java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.

Tạo 1 lớp Student lưu trữ các thông tin của 1 sinh viên bao gồm họ tên, lớp, điểm 3 môn toán, lý, hóa. Sau đó tính điểm trung bình và xếp loại học lực của sinh viên đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Đề bài yêu cầu tính điểm trung bình của 3 môn, như vậy chúng ta sẽ tạo 1 phương thức tính điểm có 3 tham số truyền vào và giá trị trả về là 1 số có kiểu double.

Để xếp loại học lực thì tạo 1 phương thức để xếp loại có tham số truyền vào là 1 biến có kiểu double và kết quả trả về của phương thức này là 1 chuỗi String

Quảng cáo

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Student {
	private String hoTen, lop;
	private double diemToan, diemLy, diemHoa;
	
	// tạo 1 phương thức nhập để nhập thông tin của 1 sinh viên
	public void nhap() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);	// scanner là biến cục bộ
		System.out.println("Nhập họ tên sinh viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập điểm toán: ");
		diemToan = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm lý: ");
		diemLy = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm hóa: ");
		diemHoa = scanner.nextDouble();
	}
	
	// phương thức tính điểm trung bình
	// phương thức này có 3 tham số truyền vào là a, b, c có kiểu double
	// và có kiểu trả về là double
	// 3 tham số này tượng trưng cho điểm toán, lý, hóa của sinh viên
	public double tinhDiemTrungBinh(double a, double b, double c) {
		return (a + b + c) / 3;
	}
	
	// phương thức xếp loại học lực
	// phương thức này có tham số truyền vào là điểm trung bình của sinh viên đó
	// và có kiểu trả về là String
	public String xepLoaiHocLuc(double diemTB) {
		if (diemTB >= 8 && diemTB <= 10) {
			return "Giỏi";
		}
		if (diemTB >= 6.5 && diemTB < 8) {
			return "Khá";
		}
		if (diemTB >= 5.0 && diemTB < 6) {
			return "Trung bình";
		}
		if (diemTB >= 0.0 && diemTB < 5) {
			return "Yếu";
		}
		return "Nhập sai!";
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// tạo 1 đối tượng của Student
		Student student = new Student();
		
		// nhập thông tin sinh viên
		student.nhap();
		
		// tính điểm trung bình 3 môn
		System.out.println("Điểm trung bình 3 môn = " + student.tinhDiemTrungBinh(
				student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa));
		
		// hiển thị kết quả xếp loại
		System.out.println(student.xepLoaiHocLuc(
				student.tinhDiemTrungBinh(student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa)));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua nhap thong tin sinh vien tinh diem xep loai hoc luc PNG

Quảng cáo

Như tôi

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top