ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS

Repeat trong tiếng anh dịch ra có nghĩa là lặp lại, mà nhắc đến lặp thì hẳn các bạn cũng nhớ đề các vòng lặp trong PHP như vòng lặp for, vòng lặp foreach hay while và do while. Trong javascript cũng có vòng lặp for, while và do while. Vậy AngularJS có không? Bản chất nó cũng là javascript nên Javascript có gì thì nó có nấy nhé các bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhưng trong AngularJS thì có một cách lặp dữ liệu khác thông qua đối tượng Directive ng-repeat, với một cú pháp đơn giản là ta có thể lặp được rồi và nhìn sẽ sáng sủa hơn những cú pháp kia.

1. Directive ng-repeat trong AngularJS

Directive ngRepeat sẽ lặp một khối HTML nào đó, nơi mà ta khai báo repeat. Mỗi khối (item) như vậy sẽ có một $scope riêng tại mỗi lần lặp. Tại mỗi lần lặp ta có thể xem đang lặp phần tử thứ mấy, có phải là phần thứ đầu, giữa và cuối hay không? và có phải là phần tử lẻ và phần tử chẵn hay không. Các bạn xem bảng dưới đây nhé.

Tên biến Giá trị Chi tiết
$index Number Xác định phần tử đang lặp là thứ mấy, bắt đầu từ 0 cho tới n-1
$first Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp là phần tử đầu tiên
$middle Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp nằm giữa phần tử đầu tiên và cuối cùng
$last Boolean Trả về true nếu phần tử đang lặp là phần tử cuối cùng
$even Boolean Trả về true nếu $index là số chẵn
$dd Boolean Trả về true nếu $index là số lẻ

Angular sẽ lặp object hoặc mảng và mỗi lần lặp sẽ là một phần tử của mảng đó. Như bạn biết trong Javascript ta có thể tạo mảng bằng cú pháp dùng dấu [] và bên trong là danh sách các phần tử của mảng. Còn đối với Object thì ta sử dụng cặp dấu {}. Vậy tại sao tôi nhắc đến vấn đề này? Đó là vì cấu trúc dữ liệu lặp trong AngularJS sẽ tuân theo cú pháp này. Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

[
  {name:'Cương', age:25},
  {name:'Tình', age:25},
  {name:'Trang', age:25},
  {name:'Phong', age:25}
]

Để rõ hơn ta sẽ làm một ví dụ nho nhỏ nhé, các bạn tạo một file mới với nội dung như sau:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:50px}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.items = ["Xin chào", 'Hello', "Welcome"];
      }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <div ng-repeat="item in items" style="border:solid 1px red; margin: 10px">
        {{item}}
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Giao diện:

ng repeat angularjs 1 png

Các bạn thấy, trong controller mình khai báo giá trị của items gồm 3 phần tử, như vậy trong view mình chỉ cần khai báo như sau là nó sẽ tự động lặp:

<div ng-repeat="item in items" style="border:solid 1px red; margin: 10px">
  {{item}}
</div>

Bây giờ bật Firebug và soi mói nhé.

ng repeat angularjs 2 png

Các bạn thấy nó sinh ra ba thẻ div giống y chang nhau.

2. ng-repeat-start và ng-repeat-end trong AngularJS

Thay vì lặp như trên thì AngularJS có cung cấp cho chúng ta một cách lặp khác đó là sử dụng hai thuộc tính ng-repeat-startng-repeat-end bằng cách khai báo ở nơi ta muốn lặp và nơi dừng lặp.

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:50px}
      footer, div.body,header{margin: 10px; }
      footer{border:solid 1px red; background: red}
      div.body{border:solid 1px blue; background: blue}
      header{border:solid 1px pink; background: pink}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.items = ["Xin chào", 'Hello', "Freetuts.net"];
      }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <header ng-repeat-start="item in items">
        Header {{ item }}
      </header>
      <div class="body">
        Body {{ item }}
      </div>
      <footer ng-repeat-end>
        Footer {{ item }}
      </footer>
    </div>
  </body>
</html>

Giao diện:

ng repeat angularjs 3 png

Chói mắt quá :D, các bạn để ý nhé, trong đoạn mã HTML mình khai báo thẻ <header ng-repeat-start="item in items"> và thẻ kết thúc là <footer ng-repeat-end>. Như vậy mỗi lần lặp sẽ lặp từ thẻ bắt đầu cho tới thẻ kết thúc. Bây giờ các bạn hãy tự bật Firebug lên để xem cấu trúc có gì khác lạ không nhé.

3. Ví dụ lặp ng-repeat trong AngularjS

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một số cách lặp dữ liệu bằng ng-repeat trong AngularJS nhé.

variable in expression

Cách lặp này thường dùng trong trường hợp dữ liệu là một mảng đơn giản. Ví dụ:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.items = ["Freetuts.net", 'TheHalfHeart'];
      }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <div ng-repeat="item in items">
        {{item}}
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

(key, value) in expression

Trường hợp này nếu dữ liệu là một object trong javascript. Ví dụ:

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-repeat</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
    </style>
    <script>
      angular.module('ngShowHide', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.items = {
            name:"Văn Cường",
            website:"freetuts.net"
          };
      }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngShowHide">
    <div ng-controller="myController">
      <div ng-repeat="(key,value) in items">
        {{key}} - {{value}}
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Các bạn thấy nó lặp giống như foreach trong php vậy đó, có key => value

4. Lời kết

Vẫn còn vài cách lặp nữa nhưng mình sẽ trình bày trong bài tiếp theo vì bày đầu tiên này nếu đưa vào thì sẽ hơi rối, và cái quan trọng nhất trong bài này chính là bạn phải biết được cách sử dụng căn bản của Directive ng-repeat để bài tiếp theo có thể áp dụng mà không có gì thắc mắc.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top