Home > Java > Java core > Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.

Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.

Để quản lý các biên lai thu tiền điện, người ta cần các thông tin như sau: Với mỗi biên lai có các thông tin về hộ sử dụng điện, chỉ số cũ, chỉ số mới, số tiền phải trả của mỗi hộ sử dụng điện. Các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện gồm họ tên chủ hộ, số nhà, mã số công tơ của hộ dân sử dụng điện.

  • Hãy xây dựng lớp KhachHang để lưu trữ các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Xây dựng lớp BienLai để quản lý việc sử dụng và thanh toán tiền điện của các hộ dân.
  • Xây dựng các phương thức nhập và hiển thị một thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Cài đặt chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào các thông tin cho n hộ sử dụng điện (n nhập từ bàn phím), hiển thị thông tin về các biên lai đã nhập và tính tiền điện mỗi hộ dân phải trả, biết rằng tiền phải trả được tính theo công thức sau:

Số tiền phải trả = (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) * 750.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

KhachHang.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class KhachHang {
	private String hoTenChuNha;
	private String soNha;
	private int maSoCongTo;
	
	public KhachHang() {
		super();
	}
	
	public KhachHang(String hoTenChuNha, String soNha, int maSoCongTo) {
		super();
		this.hoTenChuNha = hoTenChuNha;
		this.soNha = soNha;
		this.maSoCongTo = maSoCongTo;
	}
	
	public void nhapThongTinKhachHang() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập tên chủ hộ: ");
		hoTenChuNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số nhà: ");
		soNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Mã số công tơ: ");
		maSoCongTo = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThiThongTinKhachHang() {
		System.out.println("Tên chủ hộ: " + hoTenChuNha);
		System.out.println("Số nhà: " + soNha);
		System.out.println("Mã số công tơ: " + maSoCongTo);
	}
}

BienLai.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class BienLai {
	private int chiSoCu;
	private int chiSoMoi;
	private double soTienPhaiTra;
	private KhachHang khachHang;
	
	public BienLai() {
		super();
	}

	public BienLai(int chiSoCu, int chiSoMoi, double soTienPhaiTra, KhachHang khachHang) {
		super();
		this.chiSoCu = chiSoCu;
		this.chiSoMoi = chiSoMoi;
		this.soTienPhaiTra = soTienPhaiTra;
		this.khachHang = khachHang;
	}
	
	public void nhapBienLai() {
		khachHang = new KhachHang();
		khachHang.nhapThongTinKhachHang();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		do {
			System.out.print("Nhập chỉ số cũ: ");
			chiSoCu = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập chỉ số mới: ");
			chiSoMoi = scanner.nextInt();
		} while (chiSoCu > chiSoMoi);
	
		soTienPhaiTra = (double) (chiSoMoi - chiSoCu) * 750;
	}
	
	public void hienThiBienLai() {
		khachHang.hienThiThongTinKhachHang();
		System.out.println("Chỉ số cũ: " + chiSoCu);
		System.out.println("Chỉ số mới: " + chiSoMoi);
		System.out.println("Số tiền phải trả: " + soTienPhaiTra);
	}
}

Test.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		int n;
		BienLai bienLai;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ArrayList<BienLai> arrBienLai = new ArrayList<>();
		
		System.out.print("Nhập số hộ gia đình: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			bienLai = new BienLai();
			System.out.println("Nhập thông tin biên lai của hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			bienLai.nhapBienLai();
			arrBienLai.add(bienLai);
		}
		
		System.out.println("Thông tin biên lai của các hộ gia đình: ");
		for (int i = 0; i < arrBienLai.size(); i++) {
			System.out.println("Thông tin biên lai hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			arrBienLai.get(i).hienThiBienLai();
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly bien lai PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.
Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.
Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.
Java - Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số.
Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP