TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tạo 1 ArrayList mới từ 1 ArrayList đã tồn tại.

Viết chương trình tạo 1 ArrayList mới từ 1 ArrayList đã tồn tại có các phần tử kiểu Integer. Các phần tử trong ArrayList mới này là duy nhất (tức là không bao gồm các phần tử có giá trị giống nhau).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức contains() để kiểm tra phần tử có trong ArrayList đã tồn tại có xuất hiện trong ArrayList mới hay không, nếu chưa có thì thêm vào bằng cách sử dụng phương thức add(), ngược lại thì không thêm vào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;	// số phần tử của ArrayList
	int number;
	ArrayList<Integer> arrListInteger = new ArrayList<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số phần tử của ArrayList: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextInt();
		arrListInteger.add(number);
	}
		
	// tạo 1 ArrayList mới 
	// có số phần tử bằng với số phần tử của arrListString
	ArrayList<Integer> arrNewList = new ArrayList<>(arrListInteger.size());
		
	// duyệt các phần tử trong arrListInteger
	// nếu có phần tử nào trong arrListInteger đã tồn tại trong arrNewList
	// thì không thêm vào trong arrNewList
	// ngược lại thì thêm vào bình thường
	for (int str : arrListInteger) {
		if (!arrNewList.contains(str)) {
			arrNewList.add(str);
		}
	}
		
	System.out.print("Các phần tử có trong arrListInteger là: ");
	System.out.println(arrListInteger);
	System.out.print("\nCác phần tử có trong arrNewList là: ");
	System.out.println(arrNewList);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tao ArrayList moi PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top