Home > Java > Java core > Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó

Viết chương trình tạo 1 lớp để lưu trữ chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:  

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một phương thức có tên là nhap() để nhập chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhât. Lưu ý trong hàm này chúng ta phải kiểm tra điều kiện chiều rộng phải nhỏ hơn chiều dài hình chữ nhật.

Sau đó chúng ta sẽ tạo phương thức hienThi() để hiển thị giá trị chiều dài và chiều rộng vừa nhập.

Để tính chu vi và diện tích, chúng ta sẽ tạo ra 2 phương thức với 2 tham số đầu vào tương ứng với chiều dài và chiều rộng. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị giá trị chu vi và diện tích vừa tính được thông qua phương thức hienThiChuViVaDienTich() với 2 tham số đầu vào tương ứng với chu vi và diện tích. 

Cuối cùng, ta sẽ tạo ra 1 lớp TestHinhChuNhat để gọi tới các phương thức của lớp HinhChuNhat ở trên.

HinhChuNhat.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class HinhChuNhat {
	protected double chieuDai, chieuRong, chuVi, dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public void nhap() {
		do {
			System.out.println("Nhập chiều dài hình chữ nhật: ");
			chieuDai = scanner.nextDouble();
			System.out.println("Nhập chiều rộng hình chữ nhật: ");
			chieuRong = scanner.nextDouble();
		} while (chieuDai < chieuRong);
	}
	
	public void hienThi(double dai, double rong) {
		System.out.println("Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là "
				+ chieuDai + " và " + chieuRong);
	}
	
	public double tinhChuVi(double dai, double rong) {
		chuVi = (dai + rong) * 2;
		return chuVi;
	}
	
	public double tinhDienTich(double dai, double rong) {
		dienTich = dai * rong;
		return dienTich;
	}
	
	public void hienThiChuViVaDienTich(double cv, double dt) {
		System.out.println("Chu vi hình chữ nhật = " + cv);
		System.out.println("Diện tích hình chữ nhật = " + dt);
	}
}

TestHinhChuNhat.java
package baitap;

public class TestHinhChuNhat {

	public static void main(String[] args) {
		HinhChuNhat hinhChuNhat = new HinhChuNhat();
		
		// nhập chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật
		hinhChuNhat.nhap();
		
		// hiển thị chiều dài và chiều rộng
		hinhChuNhat.hienThi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// tính chu vi và diện tích
		double chuVi = hinhChuNhat.tinhChuVi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		double dienTich = hinhChuNhat.tinhDienTich(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// hiển thị chu vi và diện tích
		hinhChuNhat.hienThiChuViVaDienTich(chuVi, dienTich);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (thực thi lớp TestHinhChuNhat):

ketqua bai tap tinh chu vi dien tich hinh chu nhat PNG

Nguồn: freetuts.net

Như tôi
Java - Tạo 1 lớp Student để lưu trữ họ tên, lớp, điểm toán, lý, hóa, trung bình và xếp loại học lực của sinh viên.
Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó
Java - Xây dựng chương trình quản lý sách trong thư viện.
Java - Tạo 1 lớp NhanVien lưu trữ họ tên và số điện thoại của 3 nhân viên và tìm kiếm nhân viên theo tên.
Java - Tạo 1 lớp để thực hiện các thao tác với mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP