Home > Java > Java core > Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

Xây dựng lớp NhanVien, biết:

  • ho, ten, soSP lần lượt là các thuộc tính họ, tên và số sản phẩm của nhân viên.
  • Viết hàm tạo NhanVien(String, String, int): hàm này sẽ khởi tạo họ, tên và số sản phẩm của nhân viên. Hàm này phải kiểm tra số sản phẩm là lớn hơn hoặc bằng 0, nếu là số âm thì gán giá trị cho soSP = 0.
  • Viết các hàm lấy và gán giá trị cho các thuộc tính của lớp.
  • Viết phương thức getLuong() để tính lương cho nhân viên, biết rằng lương = số sản phẩm * đơn giá, với đơn giá tùy thuộc vào số sản phẩm như sau:
Số sản phẩm Đơn giá
1 - 199 0.5
200 - 399 0.55
400 - 599 0.6
600 trở lên 0.65

Viết phương thức main thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu người dùng nhập vào 2 nhân viên, mỗi nhân viên nhập vào họ, tên và số sản phẩm của họ. Sau đó tính và xuất ra lương của từng nhân viên. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

NhanVien.java
package baitapquanlynhanvien;

import java.util.Scanner;

public class NhanVien {
	private String ho, ten;
	private int soSP;
	private double donGia, tienLuong;
	
	public NhanVien(String ho, String ten, int soSP) {
		super();
		this.ho = ho;
		this.ten = ten;
		this.soSP = soSP;
		
		if (this.soSP < 0) {
			this.soSP = 0;
		}
	}

	public String getHo() {
		return ho;
	}

	public void setHo(String ho) {
		this.ho = ho;
	}

	public String getTen() {
		return ten;
	}

	public void setTen(String ten) {
		this.ten = ten;
	}

	public int getSoSP() {
		return soSP;
	}

	public void setSoSP(int soSP) {
		this.soSP = soSP;
	}

	public double getLuong(int soSP) {
		if (soSP >= 1 && soSP <= 199) {
			donGia = 0.5;
		} else if (soSP >= 200 && soSP <= 399) {
			donGia = 0.55;
		} else if (soSP >= 400 && soSP <= 599) {
			donGia = 0.6;
		} else {
			donGia = 0.65;
		}
		tienLuong = (double) soSP * donGia;
		return tienLuong;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		NhanVien nhanVien1 = new NhanVien("Nguyễn", "Bình", 500);
		NhanVien nhanVien2 = new NhanVien("Lê", "Vy", 199);
		System.out.println("Tiền lương của nhân viên 1 = " + nhanVien1.getLuong(nhanVien1.getSoSP()));
		System.out.println("Tiền lương của nhân viên 2 = " + nhanVien2.getLuong(nhanVien2.getSoSP()));

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap nhan vien PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình quản lý khách đến thuê phòng của khách sạn.
Java - Xây dựng chương trình quản lý học sinh của một trường trung học phổ thông.
Java - Xây dựng chương trình quản lý biên lai thu tiền điện.
Java - Xây dựng chương trình cộng, trừ, nhân và chia 2 phân số.
Java - Xây dựng chương trình quản lý nhân viên.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP