TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

Xây dựng lớp NhanVien, biết:

  • ho, ten, soSP lần lượt là các thuộc tính họ, tên và số sản phẩm của nhân viên.
  • Viết hàm tạo NhanVien(String, String, int): hàm này sẽ khởi tạo họ, tên và số sản phẩm của nhân viên. Hàm này phải kiểm tra số sản phẩm là lớn hơn hoặc bằng 0, nếu là số âm thì gán giá trị cho soSP = 0.
  • Viết các hàm lấy và gán giá trị cho các thuộc tính của lớp.
  • Viết phương thức getLuong() để tính lương cho nhân viên, biết rằng lương = số sản phẩm * đơn giá, với đơn giá tùy thuộc vào số sản phẩm như sau:
Số sản phẩm Đơn giá
1 - 199 0.5
200 - 399 0.55
400 - 599 0.6
600 trở lên 0.65

Viết phương thức main thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu người dùng nhập vào 2 nhân viên, mỗi nhân viên nhập vào họ, tên và số sản phẩm của họ. Sau đó tính và xuất ra lương của từng nhân viên. 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

NhanVien.java
package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String ho, ten;
	private int soSP;
	private double donGia, tienLuong;
	
	public NhanVien(String ho, String ten, int soSP) {
		super();
		this.ho = ho;
		this.ten = ten;
		this.soSP = soSP;
		
		if (this.soSP < 0) {
			this.soSP = 0;
		}
	}

	public String getHo() {
		return ho;
	}

	public void setHo(String ho) {
		this.ho = ho;
	}

	public String getTen() {
		return ten;
	}

	public void setTen(String ten) {
		this.ten = ten;
	}

	public int getSoSP() {
		return soSP;
	}

	public void setSoSP(int soSP) {
		this.soSP = soSP;
	}

	public double getLuong(int soSP) {
		if (soSP >= 1 && soSP <= 199) {
			donGia = 0.5;
		} else if (soSP >= 200 && soSP <= 399) {
			donGia = 0.55;
		} else if (soSP >= 400 && soSP <= 599) {
			donGia = 0.6;
		} else {
			donGia = 0.65;
		}
		tienLuong = (double) soSP * donGia;
		return tienLuong;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		NhanVien nhanVien1 = new NhanVien("Nguyễn", "Bình", 500);
		NhanVien nhanVien2 = new NhanVien("Lê", "Vy", 199);
		System.out.println("Tiền lương của nhân viên 1 = " + nhanVien1.getLuong(nhanVien1.getSoSP()));
		System.out.println("Tiền lương của nhân viên 2 = " + nhanVien2.getLuong(nhanVien2.getSoSP()));

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap nhan vien PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top