TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

Viết chương trình tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng một chiều chứa các phần tử nguyên (tạo mảng, hiển thị mảng, tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Mang {
	private int array[] = new int[10];
	
	public void nhapPhanTu() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
			array[i] = scanner.nextInt();
		}
	}
	
	public void hienThiMang() {
		System.out.println("Các phần tử trong mảng vừa nhập: ");
		for (int i = 0; i < array.length; i++) {
			System.out.print(array[i] + "\t");
		}
	}
	
	public void timPhanTuLonNhatNhoNhat() {
		int max, min;
		max = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++) {
			if (max < array[i]) 
				max = array[i];
		}
		System.out.println("\nPhần tử lớn nhất là " + max);
	
		min = array[0];
		for (int i = 1; i < array.length; i++)
		{
		if (min > array[i]) 
			min = array[i];
		}
		System.out.println("Phần tử nhỏ nhất là " + min);
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Mang mang = new Mang();
		mang.nhapPhanTu();
		mang.hienThiMang();
		mang.timPhanTuLonNhatNhoNhat();
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap mang PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top