AngularJS căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Tổng quan về AngularJS
Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên
Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS
Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS
Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives
Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS
Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS
Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS
Bài 09: Directive Form trong AngularJS
Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS
Bài 11: Directive input trong AngularJS
Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS
Bài 13: Directive input date trong AngularJS
Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS
Bài 15: Directive input time trong AngularJS
Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS
Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS
Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS
Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS
Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS
Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới
Bài 22: Directive ng-class trong angularjs
Bài 23: Directive ng-click trong angularjs
Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs