Home > Java > Java core > Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.

Để quản lý hồ sơ học sinh của trường trung học phổ thông, người ta cần quản lý những thông tin như sau: Các thông tin về lớp và các thông tin cá nhân của mỗi học sinh. Với mỗi học sinh, các thông tin cá nhân cần quản lý gồm có họ và tên, giới tính và quê quán.

  • Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  • Xây dựng lớp HoSoHocSinh (hồ sơ học sinh) để quản lý các thông tin về mỗi học sinh.
  • Xây dựng các phương thức nhập, hiển thị các thông tin của mỗi học sinh.
  • Viết chương trình chính thực hiện các công việc sau: Nhập vào danh sách gồm n học sinh (n nhập từ bàn phím), hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh quê ở Thái Nguyên và những học sinh của lớp 10A1.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguoi.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class Nguoi {
	private String hoTen;
	private String gioiTinh;
	private String queQuan;
	
	public Nguoi() {
		super();
	}

	public Nguoi(String hoTen, String gioiTinh, String queQuan) {
		super();
		this.hoTen = hoTen;
		this.gioiTinh = gioiTinh;
		this.queQuan = queQuan;
	}
	
	public String getQueQuan() {
		return queQuan;
	}

	public void nhapThongTin() {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập họ tên học sinh: ");
		hoTen = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập giới tính: ");
		gioiTinh = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập quê quán: ");
		queQuan = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTin() {
		System.out.println("Họ tên: " + hoTen);
		System.out.println("Giới tính: " + gioiTinh);
		System.out.println("Quê quán: " + queQuan);
	}
}

HoSoHocSinh.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.Scanner;

public class HoSoHocSinh {
	private String lop;
	private Nguoi nguoi;
	
	public HoSoHocSinh() {
		super();
	}

	public HoSoHocSinh(String lop, Nguoi nguoi) {
		super();
		this.lop = lop;
		this.nguoi = nguoi;
	}
	
	public String getLop() {
		return lop;
	}

	public void setLop(String lop) {
		this.lop = lop;
	}

	public Nguoi getNguoi() {
		return nguoi;
	}

	public void setNguoi(Nguoi nguoi) {
		this.nguoi = nguoi;
	}

	public void nhapThongTinHoSo() {
		nguoi = new Nguoi();
		nguoi.nhapThongTin();
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhập lớp: ");
		lop = scanner.nextLine();
	}
	
	public void hienThiThongTinHoSo() {
		nguoi.hienThiThongTin();
		System.out.println("Lớp: " + lop);
	}
}

Test.java
package baitapquanlyhocsinh;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Test {

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<HoSoHocSinh> arrHoSo = new ArrayList<>();
		int n;
		HoSoHocSinh hoSoHocSinh;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập số học sinh: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin học sinh thứ " + (i + 1) + ": ");
			hoSoHocSinh = new HoSoHocSinh();
			hoSoHocSinh.nhapThongTinHoSo();
			arrHoSo.add(hoSoHocSinh);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			System.out.println("\nThông tin học sinh thứ " + (i+1) + ": ");
			arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
		}
		
		System.out.println("\nNhững Học Sinh có quê ở Thái Nguyên là: ");
		// hiển thị những học sinh có quê ở Thái Nguyên
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getNguoi().getQueQuan().equalsIgnoreCase("Thái Nguyên")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
		
		System.out.println("\nNhững học sinh học lớp 10A1 là: ");
		// hiển thị những học sinh học lớp 10A1
		for (int i = 0; i < arrHoSo.size(); i++) {
			if (arrHoSo.get(i).getLop().equalsIgnoreCase("10A1")) {
				arrHoSo.get(i).hienThiThongTinHoSo();
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 1 PNG

ketqua bai tap quan ly hoc sinh 2 PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.
Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.
Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.
Java - Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số.
Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP