TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tạo 1 lớp hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của nó

Viết chương trình tạo 1 lớp để lưu trữ chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:  

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một phương thức có tên là nhap() để nhập chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhât. Lưu ý trong hàm này chúng ta phải kiểm tra điều kiện chiều rộng phải nhỏ hơn chiều dài hình chữ nhật.

Sau đó chúng ta sẽ tạo phương thức hienThi() để hiển thị giá trị chiều dài và chiều rộng vừa nhập.

Để tính chu vi và diện tích, chúng ta sẽ tạo ra 2 phương thức với 2 tham số đầu vào tương ứng với chiều dài và chiều rộng. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị giá trị chu vi và diện tích vừa tính được thông qua phương thức hienThiChuViVaDienTich() với 2 tham số đầu vào tương ứng với chu vi và diện tích. 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cuối cùng, ta sẽ tạo ra 1 lớp TestHinhChuNhat để gọi tới các phương thức của lớp HinhChuNhat ở trên.

HinhChuNhat.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class HinhChuNhat {
	protected double chieuDai, chieuRong, chuVi, dienTich;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public void nhap() {
		do {
			System.out.println("Nhập chiều dài hình chữ nhật: ");
			chieuDai = scanner.nextDouble();
			System.out.println("Nhập chiều rộng hình chữ nhật: ");
			chieuRong = scanner.nextDouble();
		} while (chieuDai < chieuRong);
	}
	
	public void hienThi(double dai, double rong) {
		System.out.println("Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là "
				+ chieuDai + " và " + chieuRong);
	}
	
	public double tinhChuVi(double dai, double rong) {
		chuVi = (dai + rong) * 2;
		return chuVi;
	}
	
	public double tinhDienTich(double dai, double rong) {
		dienTich = dai * rong;
		return dienTich;
	}
	
	public void hienThiChuViVaDienTich(double cv, double dt) {
		System.out.println("Chu vi hình chữ nhật = " + cv);
		System.out.println("Diện tích hình chữ nhật = " + dt);
	}
}

TestHinhChuNhat.java
package baitap;

public class TestHinhChuNhat {

	public static void main(String[] args) {
		HinhChuNhat hinhChuNhat = new HinhChuNhat();
		
		// nhập chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật
		hinhChuNhat.nhap();
		
		// hiển thị chiều dài và chiều rộng
		hinhChuNhat.hienThi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// tính chu vi và diện tích
		double chuVi = hinhChuNhat.tinhChuVi(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		double dienTich = hinhChuNhat.tinhDienTich(hinhChuNhat.chieuDai, hinhChuNhat.chieuRong);
		
		// hiển thị chu vi và diện tích
		hinhChuNhat.hienThiChuViVaDienTich(chuVi, dienTich);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (thực thi lớp TestHinhChuNhat):

ketqua bai tap tinh chu vi dien tich hinh chu nhat PNG

Như tôi

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top