Java - Liệt kê sự khác nhau giữa overriding và overloading.

Hãy liệt kê những điểm khác nhau giữa quá tải phương thức (overriding method) và nạp chồng phương thức (overloading method) khi lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Java.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Những điểm khác nhau cơ bản giữa ghi đè phương thức (overriding method) và nạp chồng phương thức (overloading method) khi lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Java được thể hiện trong bảng sau:

Overriding method Overloading method
Kiểu dữ liệu trả về, tên và danh sách các đối số của phương thức ghi đè và phương thức được ghi đè phải giống nhau. Tên của các phương thức phải giống nhau. Kiểu trả về của các phương thức được nạp chồng có thể giống nhau hoặc khác nhau nhưng số lượng đối số, kiểu dữ liệu của các đối số hoặc trình tự kiểu dữ liệu của các đối số ở các phương thức này phải khác nhau.
Không thể thu hẹp phạm vi truy cập của phương thức được ghi đè. Có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi truy cập của phương thức được nạp chồng.
Ghi đè phương thức xảy ra trong 2 lớp có quan hệ kế thừa. Nạp chồng phương thức được thực hiện bên trong 1 lớp.

 

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP