TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý thông tin các chuyến xe.

Công ty du lich V quản lý thông tin của các chuyến xe. Thông tin của 2 loại chuyến xe:

  • Chuyến xe nội thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, số tuyến, số km đi được, doanh thu.
  • Chuyến xe ngoại thành: Mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, nơi đến, số ngày đi được, doanh thu.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp có quan hệ thừa kế.
  • Nhập, xuất danh sách các chuyến xe.
  • Tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Xây dựng lớp ChuyenXe bao gồm các thuộc tính chung của 2 loại chuyến xe nội thành và ngoại thành đó là mã số chuyến, họ tên tài xế, số xe, doanh thu.

Bước 2: Xây dựng lớp ChuyenXeNoiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là số tuyến, số km đi được.

Bước 3: Xây dựng lớp ChuyenXeNgoaiThanh kế thừa lớp ChuyenXe và có các thuộc tính riêng là nơi đến, số ngày đi được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 4: Xây dựng lớp Main nhập, hiển thị thông tin các chuyến xe và tính tổng doanh thu cho từng loại xe.

ChuyenXe.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.Scanner;

public class ChuyenXe {
	protected String maSoChuyen, hoTenTaiXe, soXe;
	protected double doanhThu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public ChuyenXe() {
		super();
		this.maSoChuyen = "";
		this.hoTenTaiXe = "";
		this.soXe = "";
		this.doanhThu = 0;
	}

	public ChuyenXe(String maSoChuyen, String hoTenTaiXe, String soXe, double doanhThu) {
		super();
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
		this.soXe = soXe;
		this.doanhThu = doanhThu;
	}

	public String getMaSoChuyen() {
		return maSoChuyen;
	}

	public void setMaSoChuyen(String maSoChuyen) {
		this.maSoChuyen = maSoChuyen;
	}

	public String getHoTenTaiXe() {
		return hoTenTaiXe;
	}

	public void setHoTenTaiXe(String hoTenTaiXe) {
		this.hoTenTaiXe = hoTenTaiXe;
	}

	public String getSoXe() {
		return soXe;
	}

	public void setSoXe(String soXe) {
		this.soXe = soXe;
	}

	public double getDoanhThu() {
		return doanhThu;
	}

	public void setDoanhThu(double doanhThu) {
		this.doanhThu = doanhThu;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		System.out.print("Nhập mã số chuyến: ");
		maSoChuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập họ tên tài xế: ");
		hoTenTaiXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số xe: ");
		soXe = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập doanh thu: ");
		doanhThu = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return "Mã số chuyến: " + this.maSoChuyen + ", họ tên tài xế: " + this.hoTenTaiXe
				+ ", số xe: " + this.soXe + ", doanh thu: " + this.doanhThu;
	}
}

ChuyenXeNoiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNoiThanh extends ChuyenXe {
	private String soTuyen;
	private double soKmDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNoiThanh() {
		super();
	}

	public ChuyenXeNoiThanh(String soTuyen, double soKmDiDuoc) {
		super();
		this.soTuyen = soTuyen;
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public double getSoKmDiDuoc() {
		return soKmDiDuoc;
	}

	public void setSoKmDiDuoc(double soKmDiDuoc) {
		this.soKmDiDuoc = soKmDiDuoc;
	}

	public Scanner getScanner() {
		return scanner;
	}

	public void setScanner(Scanner scanner) {
		this.scanner = scanner;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();	// gọi hàm nhapThongTinChuyenXe() của lớp ChuyenXe
		System.out.print("Nhập số tuyến: ");
		soTuyen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số km đi được: ");
		soKmDiDuoc = scanner.nextDouble();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", số tuyến: " + this.soTuyen + 
				", số km đi được: " + this.soKmDiDuoc;
	}
}

ChuyenXeNgoaiThanh.java
package baitapquanlychuyenxe;

public class ChuyenXeNgoaiThanh extends ChuyenXe {
	private String noiDen;
	private int soNgayDiDuoc;
	
	public ChuyenXeNgoaiThanh() {
		super();
		this.noiDen = "";
		this.soNgayDiDuoc = 0;
	}

	public ChuyenXeNgoaiThanh(String noiDen, int soNgayDiDuoc) {
		super();
		this.noiDen = noiDen;
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}

	public String getNoiDen() {
		return noiDen;
	}

	public void setNoiDen(String noiDen) {
		this.noiDen = noiDen;
	}

	public int getSoNgayDiDuoc() {
		return soNgayDiDuoc;
	}

	public void setSoNgayDiDuoc(int soNgayDiDuoc) {
		this.soNgayDiDuoc = soNgayDiDuoc;
	}
	
	public void nhapThongTinChuyenXe() {
		super.nhapThongTinChuyenXe();
		System.out.print("Nhập nơi đến: ");
		noiDen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số ngày đi được: ");
		soNgayDiDuoc = scanner.nextInt();
	}
	public String toString() {
		return super.toString() + ", nơi đến: " + this.noiDen + ", số ngày đi được: " + 
				this.soNgayDiDuoc;
	}
}

Main.java
package baitapquanlychuyenxe;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<ChuyenXeNoiThanh> arrChuyenXeNoiThanh = new ArrayList<>();
		ArrayList<ChuyenXeNgoaiThanh> arrChuyenXeNgoaiThanh = new ArrayList<>();
		int soChuyenNoiThanh, soChuyenNgoaiThanh;
		double doanhThuXeNoiThanh = 0, doanhThuXeNgoaiThanh = 0;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập số chuyến xe nội thành: ");
		soChuyenNoiThanh = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số chuyến xe ngoại thành: ");
		soChuyenNgoaiThanh = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe nội thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNoiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNoiThanh chuyenXeNoiThanh = new ChuyenXeNoiThanh();
			chuyenXeNoiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNoiThanh += chuyenXeNoiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNoiThanh.add(chuyenXeNoiThanh);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe ngoại thành:");
		for (int i = 0; i < soChuyenNgoaiThanh; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin chuyến xe thứ " + (i + 1) + ":");
			ChuyenXeNgoaiThanh chuyenXeNgoaiThanh = new ChuyenXeNgoaiThanh();
			chuyenXeNgoaiThanh.nhapThongTinChuyenXe();
			doanhThuXeNgoaiThanh += chuyenXeNgoaiThanh.getDoanhThu();
			arrChuyenXeNgoaiThanh.add(chuyenXeNgoaiThanh);
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe nội thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNoiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNoiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin chuyến xe ngoại thành-----");
		for (int i = 0; i < arrChuyenXeNgoaiThanh.size(); i++) {
			System.out.println(arrChuyenXeNgoaiThanh.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("Doanh thu từng chuyến xe: ");
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe nội thành: " + doanhThuXeNoiThanh);
		System.out.println("Doanh thu chuyến xe ngoại thành: " + doanhThuXeNgoaiThanh);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly thong tin chuyen xe PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải