TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý sách trong thư viện.

Một đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính: tên sách, tổng số quyển sách, số quyển sách đang cho mượn.

  • Xây dựng lớp Book với các thuộc tính trên và các phương thức sau: phương thức nhập liệu cho đối tượng từ bàn phím (các thông tin cần nhập là tên sách, tổng số sách, số đang cho mượn), phương thức in thông tin tên sách ra màn hình, phương thức tính số sách còn lại trong thư viện (số sách còn lại = tổng số - số đang cho mượn).
  • Trên cơ sở lớp đã xây dựng, viết chương trình chính thực hiện các công việc: nhập danh sách các quyển sách với số lượng các quyển sách được nhập từ bàn phím, in ra màn hình các quyển sách hiện có trong thư viện.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Book {
	private String tenSach;
	private int tongSoSach, soDangChoMuon, soSachConLai;
	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// tạo 1 ArrayList lưu trữ các tên sách
	ArrayList<String> arrBook = new ArrayList<>();
	
	public void nhap() {
		System.out.println("Nhập tổng số sách: ");	
		tongSoSach = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.println("Nhập tên sách: ");
		for (int i = 0; i < tongSoSach; i++) {
			System.out.print("Nhập tên sách thứ " + (i+1) + ": ");
			tenSach = scanner.nextLine();
			arrBook.add(tenSach);
		}
		System.out.println("Nhập số sách đang cho mượn: ");
		soDangChoMuon = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThi() {
		System.out.println("Các quyển sách hiện có trong thư viện: ");
		for (int i = 0; i < arrBook.size(); i++) {
			System.out.println(arrBook.get(i));
		}
	}
	
	public int tinhSoSachConLai() {
		soSachConLai = tongSoSach - soDangChoMuon;
		return soSachConLai;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Book book = new Book();
		book.nhap();
		book.hienThi();
		int soSachConLai = book.tinhSoSachConLai();
		System.out.println("Số sách còn lại = " + soSachConLai);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly sach PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top