TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.

Để quản lý khách hàng đến thuệ phòng trọ của một khách sạn, người ta cần quản lý những thông tin sau: Số ngày trọ, loại phòng trọ, giá phòng và các thông tin cá nhân về mỗi khách trọ. Thông tin cá nhân của mỗi khách trọ bao gồm họ và tên, ngày sinh và số chứng minh nhân dân.

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý thông tin cá nhân của mỗi cá nhân.
  • Xây dựng lớp KhachSan để quản lý các thông tin về khách trọ.
  • Viết các phương thức: nhập, hiển thị thông tin về một khách trọ.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào một danh sách gồm n khách trọ (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình thông tin về các cá nhân hiện đang trọ ở khách sạn đó và tính số tiền cần phải trả nếu một khách hàng trả phòng (căn cứ vào số chứng minh để tìm kiếm).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguoi.java
package baitap;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String soCMND;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}
	
	public Nguoi(String hoTen, String queQuan, String soCMND) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.queQuan = queQuan;
		this.soCMND = soCMND;
	}
	
	public String getSoCMND() {
		return soCMND;
	}
	public void setSoCMND(String soCMND) {
		this.soCMND = soCMND;
	}
	
	public void nhapThongTinKhachTro() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên khách hàng: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số chứng minh nhân dân: ");
		soCMND = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinKhachTro() {
		System.out.println("Họ và tên khách hàng: " + hoTen);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
		System.out.println("Số chứng minh nhân dân: " + soCMND);
	}
}

KhachSan.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class KhachSan {
	private int soNgayTro;
	private String loaiPhong;
	private double giaPhong;
	private Nguoi nguoi;	
	public KhachSan() {
		super();
	}
	public KhachSan(int soNgayTro, String loaiPhong, double giaPhong, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.soNgayTro = soNgayTro;
		this.loaiPhong = loaiPhong;
		this.giaPhong = giaPhong;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}
	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}
	public void nhapThongTinCanQuanLy() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// nhập thông tin khách trọ
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTinKhachTro();
		
		System.out.print("Nhập số ngày trọ: ");
		soNgayTro = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.print("Nhập loại phòng: ");
		loaiPhong = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giá phòng: ");
		giaPhong = scanner.nextDouble();
	}
	
	public void hienThiThongTinCanQuanLy() {
		nguoi.hienThiThongTinKhachTro();
		System.out.println("Số ngày trọ: " + soNgayTro);
		System.out.println("Loại phòng: " + loaiPhong);
		System.out.println("Giá phòng: " + giaPhong);
	}
	public double tinhTien() {
		return soNgayTro * giaPhong;
	}
}

Test.java
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		int n;	// số khách trọ
		KhachSan khachSan;
		
		// tạo 1 ArrayList lưu thông tin khách trọ
		ArrayList<KhachSan> arrKhachSan = new ArrayList<>();
		
		System.out.println("Nhập số lượng khách trọ: ");
		n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			khachSan = new KhachSan();
			System.out.println("Nhập thông tin khách hàng thứ " + (i+1) + ":");
			khachSan.nhapThongTinCanQuanLy();
			arrKhachSan.add(khachSan);
		}
		
		// hiển thị danh sách khách trọ
		for (int i = 0; i < arrKhachSan.size(); i++) {
			System.out.println("\nThông tin khách hàng thứ " + (i+1) + ": ");
			arrKhachSan.get(i).hienThiThongTinCanQuanLy();
		}
		
		// tính tiền phòng khi khách hàng trả phòng
		System.out.println("\nNhập số chứng minh nhân dân của khách trả phòng: ");
		String tim = scanner.nextLine();
		for (int i = 0; i < arrKhachSan.size(); i++) {
			if (arrKhachSan.get(i).getNguoi().getSoCMND().equalsIgnoreCase(tim)) {
				System.out.println("Số tiền phòng = " + arrKhachSan.get(i).tinhTien());
			}
		}
	}

}

Hướng dẫn: Để tạo nhanh các hàm tạo trong 1 lớp, các bạn làm như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Vào Source → Generate Constructor using Fields.

cac buoc tao constructor 1 png

  • Hộp thoại Generate Constructor using Fields xuất hiện. Hộp thoại này liệt kê tên các thuộc tính cần có trong hàm tạo. Các bạn có thể chọn Select All để tạo hàm tạo có đầy đủ các thuộc tính, chọn Deselect All để tạo hàm tạo mặc định và có thể chọn từng thuộc tính cần có trong hàm tạo.

cac buoc tao constructor 2 png

Giải thích:

Trong lớp KhachSan tôi có dòng code private Nguoi nguoi;, công dụng của dòng này sẽ tạo ra 1 thuộc tính của lớp KhachSan có kiểu Nguoi (tức là thuộc tính này có thể sử dụng được các phương thức được khai báo là public có trong lớp Nguoi đó là các phương thức nhập và hiển thị thông tin của 1 người).

Trong lớp Test tôi có dòng code ArrayList<KhachSan> arrKhachSan = new ArrayList<>();, dòng này sẽ tạo ra 1 ArrayList lưu trữ các thông tin của khách sạn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly khach san PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải