Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tìm và hiển thị phần tử lớn nhất trong 1 ArrayList.

Viết chương trình nhập vào các phần tử cho 1 ArrayList từ bàn phím. Sau đó tìm và hiển thị phần tử lớn nhất trong ArrayList đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để tìm phần tử lớn nhất trong 1 ArrayList, chúng ta sẽ giả sử phần tử đầu tiên là phần tử lớn nhất của ArrayList đó. Sau đó sử dụng vòng lặp for duyệt qua các phần tử trong ArrayList và sử dụng phương thức compareTo() đặt trong 1 câu lệnh if để so sánh phần tử đó với các phần tử còn lại trong ArrayList. Nếu có một phần tử tại vị trí nào đó trong ArrayList là lớn nhất và lớn hơn phần tử đầu tiên thì đó sẽ là phần tử mà chúng ta cần tìm.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	ArrayList<Integer> arrListInteger = new ArrayList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	int number;	// phần tử của mảng
	
	System.out.println("Nhập số phần tử của ArrayList: ");
	int n = scanner.nextInt();
		
	// nhập và thêm phần tử cho ArrayList
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i +": ");
		number = scanner.nextInt();
		arrListInteger.add(number);
	}
		
	// tìm phần tử lớn nhất trong mảng
	// sử dụng phương thức compareTo()
	// giả sử phần tử lớn nhất là phần tử đầu tiên trong ArrayList
	int max = arrListInteger.get(0);	
		
	for (int i = 1; i < arrListInteger.size(); i++) {
		// nếu kết quả của phép so sánh này lớn hơn 0
		// tức biến max nhỏ hơn phần tử tại vị trí thứ i trong ArrayList
		// thì gán max = phần tử tại vị trí i
		// và đó chính là phần tử lớn nhất
		if (arrListInteger.get(i).compareTo(max) > 0) {
			max = arrListInteger.get(i);
		}
	}
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong arrListInteger = " + max);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua bai tap tim phan tu lon nhat ArrayList PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top