TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.

Để quản lý hồ sơ học sinh của trường trung học phổ thông, người ta cần quản lý những thông tin như sau: Các thông tin về lớp và các thông tin cá nhân của mỗi học sinh. Với mỗi học sinh, các thông tin cá nhân cần quản lý gồm có họ và tên, giới tính và quê quán.

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  • Xây dựng lớp HoSoHocSinh (hồ sơ học sinh) để quản lý các thông tin về mỗi học sinh.
  • Xây dựng các phương thức nhập, hiển thị các thông tin của mỗi học sinh.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào danh sách gồm n học sinh (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh quê ở Thái Nguyên và những học sinh của lớp 10A1.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguoi.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String gioiTinh;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}

	public Nguoi(String hoTen, String gioiTinh, String queQuan) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.gioiTinh = gioiTinh;
		this.queQuan = queQuan;
	}
	
	public String getQueQuan() {
		return queQuan;
	}

	public void nhapThongTin() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên học sinh: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giới tính: ");
		gioiTinh = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTin() {
		System.out.println("Họ tên: " + hoTen);
		System.out.println("Giới tính: " + gioiTinh);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
	}
}

HoSoHocSinh.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class HoSoHocSinh {
	private String lop;
	private Nguoi nguoi;
	
	public HoSoHocSinh() {
		super();
	}

	public HoSoHocSinh(String lop, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.lop = lop;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public String getLop() {
		return lop;
	}

	public void setLop(String lop) {
		this.lop = lop;
	}

	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}

	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}

	public void nhapThongTinHoSo() {
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTin();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinHoSo() {
		nguoi.hienThiThongTin();
		System.out.println("Lớp: " + lop);
	}
}

Test.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<HoSoHocSinh> arrHoSo = new ArrayList<>();
		int n;
		HoSoHocSinh hoSoHocSinh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập số học sinh: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin học sinh thứ " + (i + 1) + ": ");
			hoSoHocSinh = new HoSoHocSinh();
			hoSoHocSinh.nhapThongTinHoSo();
			arrHoSo.add(hoSoHocSinh);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			System.out.println("\nThông tin học sinh thứ " + (i+1) + ": ");
			arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
		}
		
		System.out.println("\nNhững Học Sinh có quê ở Thái Nguyên là: ");
		// hiển thị những học sinh có quê ở Thái Nguyên
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getNguoi().getQueQuan().equalsIgnoreCase("Thái Nguyên")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
		
		System.out.println("\nNhững học sinh học lớp 10A1 là: ");
		// hiển thị những học sinh học lớp 10A1
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getLop().equalsIgnoreCase("10A1")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 1 PNG

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải