Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

Viết chương trình tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng một chiều chứa các phần tử nguyên (tạo mảng, hiển thị mảng, tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Mang {
	private int array[] = new int[10];
	
	public void nhapPhanTu() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
			array[i] = scanner.nextInt();
		}
	}
	
	public void hienThiMang() {
		System.out.println("Các phần tử trong mảng vừa nhập: ");
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print(array[i] + "\t");
		}
	}
	
	public void timPhanTuLonNhatNhoNhat() {
		int max, min;
		max = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++) {
			if (max < array[i]) 
				max = array[i];
		}
		System.out.println("\nPhần tử lớn nhất là " + max);
	
		min = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++)
		{
		if (min > array[i]) 
			min = array[i];
		}
		System.out.println("Phần tử nhỏ nhất là " + min);
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Mang mang = new Mang();
		mang.nhapPhanTu();
		mang.hienThiMang();
		mang.timPhanTuLonNhatNhoNhat();
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net