Java - Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng lớp hình chữ nhật với các thuộc tính là chiều dài, chiều rộng, viết các hàm tính chu vi và diện tích của nó.
  • Xây dựng lớp hình vuông kế thừa lớp hình chữ nhật.
  • Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông với độ dài cạnh nhập vào từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

HinhChuNhat.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhChuNhat {
	protected int chieuDai, chieuRong;

	public HinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) {
		super();
		this.chieuDai = chieuDai;
		this.chieuRong = chieuRong;
	}

	public int tinhChuVi() {
		return (chieuDai + chieuRong) * 2;
	}
	
	public int tinhDienTich() {
		return chieuDai * chieuRong;
	}
}

HinhVuong.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

public class HinhVuong extends HinhChuNhat {

	// hình vuông là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật (chiều dài = chiều rộng)
	public HinhVuong(int a) {
		chieuDai = chieuRong = a;
	}
	
}

Main.java
package baitaptinhchuvidientichhinhvuong;

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int canh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập chiều dài cạnh hình vuông: ");
		canh = scanner.nextInt();
		
		HinhVuong hinhVuong = new HinhVuong(canh);	
		System.out.println("Chu vi hình vuông = " + hinhVuong.tinhChuVi());
		System.out.println("Diện tích hình vuông = " + hinhVuong.tinhDienTich());
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net