TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó

Viết chương trình tạo 1 lớp để lưu trữ chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:  

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một phương thức có tên là nhap() để nhập chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhât. Lưu ý trong hàm này chúng ta phải kiểm tra điều kiện chiều rộng phải nhỏ hơn chiều dài hình chữ nhật.

Sau đó chúng ta sẽ tạo phương thức hienThi() để hiển thị giá trị chiều dài và chiều rộng vừa nhập.

Để tính chu vi và diện tích, chúng ta sẽ tạo ra 2 phương thức với 2 tham số đầu vào tương ứng với chiều dài và chiều rộng. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị giá trị chu vi và diện tích vừa tính được thông qua phương thức hienThiChuViVaDienTich() với 2 tham số đầu vào tương ứng với chu vi và diện tích. 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cuối cùng, ta sẽ tạo ra 1 lớp TestHinhChuNhat để gọi tới các phương thức của lớp HinhChuNhat ở trên.

HinhChuNhat.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class HinhChuNhat {
	protected double chieuDai, chieuRong, chuVi, dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public void nhap() {
		do {
			System.out.println("Nhập chiều dài hình chữ nhật: ");
			chieuDai = scanner.nextDouble();
			System.out.println("Nhập chiều rộng hình chữ nhật: ");
			chieuRong = scanner.nextDouble();
		} while (chieuDai < chieuRong);
	}
	
	public void hienThi(double dai, double rong) {
		System.out.println("Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là "
				+ chieuDai + " và " + chieuRong);
	}
	
	public double tinhChuVi(double dai, double rong) {
		chuVi = (dai + rong) * 2;
		return chuVi;
	}
	
	public double tinhDienTich(double dai, double rong) {
		dienTich = dai * rong;
		return dienTich;
	}
	
	public void hienThiChuViVaDienTich(double cv, double dt) {
		System.out.println("Chu vi hình chữ nhật = " + cv);
		System.out.println("Diện tích hình chữ nhật = " + dt);
	}
}

TestHinhChuNhat.java
package baitap;

public class TestHinhChuNhat {

	public static void main(String[] args) {
		HinhChuNhat hinhChuNhat = new HinhChuNhat();
		
		// nhập chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật
		hinhChuNhat.nhap();
		
		// hiển thị chiều dài và chiều rộng
		hinhChuNhat.hienThi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// tính chu vi và diện tích
		double chuVi = hinhChuNhat.tinhChuVi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		double dienTich = hinhChuNhat.tinhDienTich(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// hiển thị chu vi và diện tích
		hinhChuNhat.hienThiChuViVaDienTich(chuVi, dienTich);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (thực thi lớp TestHinhChuNhat):

ketqua bai tap tinh chu vi dien tich hinh chu nhat PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải