TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tương tác với 2 ArrayList.

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  • Tạo 2 ArrayList: ArrayList 1 chứa các phần tử có kiểu chuỗi và ArrayList 2 chứa các phần tử là số nguyên. Sau đó nhập vào 5 phần tử cho 2 ArrayList này,
  • Hiển thị các phần tử của 2 ArrayList này sử dụng Iterator.
  • Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của 1 phần tử bất kỳ trong ArrayList 1. Nếu không tìm thấy phần tử đó thì hiển thị thông báo không tìm thấy.
  • Tạo 1 List có các phần tử được tách từ vị trí số 3 trong ArrayList 2.
  • Đảo ngược các phần tử trong 2 ArrayList này.
  • Xáo trộn các phần tử trong ArrayList 1 và hiển thị lại ArrayList này sau khi xáo trộn.
  • Chuyển ArrayList 2 thành mảng và hiển thị các phần tử của mảng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tách 1 ArrayList thành 1 List con, chúng ta sẽ sử dụng phương thức subList().

Cú pháp
subList(int fromIndex, int toIndex);

, trong đó fromIndex là vị trí bắt đầu lấy và toIndex là vị trí kết thúc. Phương thức này sẽ trả về 1 List có các phần tử nằm trong đoạn [fromIndex, toIndex) của ArrayList cần tách.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str;	// phần tử của ArrayList 1
	int number;	// phần tử của ArrayList 2	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// tạo 2 ArrayList mới
	ArrayList<String> arrListA = new ArrayList<>();
	ArrayList<Integer> arrListB = new ArrayList<>();
			
	// nhập vào 5 phần tử cho 2 ArrayList này
	System.out.println("Nhập phần tử là các chuỗi cho ArrayList 1: ");
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i +": ");
		str = scanner.nextLine();
		arrListA.add(str);
	}
		
	System.out.println("Nhập phần tử là các số nguyên cho ArrayList 2: ");
	for (int i = 0; i < 5; i++) {
	System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i +": ");
		number = Integer.parseInt(scanner.nextLine());	// hạn chế hiện tượng trôi lệnh
		arrListB.add(number);
	}
		
	// hiển thị các phần tử của 2 ArrayList sử dụng Iterator
	Iterator<String> iteratorA = arrListA.iterator();
	System.out.println("Các phần tử của arrListA là: ");
	while (iteratorA.hasNext()) {
		System.out.print(iteratorA.next() + "\t");
	}
		
	Iterator<Integer> iteratorB = arrListB.iterator();
	System.out.println("\nCác phần tử của arrListB là: ");
	while (iteratorB.hasNext()) {
		System.out.print(iteratorB.next() + "\t");
	}
		
	// Tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng
	// của 1 phần tử bất kỳ trong arrListA
	// trong trường hợp trong ArrayList chỉ có 1 phần tử có giá trị cần tìm
	// thì vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của phần tử đó trùng nhau.
	System.out.println("\nNhập phần tử cần tìm: ");
	String strSearch = scanner.nextLine();
	if (arrListA.contains(strSearch)) {
		int firstPosition = arrListA.indexOf(strSearch);
		int lastPosition = arrListA.lastIndexOf(strSearch);
		System.out.println("Vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của " + strSearch 
			+ " là " + firstPosition + " và " + lastPosition);
	} else {
		System.out.println("Không tìm thấy phần tử " + strSearch);
	}
		
	// Tạo 1 List có các phần tử được tách từ vị trí số 3 trong ArrayList 2.
	// sử dụng phương thức subList()
	// trong đó 3 là vị trí bắt đầu lấy và kết thúc tại arrListB.size() - 1
	List<Integer> subList = arrListB.subList(3, arrListB.size());
	System.out.println("Các phần tử có trong subList là: " + subList);
		
	// Đảo ngược các phần tử trong 2 ArrayList này
	// sử dụng phương thức Collections.reverse()
	Collections.reverse(arrListA);
	System.out.println("Các phần tử trong arrListA sau khi đảo ngược: " + arrListA);
	Collections.reverse(arrListB);
	System.out.println("Các phần tử trong arrListB sau khi đảo ngược: " + arrListB);
		
	// Xáo trộn các phần tử trong ArrayList 1
	// sử dụng phương thức Collections.shuffle()
	// kết quả của mỗi lần sẽ khác nhau
	Collections.shuffle(arrListA);
	System.out.println("Các phần tử trong arrListA sau khi xáo trộn: " + arrListA);
		
	// Chuyển ArrayList 2 thành mảng và hiển thị các phần tử của mảng
	// sử dụng phương thức toArray()
	Object[] array = arrListB.toArray();
	System.out.println("Các phần tử của mảng array là: ");
	for (int i = 0; i < array.length; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tuong tac 2 ArrayList PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải