Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.

Để quản lý khách hàng đến thuệ phòng trọ của một khách sạn, người ta cần quản lý những thông tin sau: Số ngày trọ, loại phòng trọ, giá phòng và các thông tin cá nhân về mỗi khách trọ. Thông tin cá nhân của mỗi khách trọ bao gồm họ và tên, ngày sinh và số chứng minh nhân dân.

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý thông tin cá nhân của mỗi cá nhân.
  • Xây dựng lớp KhachSan để quản lý các thông tin về khách trọ.
  • Viết các phương thức: nhập, hiển thị thông tin về một khách trọ.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào một danh sách gồm n khách trọ (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình thông tin về các cá nhân hiện đang trọ ở khách sạn đó và tính số tiền cần phải trả nếu một khách hàng trả phòng (căn cứ vào số chứng minh để tìm kiếm).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguoi.java
package baitap;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String soCMND;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}
	
	public Nguoi(String hoTen, String queQuan, String soCMND) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.queQuan = queQuan;
		this.soCMND = soCMND;
	}
	
	public String getSoCMND() {
		return soCMND;
	}
	public void setSoCMND(String soCMND) {
		this.soCMND = soCMND;
	}
	
	public void nhapThongTinKhachTro() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên khách hàng: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số chứng minh nhân dân: ");
		soCMND = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinKhachTro() {
		System.out.println("Họ và tên khách hàng: " + hoTen);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
		System.out.println("Số chứng minh nhân dân: " + soCMND);
	}
}

KhachSan.java
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class KhachSan {
	private int soNgayTro;
	private String loaiPhong;
	private double giaPhong;
	private Nguoi nguoi;	
	public KhachSan() {
		super();
	}
	public KhachSan(int soNgayTro, String loaiPhong, double giaPhong, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.soNgayTro = soNgayTro;
		this.loaiPhong = loaiPhong;
		this.giaPhong = giaPhong;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}
	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}
	public void nhapThongTinCanQuanLy() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// nhập thông tin khách trọ
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTinKhachTro();
		
		System.out.print("Nhập số ngày trọ: ");
		soNgayTro = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.print("Nhập loại phòng: ");
		loaiPhong = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giá phòng: ");
		giaPhong = scanner.nextDouble();
	}
	
	public void hienThiThongTinCanQuanLy() {
		nguoi.hienThiThongTinKhachTro();
		System.out.println("Số ngày trọ: " + soNgayTro);
		System.out.println("Loại phòng: " + loaiPhong);
		System.out.println("Giá phòng: " + giaPhong);
	}
	public double tinhTien() {
		return soNgayTro * giaPhong;
	}
}

Test.java
package baitap;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		int n;	// số khách trọ
		KhachSan khachSan;
		
		// tạo 1 ArrayList lưu thông tin khách trọ
		ArrayList<KhachSan> arrKhachSan = new ArrayList<>();
		
		System.out.println("Nhập số lượng khách trọ: ");
		n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			khachSan = new KhachSan();
			System.out.println("Nhập thông tin khách hàng thứ " + (i+1) + ":");
			khachSan.nhapThongTinCanQuanLy();
			arrKhachSan.add(khachSan);
		}
		
		// hiển thị danh sách khách trọ
		for (int i = 0; i < arrKhachSan.size(); i++) {
			System.out.println("\nThông tin khách hàng thứ " + (i+1) + ": ");
			arrKhachSan.get(i).hienThiThongTinCanQuanLy();
		}
		
		// tính tiền phòng khi khách hàng trả phòng
		System.out.println("\nNhập số chứng minh nhân dân của khách trả phòng: ");
		String tim = scanner.nextLine();
		for (int i = 0; i < arrKhachSan.size(); i++) {
			if (arrKhachSan.get(i).getNguoi().getSoCMND().equalsIgnoreCase(tim)) {
				System.out.println("Số tiền phòng = " + arrKhachSan.get(i).tinhTien());
			}
		}
	}

}

Hướng dẫn: Để tạo nhanh các hàm tạo trong 1 lớp, các bạn làm như sau:

  • Vào Source → Generate Constructor using Fields.

cac buoc tao constructor 1 png

  • Hộp thoại Generate Constructor using Fields xuất hiện. Hộp thoại này liệt kê tên các thuộc tính cần có trong hàm tạo. Các bạn có thể chọn Select All để tạo hàm tạo có đầy đủ các thuộc tính, chọn Deselect All để tạo hàm tạo mặc định và có thể chọn từng thuộc tính cần có trong hàm tạo.

cac buoc tao constructor 2 png

Giải thích:

Trong lớp KhachSan tôi có dòng code private Nguoi nguoi;, công dụng của dòng này sẽ tạo ra 1 thuộc tính của lớp KhachSan có kiểu Nguoi (tức là thuộc tính này có thể sử dụng được các phương thức được khai báo là public có trong lớp Nguoi đó là các phương thức nhập và hiển thị thông tin của 1 người).

Trong lớp Test tôi có dòng code ArrayList<KhachSan> arrKhachSan = new ArrayList<>();, dòng này sẽ tạo ra 1 ArrayList lưu trữ các thông tin của khách sạn.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly khach san PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.
Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.
Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.
Java - Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số.
Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP