TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý sách trong thư viện.

Thư viện X quản lý danh sách các loại sách. Thông tin về các loại sách:

  • Sách giáo khoa: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, tình trạng (mới, cũ). Nếu tình trạng sách là mới thì thành tiền = số lượng * đơn giá. Nếu tình trạng sách là cũ thì thành tiền = số lượng * đơn giá * 50%.
  • Sách tham khảo: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, thuế, thành tiền = số lượng * đơn giá + thuế.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.
  • Nhập xuất danh sách các loại sách.
  • Tính tổng thành tiền cho từng loại.
  • Tính trung bình cộng đơn giá của các sách tham khảo.
  • Xuất ra các sách giáo khoa của nhà xuất bản X.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sach.java
package baitapquanlysach;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

public class Sach {
	private String maSach, nhaXuatBan;
	private double donGia;
	private int soLuong;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public Sach() {
		super();
	}

	public Sach(String maSach, String nhaXuatBan, double donGia, int soLuong) {
		super();
		this.maSach = maSach;
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
		this.donGia = donGia;
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public String getMaSach() {
		return maSach;
	}

	public void setMaSach(String maSach) {
		this.maSach = maSach;
	}

	public String getNhaXuatBan() {
		return nhaXuatBan;
	}

	public void setNhaXuatBan(String nhaXuatBan) {
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
	}

	public double getDonGia() {
		return donGia;
	}

	public void setDonGia(double donGia) {
		this.donGia = donGia;
	}

	public int getSoLuong() {
		return soLuong;
	}

	public void setSoLuong(int soLuong) {
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public void nhapSach() {
		System.out.print("Nhập mã sách: ");
		maSach = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tên nhà xuất bản: ");
		nhaXuatBan = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập đơn giá: ");
		donGia = scanner.nextDouble();
		System.out.print("Nhập số lượng: ");
		soLuong = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã sách: " + this.maSach + ", tên nhà xuất bản: " + this.nhaXuatBan + ", đơn giá: " + 
				this.donGia + ", số lượng: " + this.soLuong;
	}
}

SachGiaoKhoa.java
package baitapquanlysach;

public class SachGiaoKhoa extends Sach {
	private String tinhTrang;
	private int number;
	private double thanhTien;

	public SachGiaoKhoa() {
		super();
	}

	public SachGiaoKhoa(String tinhTrang, int number) {
		super();
		this.tinhTrang = tinhTrang;
		this.number = number;
	}


	public String getTinhTrang() {
		return tinhTrang;
	}


	public void setTinhTrang(String tinhTrang) {
		this.tinhTrang = tinhTrang;
	}


	public int getNumber() {
		return number;
	}


	public void setNumber(int number) {
		this.number = number;
	}

	public String tinhTrangSach(int x) {
		switch (number) {
			case 0:
				tinhTrang = "cũ";
				break;
			case 1:
				tinhTrang = "mới";
				break;
			default:
				break;
		}
		return tinhTrang;
	}
	
	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập tình trạng sách (0 - cũ/ 1 - mới): ");
		number = scanner.nextInt();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", tình trạng sách: " + this.tinhTrangSach(number);
	}
}

SachThamKhao.java
package baitapquanlysach;

public class SachThamKhao extends Sach {
	private double thue, thanhTien;

	public SachThamKhao() {
		super();
	}

	public SachThamKhao(double thue) {
		super();
		this.thue = thue;
	}

	public double getThue() {
		return thue;
	}

	public void setThue(double thue) {
		this.thue = thue;
	}

	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập thuế: ");
		thue = scanner.nextDouble();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", thuế: " + this.thue;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlysach;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<SachGiaoKhoa> arrSachGiaoKhoa = new ArrayList<>();
		ArrayList<SachThamKhao> arrSachThamKhao = new ArrayList<>();
		int soSachGiaoKhoa, soSachThamKhao;
		double tongTienSachGiaoKhoa = 0, tongTienSachThamKhao = 0, tongDonGiaSachThamKhao = 0, 
			trungBinhCongDonGia = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số sách giáo khoa: ");
		soSachGiaoKhoa = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số sách tham khảo: ");
		soSachThamKhao = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách giáo khoa:");
		for (int i = 0; i < soSachGiaoKhoa; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachGiaoKhoa sachGiaoKhoa = new SachGiaoKhoa();
			sachGiaoKhoa.nhapSach();
			arrSachGiaoKhoa.add(sachGiaoKhoa);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách tham khảo:");
		for (int i = 0; i < soSachThamKhao; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachThamKhao sachThamKhao = new SachThamKhao();
			sachThamKhao.nhapSach();
			arrSachThamKhao.add(sachThamKhao);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 0) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia() * 50 / 100;
			} else if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 1) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia();
			}
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách giáo khoa = " + tongTienSachGiaoKhoa);
		
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongTienSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getSoLuong() * 
				arrSachThamKhao.get(i).getDonGia() + arrSachThamKhao.get(i).getThue();
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách tham khảo = " + tongTienSachThamKhao);
		
		System.out.println("-----Thông tin sách giáo khoa-----");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin sách tham khảo-----");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachThamKhao.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("---Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo---");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongDonGiaSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getDonGia();
			trungBinhCongDonGia = tongDonGiaSachThamKhao / arrSachThamKhao.size();
		}
		System.out.println("Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo = " + trungBinhCongDonGia);
		
		System.out.println("---Các sách giáo khoa của nhà xuất bản X---");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNhaXuatBan().equalsIgnoreCase("X")) {
				System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly sach 1 PNG

ketqua bai tap quan ly sach 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top