TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.

Để quản lý các biên lai thu tiền điện, người ta cần các thông tin như sau: Với mỗi biên lai có các thông tin về hộ sử dụng điện, chỉ số cũ, chỉ số mới, số tiền phải trả của mỗi hộ sử dụng điện. Các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện gồm họ tên chủ hộ, số nhà, mã số công tơ của hộ dân sử dụng điện.

  • Hãy xây dựng lớp KhachHang để lưu trữ các thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Xây dựng lớp BienLai để quản lý việc sử dụng và thanh toán tiền điện của các hộ dân.
  • Xây dựng các phương thức nhập và hiển thị một thông tin riêng của mỗi hộ sử dụng điện.
  • Cài đặt chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào các thông tin cho n hộ sử dụng điện (n nhập từ bàn phím), hiển thị thông tin về các biên lai đã nhập và tính tiền điện mỗi hộ dân phải trả, biết rằng tiền phải trả được tính theo công thức sau:

Số tiền phải trả = (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) * 750.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

KhachHang.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class KhachHang {
	private String hoTenChuNha;
	private String soNha;
	private int maSoCongTo;
	
	public KhachHang() {
		super();
	}
	
	public KhachHang(String hoTenChuNha, String soNha, int maSoCongTo) {
		super();
		this.hoTenChuNha = hoTenChuNha;
		this.soNha = soNha;
		this.maSoCongTo = maSoCongTo;
	}
	
	public void nhapThongTinKhachHang() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập tên chủ hộ: ");
		hoTenChuNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập số nhà: ");
		soNha = scanner.nextLine();
		System.out.print("Mã số công tơ: ");
		maSoCongTo = scanner.nextInt();
	}
	
	public void hienThiThongTinKhachHang() {
		System.out.println("Tên chủ hộ: " + hoTenChuNha);
		System.out.println("Số nhà: " + soNha);
		System.out.println("Mã số công tơ: " + maSoCongTo);
	}
}

BienLai.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.Scanner;

public class BienLai {
	private int chiSoCu;
	private int chiSoMoi;
	private double soTienPhaiTra;
	private KhachHang khachHang;
	
	public BienLai() {
		super();
	}

	public BienLai(int chiSoCu, int chiSoMoi, double soTienPhaiTra, KhachHang khachHang) {
		super();
		this.chiSoCu = chiSoCu;
		this.chiSoMoi = chiSoMoi;
		this.soTienPhaiTra = soTienPhaiTra;
		this.khachHang = khachHang;
	}
	
	public void nhapBienLai() {
		khachHang = new KhachHang();
		khachHang.nhapThongTinKhachHang();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		do {
			System.out.print("Nhập chỉ số cũ: ");
			chiSoCu = scanner.nextInt();
			System.out.print("Nhập chỉ số mới: ");
			chiSoMoi = scanner.nextInt();
		} while (chiSoCu > chiSoMoi);
	
		soTienPhaiTra = (double) (chiSoMoi - chiSoCu) * 750;
	}
	
	public void hienThiBienLai() {
		khachHang.hienThiThongTinKhachHang();
		System.out.println("Chỉ số cũ: " + chiSoCu);
		System.out.println("Chỉ số mới: " + chiSoMoi);
		System.out.println("Số tiền phải trả: " + soTienPhaiTra);
	}
}

Test.java
package baitapquanlybienlaithutiendien;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		int n;
		BienLai bienLai;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		ArrayList<BienLai> arrBienLai = new ArrayList<>();
		
		System.out.print("Nhập số hộ gia đình: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			bienLai = new BienLai();
			System.out.println("Nhập thông tin biên lai của hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			bienLai.nhapBienLai();
			arrBienLai.add(bienLai);
		}
		
		System.out.println("Thông tin biên lai của các hộ gia đình: ");
		for (int i = 0; i < arrBienLai.size(); i++) {
			System.out.println("Thông tin biên lai hộ gia đình thứ " + (i + 1) + ": ");
			arrBienLai.get(i).hienThiBienLai();
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly bien lai PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải