Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

AngularJS căn bản

  style

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến AngularJS nằm trong chuyên mục AngularJS, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Danh sách bài viết
Bài 01: Tổng quan về AngularJS
Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên
Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS
Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS
Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives
Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS
Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS
Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS
Bài 09: Directive Form trong AngularJS
Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS
Bài 11: Directive input trong AngularJS
Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS
Bài 13: Directive input date trong AngularJS
Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS
Bài 15: Directive input time trong AngularJS
Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS
Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS
Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS
Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS
Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS
Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới
Bài 22: Directive ng-class trong angularjs
Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs
Bài 23: Directive ng-click trong angularjs
Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs
[Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World!
[Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app
[Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller
[Học AngularJS] - Bài 04 - $scope
[Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP