TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.

Để quản lý các biên lai thu tiền điện, người ta cần các thông tin như sau: Với mỗi biên lai có các thông tin về hộ sử dụng điện, chỉ số cũ, chỉ số mới, số tiền phải trả của mỗi hộ sử dụng điện. Các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện gồm họ tên chủ hộ, số nhà, mã số công tơ của hộ dân sử dụng điện.

  • Hãy xây dựng lớp KhachHang để lưu trữ các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Xây dựng lớp BienLai để quản lý việc sử dụng và thanh toán tiền điện của các hộ dân.
  • Xây dựng các phương thức nhập và hiển thị một thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Cài đặt chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào các thông tin cho n hộ sử dụng điện (n nhập từ bàn phím), hiển thị thông tin về các biên lai đã nhập và tính tiền điện mỗi hộ dân phải trả, biết rằng tiền phải trả được tính theo công thức sau:

Số tiền phải trả = (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) * 750.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

KhachHang.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class KhachHang {
	private String hoTenChuNha;
	private String soNha;
	private int maSoCongTo;
	
	public KhachHang() {
		super();
	}
	
	public KhachHang(String hoTenChuNha, String soNha, int maSoCongTo) {
		super();
		this.hoTenChuNha = hoTenChuNha;
		this.soNha = soNha;
		this.maSoCongTo = maSoCongTo;
	}
	
	public void nhapThongTinKhachHang() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập tên chủ hộ: ");
		hoTenChuNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số nhà: ");
		soNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Mã số công tơ: ");
		maSoCongTo = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThiThongTinKhachHang() {
		System.out.println("Tên chủ hộ: " + hoTenChuNha);
		System.out.println("Số nhà: " + soNha);
		System.out.println("Mã số công tơ: " + maSoCongTo);
	}
}

BienLai.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class BienLai {
	private int chiSoCu;
	private int chiSoMoi;
	private double soTienPhaiTra;
	private KhachHang khachHang;
	
	public BienLai() {
		super();
	}

	public BienLai(int chiSoCu, int chiSoMoi, double soTienPhaiTra, KhachHang khachHang) {
		super();
		this.chiSoCu = chiSoCu;
		this.chiSoMoi = chiSoMoi;
		this.soTienPhaiTra = soTienPhaiTra;
		this.khachHang = khachHang;
	}
	
	public void nhapBienLai() {
		khachHang = new KhachHang();
		khachHang.nhapThongTinKhachHang();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		do {
			System.out.print("Nhập chỉ số cũ: ");
			chiSoCu = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập chỉ số mới: ");
			chiSoMoi = scanner.nextInt();
		} while (chiSoCu > chiSoMoi);
	
		soTienPhaiTra = (double) (chiSoMoi - chiSoCu) * 750;
	}
	
	public void hienThiBienLai() {
		khachHang.hienThiThongTinKhachHang();
		System.out.println("Chỉ số cũ: " + chiSoCu);
		System.out.println("Chỉ số mới: " + chiSoMoi);
		System.out.println("Số tiền phải trả: " + soTienPhaiTra);
	}
}

Test.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		int n;
		BienLai bienLai;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ArrayList<BienLai> arrBienLai = new ArrayList<>();
		
		System.out.print("Nhập số hộ gia đình: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			bienLai = new BienLai();
			System.out.println("Nhập thông tin biên lai của hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			bienLai.nhapBienLai();
			arrBienLai.add(bienLai);
		}
		
		System.out.println("Thông tin biên lai của các hộ gia đình: ");
		for (int i = 0; i < arrBienLai.size(); i++) {
			System.out.println("Thông tin biên lai hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			arrBienLai.get(i).hienThiBienLai();
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly bien lai PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top