TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý sách trong thư viện.

Thư viện X quản lý danh sách các loại sách. Thông tin về các loại sách:

  • Sách giáo khoa: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, tình trạng (mới, cũ). Nếu tình trạng sách là mới thì thành tiền = số lượng * đơn giá. Nếu tình trạng sách là cũ thì thành tiền = số lượng * đơn giá * 50%.
  • Sách tham khảo: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, thuế, thành tiền = số lượng * đơn giá + thuế.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.
  • Nhập xuất danh sách các loại sách.
  • Tính tổng thành tiền cho từng loại.
  • Tính trung bình cộng đơn giá của các sách tham khảo.
  • Xuất ra các sách giáo khoa của nhà xuất bản X.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sach.java
package baitapquanlysach;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

public class Sach {
	private String maSach, nhaXuatBan;
	private double donGia;
	private int soLuong;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public Sach() {
		super();
	}

	public Sach(String maSach, String nhaXuatBan, double donGia, int soLuong) {
		super();
		this.maSach = maSach;
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
		this.donGia = donGia;
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public String getMaSach() {
		return maSach;
	}

	public void setMaSach(String maSach) {
		this.maSach = maSach;
	}

	public String getNhaXuatBan() {
		return nhaXuatBan;
	}

	public void setNhaXuatBan(String nhaXuatBan) {
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
	}

	public double getDonGia() {
		return donGia;
	}

	public void setDonGia(double donGia) {
		this.donGia = donGia;
	}

	public int getSoLuong() {
		return soLuong;
	}

	public void setSoLuong(int soLuong) {
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public void nhapSach() {
		System.out.print("Nhập mã sách: ");
		maSach = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tên nhà xuất bản: ");
		nhaXuatBan = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập đơn giá: ");
		donGia = scanner.nextDouble();
		System.out.print("Nhập số lượng: ");
		soLuong = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã sách: " + this.maSach + ", tên nhà xuất bản: " + this.nhaXuatBan + ", đơn giá: " + 
				this.donGia + ", số lượng: " + this.soLuong;
	}
}

SachGiaoKhoa.java
package baitapquanlysach;

public class SachGiaoKhoa extends Sach {
	private String tinhTrang;
	private int number;
	private double thanhTien;

	public SachGiaoKhoa() {
		super();
	}

	public SachGiaoKhoa(String tinhTrang, int number) {
		super();
		this.tinhTrang = tinhTrang;
		this.number = number;
	}


	public String getTinhTrang() {
		return tinhTrang;
	}


	public void setTinhTrang(String tinhTrang) {
		this.tinhTrang = tinhTrang;
	}


	public int getNumber() {
		return number;
	}


	public void setNumber(int number) {
		this.number = number;
	}

	public String tinhTrangSach(int x) {
		switch (number) {
			case 0:
				tinhTrang = "cũ";
				break;
			case 1:
				tinhTrang = "mới";
				break;
			default:
				break;
		}
		return tinhTrang;
	}
	
	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập tình trạng sách (0 - cũ/ 1 - mới): ");
		number = scanner.nextInt();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", tình trạng sách: " + this.tinhTrangSach(number);
	}
}

SachThamKhao.java
package baitapquanlysach;

public class SachThamKhao extends Sach {
	private double thue, thanhTien;

	public SachThamKhao() {
		super();
	}

	public SachThamKhao(double thue) {
		super();
		this.thue = thue;
	}

	public double getThue() {
		return thue;
	}

	public void setThue(double thue) {
		this.thue = thue;
	}

	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập thuế: ");
		thue = scanner.nextDouble();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", thuế: " + this.thue;
	}
	
}

Main.java
package baitapquanlysach;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<SachGiaoKhoa> arrSachGiaoKhoa = new ArrayList<>();
		ArrayList<SachThamKhao> arrSachThamKhao = new ArrayList<>();
		int soSachGiaoKhoa, soSachThamKhao;
		double tongTienSachGiaoKhoa = 0, tongTienSachThamKhao = 0, tongDonGiaSachThamKhao = 0, 
			trungBinhCongDonGia = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số sách giáo khoa: ");
		soSachGiaoKhoa = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số sách tham khảo: ");
		soSachThamKhao = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách giáo khoa:");
		for (int i = 0; i < soSachGiaoKhoa; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachGiaoKhoa sachGiaoKhoa = new SachGiaoKhoa();
			sachGiaoKhoa.nhapSach();
			arrSachGiaoKhoa.add(sachGiaoKhoa);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách tham khảo:");
		for (int i = 0; i < soSachThamKhao; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachThamKhao sachThamKhao = new SachThamKhao();
			sachThamKhao.nhapSach();
			arrSachThamKhao.add(sachThamKhao);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 0) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia() * 50 / 100;
			} else if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 1) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia();
			}
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách giáo khoa = " + tongTienSachGiaoKhoa);
		
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongTienSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getSoLuong() * 
				arrSachThamKhao.get(i).getDonGia() + arrSachThamKhao.get(i).getThue();
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách tham khảo = " + tongTienSachThamKhao);
		
		System.out.println("-----Thông tin sách giáo khoa-----");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin sách tham khảo-----");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachThamKhao.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("---Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo---");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongDonGiaSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getDonGia();
			trungBinhCongDonGia = tongDonGiaSachThamKhao / arrSachThamKhao.size();
		}
		System.out.println("Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo = " + trungBinhCongDonGia);
		
		System.out.println("---Các sách giáo khoa của nhà xuất bản X---");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNhaXuatBan().equalsIgnoreCase("X")) {
				System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly sach 1 PNG

ketqua bai tap quan ly sach 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải