Java - Viết chương trình quản lý thông tin các chuyến xe.

Công ty du lich V quản lý thông tin của các chuyến xe. Thông tin của 2 loại chuyến xe:

  • Chuyến xe nội thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, số tuyến, số km đi được, doanh thu.
  • Chuyến xe ngoại thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, nơi đến, số ngày đi được, doanh thu.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp có quan hệ thừa kế.
  • Nhập, xuất danh sách các chuyến xe.
  • Tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:

Bước 1: Xây dựng lớp ChuyenXe bao gồm các thuộc tính chung của 2 loại chuyến xe nội thành và ngoại thành đó là mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, doanh thu.

Bước 2: Xây dựng lớp ChuyenXeNoiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là số tuyến, số km đi được.

Bước 3: Xây dựng lớp ChuyenXeNgoaiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là nơi đến, số ngày đi được.

Bước 4: Xây dựng lớp Main nhập, hiển thị thông tin các chuyến xe và tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

ChuyenXe.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.Scanner;

public class ChuyenXe {
	protected String maSoChuyen, hoTenTaiXe, soXe;
	protected double doanhThu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public ChuyenXe() {
		super();
		this.maSoChuyen = "";
		this.hoTenTaiXe = "";
		this.soXe = "";
		this.doanhThu = 0;
	}

	public ChuyenXe(String maSoChuyen, String hoTenTaiXe, String soXe, double doanhThu) {
		super();
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
		this.soXe = soXe;
		this.doanhThu = doanhThu;
	}

	public String getMaSoChuyen() {
		return maSoChuyen;
	}

	public void setMaSoChuyen(String maSoChuyen) {
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
	}

	public String getHoTenTaiXe() {
		return hoTenTaiXe;
	}

	public void setHoTenTaiXe(String hoTenTaiXe) {
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
	}

	public String getSoXe() {
		return soXe;
	}

	public void setSoXe(String soXe) {
		this.soXe = soXe;
	}

	public double getDoanhThu() {
		return doanhThu;
	}

	public void setDoanhThu(double doanhThu) {
		this.doanhThu = doanhThu;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		System.out.print("Nhập mã số chuyến: ");
		maSoChuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên tài xế: ");
		hoTenTaiXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số xe: ");
		soXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập doanh thu: ");
		doanhThu = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return "Mã số chuyến: " + this.maSoChuyen + ", họ tên tài xế: " + this.hoTenTaiXe
				+ ", số xe: " + this.soXe + ", doanh thu: " + this.doanhThu;
	}
}

ChuyenXeNoiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNoiThanh extends ChuyenXe {
	private String soTuyen;
	private double soKmDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNoiThanh() {
		super();
	}

	public ChuyenXeNoiThanh(String soTuyen, double soKmDiDuoc) {
		super();
		this.soTuyen = soTuyen;
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public double getSoKmDiDuoc() {
		return soKmDiDuoc;
	}

	public void setSoKmDiDuoc(double soKmDiDuoc) {
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public Scanner getScanner() {
		return scanner;
	}

	public void setScanner(Scanner scanner) {
		this.scanner = scanner;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();	// gọi hàm nhapThongTinChuyenXe() của lớp ChuyenXe
		System.out.print("Nhập số tuyến: ");
		soTuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số km đi được: ");
		soKmDiDuoc = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", số tuyến: " + this.soTuyen + 
				", số km đi được: " + this.soKmDiDuoc;
	}
}

ChuyenXeNgoaiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNgoaiThanh extends ChuyenXe {
	private String noiDen;
	private int soNgayDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNgoaiThanh() {
		super();
		this.noiDen = "";
		this.soNgayDiDuoc = 0;
	}

	public ChuyenXeNgoaiThanh(String noiDen, int soNgayDiDuoc) {
		super();
		this.noiDen = noiDen;
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}

	public String getNoiDen() {
		return noiDen;
	}

	public void setNoiDen(String noiDen) {
		this.noiDen = noiDen;
	}

	public int getSoNgayDiDuoc() {
		return soNgayDiDuoc;
	}

	public void setSoNgayDiDuoc(int soNgayDiDuoc) {
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();
		System.out.print("Nhập nơi đến: ");
		noiDen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số ngày đi được: ");
		soNgayDiDuoc = scanner.nextInt();
	}
	public String toString() {
		return super.toString() + ", nơi đến: " + this.noiDen + ", số ngày đi được: " + 
				this.soNgayDiDuoc;
	}
}

Main.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<ChuyenXeNoiThanh> arrChuyenXeNoiThanh = new ArrayList<>();
		ArrayList<ChuyenXeNgoaiThanh> arrChuyenXeNgoaiThanh = new ArrayList<>();
		int soChuyenNoiThanh, soChuyenNgoaiThanh;
		double doanhThuXeNoiThanh = 0, doanhThuXeNgoaiThanh = 0;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số chuyến xe nội thành: ");
		soChuyenNoiThanh = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số chuyến xe ngoại thành: ");
		soChuyenNgoaiThanh = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe nội thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNoiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNoiThanh chuyenXeNoiThanh = new ChuyenXeNoiThanh();
			chuyenXeNoiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNoiThanh += chuyenXeNoiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNoiThanh.add(chuyenXeNoiThanh);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe ngoại thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNgoaiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNgoaiThanh chuyenXeNgoaiThanh = new ChuyenXeNgoaiThanh();
			chuyenXeNgoaiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNgoaiThanh += chuyenXeNgoaiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNgoaiThanh.add(chuyenXeNgoaiThanh);
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe nội thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNoiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNoiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe ngoại thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNgoaiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNgoaiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("Doanh thu từng chuyến xe: ");
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe nội thành: " + doanhThuXeNoiThanh);
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe ngoại thành: " + doanhThuXeNgoaiThanh);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net