Home > Java > Java core > Java - Liệt kê những trường hợp không phải nạp chồng phương thức.

Java - Liệt kê những trường hợp không phải nạp chồng phương thức.

Liệt kê những trường hợp không phải nạp chồng phương thức khi lập trình với hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Java và đưa ra ví dụ minh họa các trường hợp này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Java, chúng ta có các trường hợp không phải nạp chồng phương thức như sau:

Trường hợp 1: Hai phương thức có cùng số lượng các đối số, kiểu dữ liệu và trình tự kiểu dữ liệu của các đối số.

Ví dụ
public int method(int a, int b) {
	return a + b;
}
	
public int method(int a, int b) {
	return a - b;
}

Trường hợp 2: Hai phương thức có kiểu trả về của phương thức khác nhau nhưng số lượng các đối số, kiểu dữ liệu và trình tự kiểu dữ liệu của các đối số giống nhau.

Ví dụ
public double method(int a, int b) {
	return a + b;
}
	
public double method(int a, int b) {
	return a - b;
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Liệt kê sự khác nhau giữa overriding và overloading.
Java - Liệt kê những trường hợp không phải nạp chồng phương thức.
Java - Chúng ta có thể nạp chồng phương thức main() được không?
Java - Hãy đưa ra kết quả sau khi biên dịch đoạn chương trình cho sẵn.
Java - Hãy đưa ra kết luận đoạn chương trình cho sẵn có chạy được hay không và giải thích.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP