Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Xây dựng chương trình quản lý sách trong thư viện.

Một đối tượng sách trong hệ thống quản lý thư viện có các thuộc tính: tên sách, tổng số quyển sách, số quyển sách đang cho mượn.

  • Xây dựng lớp Book với các thuộc tính trên và các phương thức sau: phương thức nhập liệu cho đối tượng từ bàn phím (các thông tin cần nhập là tên sách, tổng số sách, số đang cho mượn), phương thức in thông tin tên sách ra màn hình, phương thức tính số sách còn lại trong thư viện (số sách còn lại = tổng số - số đang cho mượn).
  • Trên cơ sở lớp đã xây dựng, viết chương trình chính thực hiện các công việc: nhập danh sách các quyển sách với số lượng các quyển sách được nhập từ bàn phím, in ra màn hình các quyển sách hiện có trong thư viện.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Book {
	private String tenSach;
	private int tongSoSach, soDangChoMuon, soSachConLai;
	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// tạo 1 ArrayList lưu trữ các tên sách
	ArrayList<String> arrBook = new ArrayList<>();
	
	public void nhap() {
		System.out.println("Nhập tổng số sách: ");	
		tongSoSach = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.println("Nhập tên sách: ");
		for (int i = 0; i < tongSoSach; i++) {
			System.out.print("Nhập tên sách thứ " + (i+1) + ": ");
			tenSach = scanner.nextLine();
			arrBook.add(tenSach);
		}
		System.out.println("Nhập số sách đang cho mượn: ");
		soDangChoMuon = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThi() {
		System.out.println("Các quyển sách hiện có trong thư viện: ");
		for (int i = 0; i < arrBook.size(); i++) {
			System.out.println(arrBook.get(i));
		}
	}
	
	public int tinhSoSachConLai() {
		soSachConLai = tongSoSach - soDangChoMuon;
		return soSachConLai;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		Book book = new Book();
		book.nhap();
		book.hienThi();
		int soSachConLai = book.tinhSoSachConLai();
		System.out.println("Số sách còn lại = " + soSachConLai);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly sach PNG

Quảng cáo

Như tôi

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top