Java - Chúng ta có thể nạp chồng phương thức main() được không?

Trong Java chúng ta có thể nạp chồng phương thức main() được hay không. Nếu có hãy đưa ra ví dụ minh họa cụ thể cách nạp chồng phương thức này và kết quả biên dịch.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Java, chúng ta có thể hoàn toàn nạp chồng phương thức main(), tức là trong một lớp chúng ta có thể có nhiều hàm main() bằng cách nạp chồng phương thức. Nhưng khi biên dịch thì trình biên dịch sẽ chỉ gọi phương thức main() có đối số truyền vào là một mảng các chuỗi ký tự. Để minh họa điều này, các bạn hãy theo dõi ví dụ sau:

DemoOverloadingMainMethod.java
package viduoverloading;

public class DemoOverloadingMainMethod {

	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Đây là phương thức main có đối số truyền vào là 1 chuỗi các ký tự.");
	}

	public static void main(String args) {
		System.out.println("Đây là phương thức main có đối số truyền vào là 1 chuỗi ký tự.");
	}
	
	public static void main() {
		System.out.println("Đây là phương thức main không có đối số.");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net