ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Pipe trong angular 4

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Pipe trong Angular 4 (AngularJS gọi là filter).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Pipe được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu.

Cú pháp sử dụng pipe

Cú pháp sử dụng pipe rất đơn giản:

{{du_lieu | pipe}}

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

- du_lieu: là dữ liệu cần chuyển đổi
- pipe: là pipe mà bạn sử dụng.

Ví dụ bạn cần hiển thị 1 chuỗi ra màn hình là chữ hoa (uppercase)
{{ "Xin chào" | uppercase}}
Khi đó, ở trình duyệt sẽ hiển thị:

Kết quả hiển thị sau khi sử dụng pipe

Như bạn đã thấy, chuối "Xin chào" đã được chuyển toàn bộ thành "XIN CHÀO".

Một số pipe dựng sẵn (built-in pipe) của Angular

Angular xây dựng sẵn 1 số built-in pipe thường dùng như bảng dưới.

Một số built-in directive của Angular
Directive Ghi chú
lowercase Chuyển chuỗi thành kí tự thường
VD: Freetuts.net thành freetuts.net
uppercase Chuyển chuỗi thành kí tự hoa
VD: Freetuts.net thành FREETUTS.NET
date Chuyển dữ liệu thành định dạng ngày tháng
currency Chuyển dữ liệu thành định dạng tiền tệ
json Chuyển dữ liệu về dạng JSON
percent Chuyển dữ liệu về dạng %
decimal Chuyển dữ liệu về dạng thấp phân
slice Cắt dữ liệu của mảng. Giống như Array.prototype.slice()

một ví dụ nhỏ sử dụng các built-in pipe của Angular:

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  todaydate = new Date();
  jsonval = {name:'Rox', age:'25', address:{a1:'Mumbai', a2:'Karnataka'}};
  months = ["Jan", "Feb", "Mar", "April", "May", "Jun",
       "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"];
}

app.component.html
<div style = "width:100%;">
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Uppercase Pipe</h1>
   <b>{{title | uppercase}}</b><br/>
   
   <h1>Lowercase Pipe</h1>
   <b>{{title | lowercase}}</b>
   
   <h1>Currency Pipe</h1>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND"}}</b><br/>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND":true}}</b> // Giá trị true để hiển thị kí hiệu của tiền tệ.
   
   <h1>Date pipe</h1>
   <b>{{todaydate | date:'d/M/y'}}</b><br/>
   <b>{{todaydate | date:'shortTime'}}</b>
   
   <h1>Decimal Pipe</h1>
   <b>{{ 454.78787814 | number: '3.4-4' }}</b> // 3 là phần nguyên, 4-4 là phần thực
 </div>
 
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Json Pipe</h1>
   <b>{{ jsonval | json }}</b>
   <h1>Percent Pipe</h1>
   <b>{{00.54565 | percent}}</b>
   <h1>Slice Pipe</h1>
   <b>{{months | slice:2:6}}</b> 
   // 2 và 6 là vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc
 </div>
</div>

Tự tạo 1 pipe

Để tạo và sử dụng 1 pipe trong project bạn cần làm các bước sau:
1. Tạo pipe 
2. Import pipe vào project: khai báo trong file app.module.ts
3. Sử dụng pipe trong file html

Cùng đi vào ví dụ cụ thể: tạo pipe sqrt để tính căn bậc hai

Tạo pipe

Đầu tiên, ta tạo file app.sqrt.ts

app.sqrt.ts
import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';
@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})
export class SqrtPipe implements PipeTransform {
  transform(val : number) : number {
   return Math.sqrt(val);
  }
}

Dòng đầu tiên, ta import Pipe và PipeTransform từ thư viện của Angular core

import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';

Tiếp đó khai báo tên cho pipe này là sqrt:

@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})

Import pipe

Để import pipe vào project, ta cần khai báo chúng trong app.module.ts

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
// Chỉ ra đường dẫn của sqrt pipe
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  // Khai báo sqrt pipe
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Sử dụng pipe

Sử dụng pipe sqrt tương tự như các pipe khác: <b>Căn bậc hai của 25 là : {{25 | sqrt}}</b> 

Kết quả hiển thị:

Pipe sqrt hiển thị trên trình duyệt

Nội dung bài pipe trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top