Pipe trong angular 4

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Pipe trong Angular 4 (AngularJS gọi là filter).

Pipe được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu.

Cú pháp sử dụng pipe

Cú pháp sử dụng pipe rất đơn giản:

{{du_lieu | pipe}}

- du_lieu: là dữ liệu cần chuyển đổi
- pipe: là pipe mà bạn sử dụng.

Ví dụ bạn cần hiển thị 1 chuỗi ra màn hình là chữ hoa (uppercase)
{{ "Xin chào" | uppercase}}
Khi đó, ở trình duyệt sẽ hiển thị:

Kết quả hiển thị sau khi sử dụng pipe

Như bạn đã thấy, chuối "Xin chào" đã được chuyển toàn bộ thành "XIN CHÀO".

Một số pipe dựng sẵn (built-in pipe) của Angular

Angular xây dựng sẵn 1 số built-in pipe thường dùng như bảng dưới.

Một số built-in directive của Angular
Directive Ghi chú
lowercase Chuyển chuỗi thành kí tự thường
VD: Freetuts.net thành freetuts.net
uppercase Chuyển chuỗi thành kí tự hoa
VD: Freetuts.net thành FREETUTS.NET
date Chuyển dữ liệu thành định dạng ngày tháng
currency Chuyển dữ liệu thành định dạng tiền tệ
json Chuyển dữ liệu về dạng JSON
percent Chuyển dữ liệu về dạng %
decimal Chuyển dữ liệu về dạng thấp phân
slice Cắt dữ liệu của mảng. Giống như Array.prototype.slice()

một ví dụ nhỏ sử dụng các built-in pipe của Angular:

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  todaydate = new Date();
  jsonval = {name:'Rox', age:'25', address:{a1:'Mumbai', a2:'Karnataka'}};
  months = ["Jan", "Feb", "Mar", "April", "May", "Jun",
       "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"];
}

app.component.html
<div style = "width:100%;">
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Uppercase Pipe</h1>
   <b>{{title | uppercase}}</b><br/>
   
   <h1>Lowercase Pipe</h1>
   <b>{{title | lowercase}}</b>
   
   <h1>Currency Pipe</h1>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND"}}</b><br/>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND":true}}</b> // Giá trị true để hiển thị kí hiệu của tiền tệ.
   
   <h1>Date pipe</h1>
   <b>{{todaydate | date:'d/M/y'}}</b><br/>
   <b>{{todaydate | date:'shortTime'}}</b>
   
   <h1>Decimal Pipe</h1>
   <b>{{ 454.78787814 | number: '3.4-4' }}</b> // 3 là phần nguyên, 4-4 là phần thực
 </div>
 
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Json Pipe</h1>
   <b>{{ jsonval | json }}</b>
   <h1>Percent Pipe</h1>
   <b>{{00.54565 | percent}}</b>
   <h1>Slice Pipe</h1>
   <b>{{months | slice:2:6}}</b> 
   // 2 và 6 là vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc
 </div>
</div>

Tự tạo 1 pipe

Để tạo và sử dụng 1 pipe trong project bạn cần làm các bước sau:
1. Tạo pipe 
2. Import pipe vào project: khai báo trong file app.module.ts
3. Sử dụng pipe trong file html

Cùng đi vào ví dụ cụ thể: tạo pipe sqrt để tính căn bậc hai

Tạo pipe

Đầu tiên, ta tạo file app.sqrt.ts

app.sqrt.ts
import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';
@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})
export class SqrtPipe implements PipeTransform {
  transform(val : number) : number {
   return Math.sqrt(val);
  }
}

Dòng đầu tiên, ta import Pipe và PipeTransform từ thư viện của Angular core

import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';

Tiếp đó khai báo tên cho pipe này là sqrt:

@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})

Import pipe

Để import pipe vào project, ta cần khai báo chúng trong app.module.ts

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
// Chỉ ra đường dẫn của sqrt pipe
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  // Khai báo sqrt pipe
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Sử dụng pipe

Sử dụng pipe sqrt tương tự như các pipe khác: <b>Căn bậc hai của 25 là : {{25 | sqrt}}</b> 

Kết quả hiển thị:

Pipe sqrt hiển thị trên trình duyệt

Nội dung bài pipe trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4.

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net