• Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.

Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.

Tạo 1 lớp Student lưu trữ các thông tin của 1 sinh viên bao gồm họ tên, lớp, điểm 3 môn toán, lý, hóa. Sau đó tính điểm trung bình và xếp loại học lực của sinh viên đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Đề bài yêu cầu tính điểm trung bình của 3 môn, như vậy chúng ta sẽ tạo 1 phương thức tính điểm có 3 tham số truyền vào và giá trị trả về là 1 số có kiểu double.

Để xếp loại học lực thì tạo 1 phương thức để xếp loại có tham số truyền vào là 1 biến có kiểu double và kết quả trả về của phương thức này là 1 chuỗi String

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Student {
	private String hoTen, lop;
	private double diemToan, diemLy, diemHoa;
	
	// tạo 1 phương thức nhập để nhập thông tin của 1 sinh viên
	public void nhap() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);	// scanner là biến cục bộ
		System.out.println("Nhập họ tên sinh viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập điểm toán: ");
		diemToan = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm lý: ");
		diemLy = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm hóa: ");
		diemHoa = scanner.nextDouble();
	}
	
	// phương thức tính điểm trung bình
	// phương thức này có 3 tham số truyền vào là a, b, c có kiểu double
	// và có kiểu trả về là double
	// 3 tham số này tượng trưng cho điểm toán, lý, hóa của sinh viên
	public double tinhDiemTrungBinh(double a, double b, double c) {
		return (a + b + c) / 3;
	}
	
	// phương thức xếp loại học lực
	// phương thức này có tham số truyền vào là điểm trung bình của sinh viên đó
	// và có kiểu trả về là String
	public String xepLoaiHocLuc(double diemTB) {
		if (diemTB >= 8 && diemTB <= 10) {
			return "Giỏi";
		}
		if (diemTB >= 6.5 && diemTB < 8) {
			return "Khá";
		}
		if (diemTB >= 5.0 && diemTB < 6) {
			return "Trung bình";
		}
		if (diemTB >= 0.0 && diemTB < 5) {
			return "Yếu";
		}
		return "Nhập sai!";
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// tạo 1 đối tượng của Student
		Student student = new Student();
		
		// nhập thông tin sinh viên
		student.nhap();
		
		// tính điểm trung bình 3 môn
		System.out.println("Điểm trung bình 3 môn = " + student.tinhDiemTrungBinh(
				student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa));
		
		// hiển thị kết quả xếp loại
		System.out.println(student.xepLoaiHocLuc(
				student.tinhDiemTrungBinh(student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa)));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net