TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.

Tạo 1 lớp Student lưu trữ các thông tin của 1 sinh viên bao gồm họ tên, lớp, điểm 3 môn toán, lý, hóa. Sau đó tính điểm trung bình và xếp loại học lực của sinh viên đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Đề bài yêu cầu tính điểm trung bình của 3 môn, như vậy chúng ta sẽ tạo 1 phương thức tính điểm có 3 tham số truyền vào và giá trị trả về là 1 số có kiểu double.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để xếp loại học lực thì tạo 1 phương thức để xếp loại có tham số truyền vào là 1 biến có kiểu double và kết quả trả về của phương thức này là 1 chuỗi String

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Student {
	private String hoTen, lop;
	private double diemToan, diemLy, diemHoa;
	
	// tạo 1 phương thức nhập để nhập thông tin của 1 sinh viên
	public void nhap() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);	// scanner là biến cục bộ
		System.out.println("Nhập họ tên sinh viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập điểm toán: ");
		diemToan = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm lý: ");
		diemLy = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm hóa: ");
		diemHoa = scanner.nextDouble();
	}
	
	// phương thức tính điểm trung bình
	// phương thức này có 3 tham số truyền vào là a, b, c có kiểu double
	// và có kiểu trả về là double
	// 3 tham số này tượng trưng cho điểm toán, lý, hóa của sinh viên
	public double tinhDiemTrungBinh(double a, double b, double c) {
		return (a + b + c) / 3;
	}
	
	// phương thức xếp loại học lực
	// phương thức này có tham số truyền vào là điểm trung bình của sinh viên đó
	// và có kiểu trả về là String
	public String xepLoaiHocLuc(double diemTB) {
		if (diemTB >= 8 && diemTB <= 10) {
			return "Giỏi";
		}
		if (diemTB >= 6.5 && diemTB < 8) {
			return "Khá";
		}
		if (diemTB >= 5.0 && diemTB < 6) {
			return "Trung bình";
		}
		if (diemTB >= 0.0 && diemTB < 5) {
			return "Yếu";
		}
		return "Nhập sai!";
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// tạo 1 đối tượng của Student
		Student student = new Student();
		
		// nhập thông tin sinh viên
		student.nhap();
		
		// tính điểm trung bình 3 môn
		System.out.println("Điểm trung bình 3 môn = " + student.tinhDiemTrungBinh(
				student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa));
		
		// hiển thị kết quả xếp loại
		System.out.println(student.xepLoaiHocLuc(
				student.tinhDiemTrungBinh(student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa)));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua nhap thong tin sinh vien tinh diem xep loai hoc luc PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top