TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.

Tạo 1 lớp Student lưu trữ các thông tin của 1 sinh viên bao gồm họ tên, lớp, điểm 3 môn toán, lý, hóa. Sau đó tính điểm trung bình và xếp loại học lực của sinh viên đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Đề bài yêu cầu tính điểm trung bình của 3 môn, như vậy chúng ta sẽ tạo 1 phương thức tính điểm có 3 tham số truyền vào và giá trị trả về là 1 số có kiểu double.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để xếp loại học lực thì tạo 1 phương thức để xếp loại có tham số truyền vào là 1 biến có kiểu double và kết quả trả về của phương thức này là 1 chuỗi String

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class Student {
	private String hoTen, lop;
	private double diemToan, diemLy, diemHoa;
	
	// tạo 1 phương thức nhập để nhập thông tin của 1 sinh viên
	public void nhap() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);	// scanner là biến cục bộ
		System.out.println("Nhập họ tên sinh viên: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập điểm toán: ");
		diemToan = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm lý: ");
		diemLy = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập điểm hóa: ");
		diemHoa = scanner.nextDouble();
	}
	
	// phương thức tính điểm trung bình
	// phương thức này có 3 tham số truyền vào là a, b, c có kiểu double
	// và có kiểu trả về là double
	// 3 tham số này tượng trưng cho điểm toán, lý, hóa của sinh viên
	public double tinhDiemTrungBinh(double a, double b, double c) {
		return (a + b + c) / 3;
	}
	
	// phương thức xếp loại học lực
	// phương thức này có tham số truyền vào là điểm trung bình của sinh viên đó
	// và có kiểu trả về là String
	public String xepLoaiHocLuc(double diemTB) {
		if (diemTB >= 8 && diemTB <= 10) {
			return "Giỏi";
		}
		if (diemTB >= 6.5 && diemTB < 8) {
			return "Khá";
		}
		if (diemTB >= 5.0 && diemTB < 6) {
			return "Trung bình";
		}
		if (diemTB >= 0.0 && diemTB < 5) {
			return "Yếu";
		}
		return "Nhập sai!";
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// tạo 1 đối tượng của Student
		Student student = new Student();
		
		// nhập thông tin sinh viên
		student.nhap();
		
		// tính điểm trung bình 3 môn
		System.out.println("Điểm trung bình 3 môn = " + student.tinhDiemTrungBinh(
				student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa));
		
		// hiển thị kết quả xếp loại
		System.out.println(student.xepLoaiHocLuc(
				student.tinhDiemTrungBinh(student.diemToan, student.diemLy, student.diemHoa)));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua nhap thong tin sinh vien tinh diem xep loai hoc luc PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải