TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch đoạn chương trình cho sẵn.

Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch của đoạn chương trình sau và sử dụng Eclipse để kiểm chứng:

X.java
package viduoverloading;

public class X {
	
	void method(int a) {
		System.out.println("ONE");
	}
   
  void method(double d) {
  	System.out.println("TWO");
  }
  
}

Y.java
package viduoverloading;

public class Y extends X {

	@Override
	void method(double d) {
		System.out.println("THREE");
	}

}

MainClass.java
package viduoverloading;

public class MainClass {	
	
	public static void main(String[] args) {
		Y y = new Y();
		y.method(100);
	}
}

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kết quả của đoạn chương trình trên: ONE

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thích: Trong chương trình trên, chúng ta có 3 lớp là X, YMainClass chứa phương thức main(), trong đó lớp Y kế thừa lớp X. Trong lớp X, chúng ta có 2 phương thức là method(int a) hiển thị dòng "ONE" và method(double d) hiển thị dòng "TWO", lúc này trong lớp X có sự nạp chồng phương thức method() (cùng tên, cùng số đối số nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu của đối số truyền vào). Trong lớp Y, chúng ta ghi đè lại phương thức method(double d) của lớp X và phương thức in ra màn hình dòng "THREE". 
Trong lớp MainClass, chúng ta tạo ra đối tượng y của lớp Y và gọi phương thức method() với đối số truyền vào là 100. Lúc này 100 là số nguyên nên dòng code y.method(100); sẽ gọi đến phương thức method() của lớp X là vì phương thức này có đối số truyền vào có kiểu số nguyên nên khi biên dịch thì dòng "ONE" sẽ được hiển thị ra màn hình.

Kết quả biên dịch chương trình sử dụng Eclipse:

ketqua bai tap tong hop overriding overloading 1 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top