TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý sách trong thư viện.

Một đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính: tên sách, tổng số quyển sách, số quyển sách đang cho mượn.

  • Xây dựng lớp Book với các thuộc tính trên và các phương thức sau: phương thức nhập liệu cho đối tượng từ bàn phím (các thông tin cần nhập là tên sách, tổng số sách, số đang cho mượn), phương thức in thông tin tên sách ra màn hình, phương thức tính số sách còn lại trong thư viện (số sách còn lại = tổng số - số đang cho mượn).
  • Trên cơ sở lớp đã xây dựng, viết chương trình chính thực hiện các công việc: nhập danh sách các quyển sách với số lượng các quyển sách được nhập từ bàn phím, in ra màn hình các quyển sách hiện có trong thư viện.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Book {
	private String tenSach;
	private int tongSoSach, soDangChoMuon, soSachConLai;
	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// tạo 1 ArrayList lưu trữ các tên sách
	ArrayList<String> arrBook = new ArrayList<>();
	
	public void nhap() {
		System.out.println("Nhập tổng số sách: ");	
		tongSoSach = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.println("Nhập tên sách: ");
		for (int i = 0; i < tongSoSach; i++) {
			System.out.print("Nhập tên sách thứ " + (i+1) + ": ");
			tenSach = scanner.nextLine();
			arrBook.add(tenSach);
		}
		System.out.println("Nhập số sách đang cho mượn: ");
		soDangChoMuon = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThi() {
		System.out.println("Các quyển sách hiện có trong thư viện: ");
		for (int i = 0; i < arrBook.size(); i++) {
			System.out.println(arrBook.get(i));
		}
	}
	
	public int tinhSoSachConLai() {
		soSachConLai = tongSoSach - soDangChoMuon;
		return soSachConLai;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Book book = new Book();
		book.nhap();
		book.hienThi();
		int soSachConLai = book.tinhSoSachConLai();
		System.out.println("Số sách còn lại = " + soSachConLai);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly sach PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải