Java - Tính và hiển thị tổng các phần tử của ArrayList.

Viết chương trình nhập vào các phần tử là số double cho 1 ArrayList. Sau đó tính và hiển thị tổng của các phần tử đó ra.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	double number, sum = 0;
	ArrayList<Double> arrListDouble = new ArrayList<>();
	Scanner scanner =  new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của ArrayList: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextDouble();
		arrListDouble.add(number);
	}
		
	// tính tổng các phần tử của arrListDouble
	for (double element : arrListDouble) {
		sum += element;
	}	
	System.out.println("Tổng của các phần tử trong arrListDouble = " + sum);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

 

Nguồn: freetuts.net