TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số.

Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số. Sử dụng phương thức khởi tạo để nhập tử số và mẫu số. Mỗi một phép tính tương ứng cho một phương thức.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

PhanSo.java
package baitapphanso;

public class PhanSo {
	private int tu, mau;

	public PhanSo(int tu, int mau) {
		super();
		this.tu = tu;
		this.mau = mau;
	}
	
	 public int getTu() {
		return tu;
	}

	public void setTu(int tu) {
		this.tu = tu;
	}

	public int getMau() {
		return mau;
	}

	public void setMau(int mau) {
		this.mau = mau;
	}

	public int timUSCLN(int a, int b) {
		while (a != b) {
			if (a > b) {
				a -= b;
			} else {
				b -= a;
			}
		}
		return a;
	}
	
	public void toiGianPhanSo() {
		int i = timUSCLN(this.getTu(), this.getMau());
		this.setTu(this.getTu() / i);
		this.setMau(this.getMau() / i);
	}
	
	public void congPhanSo(PhanSo ps) {
		int ts = this.getTu() * ps.getMau() + ps.getTu() * this.getMau();
		int ms = this.getMau() * ps.getMau();
		PhanSo phanSoTong = new PhanSo(ts, ms);
		phanSoTong.toiGianPhanSo();
		System.out.println("Tổng hai phân số = " + phanSoTong.tu + "/" + phanSoTong.mau);
	}
	 
	public void truPhanSo(PhanSo ps) {
		int ts = this.getTu() * ps.getMau() - ps.getTu() * this.getMau();
		int ms = this.getMau() * ps.getMau();
		PhanSo phanSoHieu = new PhanSo(ts, ms);
		phanSoHieu.toiGianPhanSo();
		System.out.println("Hiệu hai phân số = " + phanSoHieu.tu + "/" + phanSoHieu.mau);
	}
	
	public void nhanPhanSo(PhanSo ps) {
		int ts = this.getTu() * ps.getTu();
		int ms = this.getMau() * ps.getMau();
		PhanSo phanSoTich = new PhanSo(ts, ms);
		phanSoTich.toiGianPhanSo();
		System.out.println("Tích hai phân số = " + phanSoTich.tu + "/" + phanSoTich.mau);
	}
	
	public void chiaPhanSo(PhanSo ps) {
		int ts = this.getTu() * ps.getMau();
		int ms = this.getMau() * ps.getTu();
		PhanSo phanSoThuong = new PhanSo(ts, ms);
		phanSoThuong.toiGianPhanSo();
		System.out.println("Thương hai phân số = " + phanSoThuong.tu + "/" + phanSoThuong.mau);
	}
	
}

TestPhanSo.java
package baitapphanso;

public class TestPhanSo {
	
	public static void main(String[] args) {
		PhanSo phanSo1=new PhanSo(16,3);	// tạo phân số có tử = 16 và mẫu = 4
		PhanSo phanSo2=new PhanSo(4,8);	// tạo phân số có tử = 4 và mẫu = 8
		
		// gọi phương thức cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số
		phanSo1.congPhanSo(phanSo2);
		phanSo1.truPhanSo(phanSo2);
		phanSo1.nhanPhanSo(phanSo2);
		phanSo1.chiaPhanSo(phanSo2);
	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap phan so PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top