TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý thông tin các chuyến xe.

Công ty du lich V quản lý thông tin của các chuyến xe. Thông tin của 2 loại chuyến xe:

  • Chuyến xe nội thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, số tuyến, số km đi được, doanh thu.
  • Chuyến xe ngoại thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, nơi đến, số ngày đi được, doanh thu.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp có quan hệ thừa kế.
  • Nhập, xuất danh sách các chuyến xe.
  • Tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Xây dựng lớp ChuyenXe bao gồm các thuộc tính chung của 2 loại chuyến xe nội thành và ngoại thành đó là mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, doanh thu.

Bước 2: Xây dựng lớp ChuyenXeNoiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là số tuyến, số km đi được.

Bước 3: Xây dựng lớp ChuyenXeNgoaiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là nơi đến, số ngày đi được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 4: Xây dựng lớp Main nhập, hiển thị thông tin các chuyến xe và tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

ChuyenXe.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.Scanner;

public class ChuyenXe {
	protected String maSoChuyen, hoTenTaiXe, soXe;
	protected double doanhThu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public ChuyenXe() {
		super();
		this.maSoChuyen = "";
		this.hoTenTaiXe = "";
		this.soXe = "";
		this.doanhThu = 0;
	}

	public ChuyenXe(String maSoChuyen, String hoTenTaiXe, String soXe, double doanhThu) {
		super();
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
		this.soXe = soXe;
		this.doanhThu = doanhThu;
	}

	public String getMaSoChuyen() {
		return maSoChuyen;
	}

	public void setMaSoChuyen(String maSoChuyen) {
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
	}

	public String getHoTenTaiXe() {
		return hoTenTaiXe;
	}

	public void setHoTenTaiXe(String hoTenTaiXe) {
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
	}

	public String getSoXe() {
		return soXe;
	}

	public void setSoXe(String soXe) {
		this.soXe = soXe;
	}

	public double getDoanhThu() {
		return doanhThu;
	}

	public void setDoanhThu(double doanhThu) {
		this.doanhThu = doanhThu;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		System.out.print("Nhập mã số chuyến: ");
		maSoChuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên tài xế: ");
		hoTenTaiXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số xe: ");
		soXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập doanh thu: ");
		doanhThu = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return "Mã số chuyến: " + this.maSoChuyen + ", họ tên tài xế: " + this.hoTenTaiXe
				+ ", số xe: " + this.soXe + ", doanh thu: " + this.doanhThu;
	}
}

ChuyenXeNoiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNoiThanh extends ChuyenXe {
	private String soTuyen;
	private double soKmDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNoiThanh() {
		super();
	}

	public ChuyenXeNoiThanh(String soTuyen, double soKmDiDuoc) {
		super();
		this.soTuyen = soTuyen;
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public double getSoKmDiDuoc() {
		return soKmDiDuoc;
	}

	public void setSoKmDiDuoc(double soKmDiDuoc) {
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public Scanner getScanner() {
		return scanner;
	}

	public void setScanner(Scanner scanner) {
		this.scanner = scanner;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();	// gọi hàm nhapThongTinChuyenXe() của lớp ChuyenXe
		System.out.print("Nhập số tuyến: ");
		soTuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số km đi được: ");
		soKmDiDuoc = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", số tuyến: " + this.soTuyen + 
				", số km đi được: " + this.soKmDiDuoc;
	}
}

ChuyenXeNgoaiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNgoaiThanh extends ChuyenXe {
	private String noiDen;
	private int soNgayDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNgoaiThanh() {
		super();
		this.noiDen = "";
		this.soNgayDiDuoc = 0;
	}

	public ChuyenXeNgoaiThanh(String noiDen, int soNgayDiDuoc) {
		super();
		this.noiDen = noiDen;
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}

	public String getNoiDen() {
		return noiDen;
	}

	public void setNoiDen(String noiDen) {
		this.noiDen = noiDen;
	}

	public int getSoNgayDiDuoc() {
		return soNgayDiDuoc;
	}

	public void setSoNgayDiDuoc(int soNgayDiDuoc) {
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();
		System.out.print("Nhập nơi đến: ");
		noiDen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số ngày đi được: ");
		soNgayDiDuoc = scanner.nextInt();
	}
	public String toString() {
		return super.toString() + ", nơi đến: " + this.noiDen + ", số ngày đi được: " + 
				this.soNgayDiDuoc;
	}
}

Main.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<ChuyenXeNoiThanh> arrChuyenXeNoiThanh = new ArrayList<>();
		ArrayList<ChuyenXeNgoaiThanh> arrChuyenXeNgoaiThanh = new ArrayList<>();
		int soChuyenNoiThanh, soChuyenNgoaiThanh;
		double doanhThuXeNoiThanh = 0, doanhThuXeNgoaiThanh = 0;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số chuyến xe nội thành: ");
		soChuyenNoiThanh = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số chuyến xe ngoại thành: ");
		soChuyenNgoaiThanh = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe nội thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNoiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNoiThanh chuyenXeNoiThanh = new ChuyenXeNoiThanh();
			chuyenXeNoiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNoiThanh += chuyenXeNoiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNoiThanh.add(chuyenXeNoiThanh);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe ngoại thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNgoaiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNgoaiThanh chuyenXeNgoaiThanh = new ChuyenXeNgoaiThanh();
			chuyenXeNgoaiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNgoaiThanh += chuyenXeNgoaiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNgoaiThanh.add(chuyenXeNgoaiThanh);
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe nội thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNoiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNoiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe ngoại thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNgoaiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNgoaiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("Doanh thu từng chuyến xe: ");
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe nội thành: " + doanhThuXeNoiThanh);
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe ngoại thành: " + doanhThuXeNgoaiThanh);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly thong tin chuyen xe PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top