Java - Tạo 1 lớp NhanVien lưu trữ họ tên và số điện thoại của 3 nhân viên và tìm kiếm nhân viên theo tên.

Viết chương trình tạo 1 lớp NhanVien lưu trữ họ tên và số điện thoại của 3 nhân viên và sau đó tìm kiếm nhân viên theo tên.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String tenNhanVien, soDienThoai, thongTin, ketQua;
	static ArrayList<String> arrNhanVien = new ArrayList<>(3);
	static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public void nhapThongTinNhanVien() {
		for (int i = 0; i < 3; i++) {
			System.out.println("Nhập tên nhân viên: ");
			tenNhanVien = scanner.nextLine();
			System.out.println("Nhập số điện thoại: ");
			soDienThoai = scanner.nextLine();
			thongTin = tenNhanVien + "\t" + soDienThoai;
			arrNhanVien.add(thongTin);
		}
	}
	
	public String timNhanVienTheoTen(String tenNV) {
		String[] thongTinNV = thongTin.split("\t");
		if (thongTinNV[0].equals(tenNV)) {
			ketQua = "Có nhân viên tên " + tenNV;
		} else {
			ketQua = "Không có nhân viên tên " + tenNV;
		}
		return ketQua;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		NhanVien nhanVien = new NhanVien();
		nhanVien.nhapThongTinNhanVien();
		
		System.out.println("Nhập tên nhân viên cần tìm: ");
		String tenNVCanTim = scanner.nextLine();
		String kQ = nhanVien.timNhanVienTheoTen(tenNVCanTim);
		System.out.println(kQ);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim ten nhan vien PNG

Nguồn: freetuts.net