ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Animation trong Angular 4

Animation thêm rất nhiều tương tác giữa  các thẻ html. Animation thì đã có từ Angular 2. Điểm khác biệt ở Angular 4 là animation được tách thành một package riêng biệt chứ không còn nằm trong package @angular/core nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để bắt đầu sử dụng animation, chúng ta cần import thư viện từ package @angular/platform-browser/animations

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';

Cũng như các module khác, chúng ta cần khai báo bên trong mảng import

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

app.component.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations';
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [
   AppComponent
  ],
  imports: [
   BrowserModule,
   BrowserAnimationsModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Tiếp đó, trong file app.component.html, chúng ta thêm các phần tử html để áp dụng animation lên

app.component.html
<div>
  <button (click)="animate()">Click Me</button>
  <div [@myanimation] = "state" class="rotate">
    <img style="width: 340px; height: 82px" src="https://freetuts.net/public/logo/hoc-lap-trinh-online.png" width="100" height="100">
  </div>
 </div>

Trong thẻ div chính,  chúng ta có 1 button và div con kèm1 ảnh. Button được gán sự kiện click; div con được gán sử dụng @myanimation directive với giá trị là state.

Trong file app.component.ts, chúng ta định nghĩa animation

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { trigger, state, style, transition, animate } from '@angular/animations';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css'],
  styles: [`
   div{
     margin: 0 auto;
     text-align: center;
   }
   .rotate{
     width: 340px;
     heigh: 82px;
     border:solid 1px red;
   }
  `],
  animations: [
    trigger('myanimation', [
      state('smaller', style({
        transform: 'translateY(100px)'
      })),
      state('larger', style({
        transform: 'translateY(0px)'
      })),
      transition('smaller <=> larger', animate('300ms ease-in'))
    ])
  ]
})

export class AppComponent {
  state: string = "smaller";
  animate() {
    this.state = this.state == 'larger' ? 'smaller' : 'larger';
  }

}

Ở dòng code thứ 2, chúng ta import các class cần thiết cho animation: trigger, state, style, transittion, animate:

import { trigger, state, style, transition, animate } from '@angular/animations';

Bên trong decorator @Component, ta định nghĩa thêm thuộc tính animations:

app.component.ts
animations: [
    trigger('myanimation', [
      state('smaller', style({
        transform: 'translateY(100px)'
      })),
      state('larger', style({
        transform: 'translateY(0px)'
      })),
      transition('smaller <=> larger', animate('300ms ease-in'))
    ])
  ]

Trigger định nghĩa rằng animation được sử dụng như thế nào. Tham số đầu tiên chính là tên của animation mà ta sẽ sử dụng bên trong thẻ html. Trong ví dụ trên thì đó là 'myanimation'. Tham số thứ 2 chứa các hàm statetransition.

Hàm state định nghĩa các trạng thái của animation: với trạng thái nào thì sẽ có style như thế nào. Trong ví dụ trên thì ta định nghĩa 2 state là: smallerlarger. State smallerstyletransform:translateY(100px) - tức dịch chuyển 100px theo trục y trong toạ độ đề-các và state larger có style là transform: translateY(0px) - tức dịch chuyển lại vị trí ban đầu.

Hàm  transition định nghĩa các thông số hiển thị trên màn hình như độ dài, độ trễ khi chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Cùng nhìn vào file html để xem transition hoạt động như thế nào nhé

app.component.html
<div>
  <button (click)="animate()">Click Me</button>
  <div [@myanimation] = "state" class="rotate">
    <img style="width: 340px; height: 82px" src="https://freetuts.net/public/logo/hoc-lap-trinh-online.png" width="100" height="100">
  </div>
 </div>

Thuộc tính style được thêm vào @component directive để căn giữa cho các thẻ div. 

app.component.ts
 styles: [`
   div{
     margin: 0 auto;
     text-align: center;
   }
   .rotate{
     width: 340px;
     heigh: 82px;
     border:solid 1px red;
   }
  `],

Khi click vào button, hàm animate được khai báo trong file app.component.ts được gọi tới

app.component.ts
state: string = "smaller";
  animate() {
    this.state= this.state == 'larger' ? 'smaller' : 'larger';
  }

Biến state được định nghĩa giá trị mặc định là smaller. Nếu state đang là larger thì chuyển về smaller và ngược lại.

Khi mở trình duyệt lên, ta nhận được kết quả

Giao diện hiển thị khi chưa click vào button click me

Khi click vào button Click Me, ta nhận được kết quả như hình

Giao diện hiển thị khi click button click me

Hàm transform đã thay đổi giá trị của y trên trục y từ 0 đến 100.

Về cơ bản, thì animation trong Angular 4 hoạt động như thế. Bạn có thể tham khảo thêm về animation tại link này.

Bài học về animation trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn trong bài tiếp theo: Material trong angular 4.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải