ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Pipe trong angular 4

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Pipe trong Angular 4 (AngularJS gọi là filter).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Pipe được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu.

Cú pháp sử dụng pipe

Cú pháp sử dụng pipe rất đơn giản:

{{du_lieu | pipe}}

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

- du_lieu: là dữ liệu cần chuyển đổi
- pipe: là pipe mà bạn sử dụng.

Ví dụ bạn cần hiển thị 1 chuỗi ra màn hình là chữ hoa (uppercase)
{{ "Xin chào" | uppercase}}
Khi đó, ở trình duyệt sẽ hiển thị:

Kết quả hiển thị sau khi sử dụng pipe

Như bạn đã thấy, chuối "Xin chào" đã được chuyển toàn bộ thành "XIN CHÀO".

Một số pipe dựng sẵn (built-in pipe) của Angular

Angular xây dựng sẵn 1 số built-in pipe thường dùng như bảng dưới.

Một số built-in directive của Angular
Directive Ghi chú
lowercase Chuyển chuỗi thành kí tự thường
VD: Freetuts.net thành freetuts.net
uppercase Chuyển chuỗi thành kí tự hoa
VD: Freetuts.net thành FREETUTS.NET
date Chuyển dữ liệu thành định dạng ngày tháng
currency Chuyển dữ liệu thành định dạng tiền tệ
json Chuyển dữ liệu về dạng JSON
percent Chuyển dữ liệu về dạng %
decimal Chuyển dữ liệu về dạng thấp phân
slice Cắt dữ liệu của mảng. Giống như Array.prototype.slice()

một ví dụ nhỏ sử dụng các built-in pipe của Angular:

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  todaydate = new Date();
  jsonval = {name:'Rox', age:'25', address:{a1:'Mumbai', a2:'Karnataka'}};
  months = ["Jan", "Feb", "Mar", "April", "May", "Jun",
       "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"];
}

app.component.html
<div style = "width:100%;">
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Uppercase Pipe</h1>
   <b>{{title | uppercase}}</b><br/>
   
   <h1>Lowercase Pipe</h1>
   <b>{{title | lowercase}}</b>
   
   <h1>Currency Pipe</h1>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND"}}</b><br/>
   <b> {{6589.23 | currency:"VND":true}}</b> // Giá trị true để hiển thị kí hiệu của tiền tệ.
   
   <h1>Date pipe</h1>
   <b>{{todaydate | date:'d/M/y'}}</b><br/>
   <b>{{todaydate | date:'shortTime'}}</b>
   
   <h1>Decimal Pipe</h1>
   <b>{{ 454.78787814 | number: '3.4-4' }}</b> // 3 là phần nguyên, 4-4 là phần thực
 </div>
 
 <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
   <h1>Json Pipe</h1>
   <b>{{ jsonval | json }}</b>
   <h1>Percent Pipe</h1>
   <b>{{00.54565 | percent}}</b>
   <h1>Slice Pipe</h1>
   <b>{{months | slice:2:6}}</b> 
   // 2 và 6 là vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc
 </div>
</div>

Tự tạo 1 pipe

Để tạo và sử dụng 1 pipe trong project bạn cần làm các bước sau:
1. Tạo pipe 
2. Import pipe vào project: khai báo trong file app.module.ts
3. Sử dụng pipe trong file html

Cùng đi vào ví dụ cụ thể: tạo pipe sqrt để tính căn bậc hai

Tạo pipe

Đầu tiên, ta tạo file app.sqrt.ts

app.sqrt.ts
import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';
@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})
export class SqrtPipe implements PipeTransform {
  transform(val : number) : number {
   return Math.sqrt(val);
  }
}

Dòng đầu tiên, ta import Pipe và PipeTransform từ thư viện của Angular core

import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';

Tiếp đó khai báo tên cho pipe này là sqrt:

@Pipe ({
  name : 'sqrt'
})

Import pipe

Để import pipe vào project, ta cần khai báo chúng trong app.module.ts

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
// Chỉ ra đường dẫn của sqrt pipe
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  // Khai báo sqrt pipe
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Sử dụng pipe

Sử dụng pipe sqrt tương tự như các pipe khác: <b>Căn bậc hai của 25 là : {{25 | sqrt}}</b> 

Kết quả hiển thị:

Pipe sqrt hiển thị trên trình duyệt

Nội dung bài pipe trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải