java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng lớp hình chữ nhật với các thuộc tính là chiều dài, chiều rộng, viết các hàm tính chu vi và diện tích của nó.
  • Xây dựng lớp hình vuông kế thừa lớp hình chữ nhật.
  • Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông với độ dài cạnh nhập vào từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

HinhChuNhat.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhChuNhat {
	protected int chieuDai, chieuRong;

	public HinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public int tinhChuVi() {
		return (chieuDai + chieuRong) * 2;
	}
	
	public int tinhDienTich() {
		return chieuDai * chieuRong;
	}
}

HinhVuong.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhVuong extends HinhChuNhat {

	// hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật (chiều dài = chiều rộng)
	public HinhVuong(int a) {
		chieuDai = chieuRong = a;
	}
	
}

Main.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int canh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập chiều dài cạnh hình vuông: ");
		canh = scanner.nextInt();
		
		HinhVuong hinhVuong = new HinhVuong(canh);	
		System.out.println("Chu vi hình vuông = " + hinhVuong.tinhChuVi());
		System.out.println("Diện tích hình vuông = " + hinhVuong.tinhDienTich());
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh chu vi dien tich hinh vuong PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top