TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.

Để quản lý hồ sơ học sinh của trường trung học phổ thông, người ta cần quản lý những thông tin như sau: Các thông tin về lớp và các thông tin cá nhân của mỗi học sinh. Với mỗi học sinh, các thông tin cá nhân cần quản lý gồm có họ và tên, giới tính và quê quán.

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  • Xây dựng lớp HoSoHocSinh (hồ sơ học sinh) để quản lý các thông tin về mỗi học sinh.
  • Xây dựng các phương thức nhập, hiển thị các thông tin của mỗi học sinh.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào danh sách gồm n học sinh (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh quê ở Thái Nguyên và những học sinh của lớp 10A1.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguoi.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String gioiTinh;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}

	public Nguoi(String hoTen, String gioiTinh, String queQuan) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.gioiTinh = gioiTinh;
		this.queQuan = queQuan;
	}
	
	public String getQueQuan() {
		return queQuan;
	}

	public void nhapThongTin() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên học sinh: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giới tính: ");
		gioiTinh = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTin() {
		System.out.println("Họ tên: " + hoTen);
		System.out.println("Giới tính: " + gioiTinh);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
	}
}

HoSoHocSinh.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class HoSoHocSinh {
	private String lop;
	private Nguoi nguoi;
	
	public HoSoHocSinh() {
		super();
	}

	public HoSoHocSinh(String lop, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.lop = lop;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public String getLop() {
		return lop;
	}

	public void setLop(String lop) {
		this.lop = lop;
	}

	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}

	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}

	public void nhapThongTinHoSo() {
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTin();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinHoSo() {
		nguoi.hienThiThongTin();
		System.out.println("Lớp: " + lop);
	}
}

Test.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<HoSoHocSinh> arrHoSo = new ArrayList<>();
		int n;
		HoSoHocSinh hoSoHocSinh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập số học sinh: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin học sinh thứ " + (i + 1) + ": ");
			hoSoHocSinh = new HoSoHocSinh();
			hoSoHocSinh.nhapThongTinHoSo();
			arrHoSo.add(hoSoHocSinh);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			System.out.println("\nThông tin học sinh thứ " + (i+1) + ": ");
			arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
		}
		
		System.out.println("\nNhững Học Sinh có quê ở Thái Nguyên là: ");
		// hiển thị những học sinh có quê ở Thái Nguyên
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getNguoi().getQueQuan().equalsIgnoreCase("Thái Nguyên")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
		
		System.out.println("\nNhững học sinh học lớp 10A1 là: ");
		// hiển thị những học sinh học lớp 10A1
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getLop().equalsIgnoreCase("10A1")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 1 PNG

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top