TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tìm và hiển thị phần tử lớn nhất trong 1 ArrayList.

Viết chương trình nhập vào các phần tử cho 1 ArrayList từ bàn phím. Sau đó tìm và hiển thị phần tử lớn nhất trong ArrayList đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm phần tử lớn nhất trong 1 ArrayList, chúng ta sẽ giả sử phần tử đầu tiên là phần tử lớn nhất của ArrayList đó. Sau đó sử dụng vòng lặp for duyệt qua các phần tử trong ArrayList và sử dụng phương thức compareTo() đặt trong 1 câu lệnh if để so sánh phần tử đó với các phần tử còn lại trong ArrayList. Nếu có một phần tử tại vị trí nào đó trong ArrayList là lớn nhất và lớn hơn phần tử đầu tiên thì đó sẽ là phần tử mà chúng ta cần tìm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	ArrayList<Integer> arrListInteger = new ArrayList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	int number;	// phần tử của mảng
	
	System.out.println("Nhập số phần tử của ArrayList: ");
	int n = scanner.nextInt();
		
	// nhập và thêm phần tử cho ArrayList
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i +": ");
		number = scanner.nextInt();
		arrListInteger.add(number);
	}
		
	// tìm phần tử lớn nhất trong mảng
	// sử dụng phương thức compareTo()
	// giả sử phần tử lớn nhất là phần tử đầu tiên trong ArrayList
	int max = arrListInteger.get(0);	
		
	for (int i = 1; i < arrListInteger.size(); i++) {
		// nếu kết quả của phép so sánh này lớn hơn 0
		// tức biến max nhỏ hơn phần tử tại vị trí thứ i trong ArrayList
		// thì gán max = phần tử tại vị trí i
		// và đó chính là phần tử lớn nhất
		if (arrListInteger.get(i).compareTo(max) > 0) {
			max = arrListInteger.get(i);
		}
	}
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong arrListInteger = " + max);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim phan tu lon nhat ArrayList PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top