Home > Java > Java core > Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

Viết chương trình tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng một chiều chứa các phần tử nguyên (tạo mảng, hiển thị mảng, tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Mang {
	private int array[] = new int[10];
	
	public void nhapPhanTu() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
			array[i] = scanner.nextInt();
		}
	}
	
	public void hienThiMang() {
		System.out.println("Các phần tử trong mảng vừa nhập: ");
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print(array[i] + "\t");
		}
	}
	
	public void timPhanTuLonNhatNhoNhat() {
		int max, min;
		max = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++) {
			if (max < array[i]) 
				max = array[i];
		}
		System.out.println("\nPhần tử lớn nhất là " + max);
	
		min = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++)
		{
		if (min > array[i]) 
			min = array[i];
		}
		System.out.println("Phần tử nhỏ nhất là " + min);
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Mang mang = new Mang();
		mang.nhapPhanTu();
		mang.hienThiMang();
		mang.timPhanTuLonNhatNhoNhat();
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap mang PNG

Nguồn: freetuts.net

Như tôi
Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.
Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó
Java - Xây dựng chương trình quản lý sách trong thư viện.
Java - Tạo 1 lớp NhanVien lưu trữ họ tên và số điện thoại của 3 nhân viên và tìm kiếm nhân viên theo tên.
Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP