TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng lớp hình chữ nhật với các thuộc tính là chiều dài, chiều rộng, viết các hàm tính chu vi và diện tích của nó.
  • Xây dựng lớp hình vuông kế thừa lớp hình chữ nhật.
  • Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông với độ dài cạnh nhập vào từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

HinhChuNhat.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhChuNhat {
	protected int chieuDai, chieuRong;

	public HinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public int tinhChuVi() {
		return (chieuDai + chieuRong) * 2;
	}
	
	public int tinhDienTich() {
		return chieuDai * chieuRong;
	}
}

HinhVuong.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhVuong extends HinhChuNhat {

	// hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật (chiều dài = chiều rộng)
	public HinhVuong(int a) {
		chieuDai = chieuRong = a;
	}
	
}

Main.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int canh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập chiều dài cạnh hình vuông: ");
		canh = scanner.nextInt();
		
		HinhVuong hinhVuong = new HinhVuong(canh);	
		System.out.println("Chu vi hình vuông = " + hinhVuong.tinhChuVi());
		System.out.println("Diện tích hình vuông = " + hinhVuong.tinhDienTich());
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap tinh chu vi dien tich hinh vuong PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top