TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình loại bỏ các phần tử trùng nhau trong 1 ArrayList.

Viết chương trình nhập vào 10 phần tử cho 1 ArrayList chứa các số nguyên dương. Sau đó loại bỏ các phần tử trùng nhau trong ArrayList đó và hiển thị lại ArrayList này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ tạo mới 2 ArrayList: 1 ArrayList ban đầu và 1 ArrayList chứa các phần tử không trùng nhau của ArrayList ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xóa tất cả các phần tử của ArrayList ban đầu và sử dụng phương thức addAll() thêm tất cả các phần tử của ArrayList không chứa các phần tử trùng nhau vào ArrayList ban đầu, kết quả ta sẽ có 1 ArrayList thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int number;
	ArrayList<Integer> arrListNumber = new ArrayList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	for (int i = 0; i < 10; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextInt();
		arrListNumber.add(number);
	}
		
	// tạo 1 ArrayList arrTemp
	ArrayList<Integer> arrTemp = new ArrayList<>();
		
	// thêm các phần tử của arrListNumber vào arrTemp
	// nếu trong arrTemp đã tồn tại phần tử giống trong arrListNumber
	// thì không thêm vào, ngược lại thêm bình thường
	for (int i = 0; i < arrListNumber.size(); i++) {
		if (!arrTemp.contains(arrListNumber.get(i))) {
			arrTemp.add(arrListNumber.get(i));
		}
	}
		
	// xóa các phần tử của arrListNumber
	arrListNumber.clear();
		
	// thêm tất cả các phần tử của arrTemp vào arrListNumber
	// lúc này ta sẽ có 1 ArrayList arrListNumber
	// không chứa các phần tử trùng nhau
	arrListNumber.addAll(arrTemp);
		
	System.out.println("Các phần tử có trong arrListNumber là: ");
	System.out.println(arrListNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tao ArrayList khong chua phan tu trung nhau PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top