:

  • Giao dịch đất: Mã giao dịch, ngày giao dịch (ngày, tháng, năm), đơn giá, loại đất (loại A, B, C), diện tích. Nếu là loại B, C thì thành tiền = diện tích * đơn giá. Nếu là loại A thì thành tiền = diện tích * đơn giá * 1.5.
  • Giao dịch nhà: Mã giao dịch, ngày giao dịch (ngày, tháng, năm), đơn giá, loại nhà (cao cấp, thường), địa chỉ, diện tích. Nếu là loại nhà cao cấp thì thành tiền = diện tích * đơn giá, nếu là loại thường thì thành tiền = diện tích * đơn giá * 90%.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp với quan hệ thừa kế.
  • Nhập xuất danh sách các giao dịch.
  • Tính trung bình thành tiền của giao dịch đất.
  • Xuất ra các giao dịch của tháng 9 năm 2013.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

GiaoDich.java
package baitapquanlynhadat;

import java.util.Scanner;

public class GiaoDich {
	private String maGiaoDich, ngayGiaoDich;
	private long donGia;
	private float dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public GiaoDich() {
		super();
	}

	public GiaoDich(String maGiaoDich, String ngayGiaoDich, long donGia, float dienTich) {
		super();
		this.maGiaoDich = maGiaoDich;
		this.ngayGiaoDich = ngayGiaoDich;
		this.donGia = donGia;
		this.dienTich = dienTich;
	}

	public String getMaGiaoDich() {
		return maGiaoDich;
	}

	public void setMaGiaoDich(String maGiaoDich) {
		this.maGiaoDich = maGiaoDich;
	}

	public String getNgayGiaoDich() {
		return ngayGiaoDich;
	}

	public void setNgayGiaoDich(String ngayGiaoDich) {
		this.ngayGiaoDich = ngayGiaoDich;
	}

	public long getDonGia() {
		return donGia;
	}

	public void setDonGia(long donGia) {
		this.donGia = donGia;
	}

	public float getDienTich() {
		return dienTich;
	}

	public void setDienTich(float dienTich) {
		this.dienTich = dienTich;
	}
	
	public void nhap() {
		System.out.print("Nhập mã giao dịch: ");
		maGiaoDich = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập ngày giao dịch (ngày/tháng/năm): ");
		ngayGiaoDich = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập đơn giá: ");
		donGia = Long.parseLong(scanner.nextLine());
		System.out.print("Nhập diện tích: ");
		dienTich = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã giao dịch: " + this.maGiaoDich + ", ngày giao dịch: " + this.ngayGiaoDich + 
			", đơn giá: " + this.donGia + ", diện tích: " + this.dienTich;
	}
}

GiaoDichDat.java
package baitapquanlynhadat;

public class GiaoDichDat extends GiaoDich {
	private String loaiDat;

	public GiaoDichDat() {
		super();
	}

	public GiaoDichDat(String loaiDat) {
		super();
		this.loaiDat = loaiDat;
	}

	public String getLoaiDat() {
		return loaiDat;
	}

	public void setLoaiDat(String loaiDat) {
		this.loaiDat = loaiDat;
	}
	
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập loại đất (A/B/C): ");
		loaiDat = scanner.nextLine();
	}

	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", loại đất: " + this.loaiDat;
	}
}

GiaoDichNha.java
package baitapquanlynhadat;

public class GiaoDichNha extends GiaoDich {
	private String loaiNha, diaChi;
	private int choose;
	
	public GiaoDichNha() {
		super();
	}

	public GiaoDichNha(String loaiNha, String diaChi) {
		super();
		this.loaiNha = loaiNha;
		this.diaChi = diaChi;
	}

	public String getLoaiNha() {
		return loaiNha;
	}

	public void setLoaiNha(String loaiNha) {
		this.loaiNha = loaiNha;
	}

	public String getDiaChi() {
		return diaChi;
	}

	public void setDiaChi(String diaChi) {
		this.diaChi = diaChi;
	}
	
	public void nhap() {
		super.nhap();
		System.out.print("Nhập địa chỉ: ");
		diaChi = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập loại nhà (0: cao cấp, 1: thường): ");
		choose = scanner.nextInt();
		switch (choose) {
			case 0:
				loaiNha = "cao cấp";
				break;
			case 1: 
				loaiNha = "thường";
				break;
			default:
				System.out.println("Chọn số không hợp lệ.");
				break;
		}
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", loại nhà: " + this.loaiNha + ", địa chỉ: " + this.diaChi;
	}
}

Main.java
package baitapquanlynhadat;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<GiaoDichNha> arrGiaoDichNha = new ArrayList<>();
		ArrayList<GiaoDichDat> arrGiaoDichDat = new ArrayList<>();
		int soGiaoDichDat = 0, soGiaoDichNha = 0;
		long tongTienGiaoDichDat = 0, trungBinhThanhTien = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số giao dịch đất: ");
		soGiaoDichDat = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số giao dịch nhà: ");
		soGiaoDichNha = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin giao dịch đất:");
		for (int i = 0; i < soGiaoDichDat; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin giao dịch đất thứ " + (i + 1) + ":");
			GiaoDichDat giaoDichDat = new GiaoDichDat();
			giaoDichDat.nhap();
			arrGiaoDichDat.add(giaoDichDat);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin giao dịch nhà:");
		for (int i = 0; i < soGiaoDichNha; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin giao dịch nhà thứ " + (i + 1) + ":");
			GiaoDichNha giaoDichNha = new GiaoDichNha();
			giaoDichNha.nhap();
			arrGiaoDichNha.add(giaoDichNha);
		}
		
		System.out.println("---Thông tin các giao dịch đất---");
		for (int i = 0; i < arrGiaoDichNha.size(); i++) {
			System.out.println(arrGiaoDichDat.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("---Thông tin các giao dịch nhà---");
		for (int i = 0; i < arrGiaoDichNha.size(); i++) {
			System.out.println(arrGiaoDichNha.get(i).toString());
		}
		
		for (int i = 0; i < arrGiaoDichDat.size(); i++) {
			if (arrGiaoDichDat.get(i).getLoaiDat().equalsIgnoreCase("A")) {
				tongTienGiaoDichDat += arrGiaoDichDat.get(i).getDienTich() * 
					arrGiaoDichDat.get(i).getDonGia() * 1.5;
			} else if (arrGiaoDichDat.get(i).getLoaiDat().equalsIgnoreCase("B") || 
					arrGiaoDichDat.get(i).getLoaiDat().equalsIgnoreCase("C")) {
				tongTienGiaoDichDat += arrGiaoDichDat.get(i).getDienTich() * 
					arrGiaoDichDat.get(i).getDonGia();
			}
		}
		trungBinhThanhTien = tongTienGiaoDichDat / (arrGiaoDichDat.size());
		System.out.println("Trung bình thành tiền của giao dịch đất = " + trungBinhThanhTien);
		
		// xuất ra các giao dịch của tháng 9 năm 2013
		System.out.println("Các giao dịch đất của tháng 9 năm 2013: ");
		for (int i = 0; i < arrGiaoDichDat.size(); i++) {
			String[] dateGiaoDichDat = arrGiaoDichDat.get(i).getNgayGiaoDich().split("/");
			if (dateGiaoDichDat[1].equals("9") && dateGiaoDichDat[2].equals("2013")) {
				System.out.println(arrGiaoDichDat.get(i).toString());
			}
		}
		
		System.out.println("Các giao dịch nhà của tháng 9 năm 2013: ");
		for (int i = 0; i < arrGiaoDichNha.size(); i++) {
			String[] dateGiaoDichNha = arrGiaoDichNha.get(i).getNgayGiaoDich().split("/");
			if (dateGiaoDichNha[1].equals("9") && dateGiaoDichNha[2].equals("2013")) {
				System.out.println(arrGiaoDichNha.get(i).toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly nha dat 1 PNGketqua bai tap quan ly nha dat 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải