ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Tìm hiểu về Dependency Injection trong AngularJS, từ khái niệm đến cách sử dụng và những lợi ích mà nó mang lại cho việc phát triển ứng dụng web.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tối ưu hóa mã nguồn và quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng AngularJS của bạn với Dependency Injection - công nghệ giúp tăng tính linh hoạt và khả năng bảo trì của mã nguồn.

Trong đó, AngularJS là một trong những công nghệ được ưa chuộng nhất để phát triển các ứng dụng web. Và một trong những tính năng quan trọng nhất của AngularJS là Dependency Injection - một kỹ thuật cho phép quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng.

Dependency Injection (DI) là gì?

dependency 20Injection jpg

Dependency Injection (DI) là một kỹ thuật lập trình cho phép các thành phần trong một ứng dụng có thể tương tác với nhau một cách linh hoạt hơn thông qua việc chuyển các phụ thuộc vào các đối tượng của chúng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cụ thể, DI cho phép chúng ta khai báo các phụ thuộc của một đối tượng một cách rõ ràng, và sau đó, các phụ thuộc đó sẽ được cung cấp cho đối tượng đó bởi một bên thứ ba, thay vì đối tượng phải tự tìm kiếm và khởi tạo các phụ thuộc đó.Điều này giúp cho mã nguồn trở nên dễ bảo trì hơn, tái sử dụng được hơn và cho phép thay đổi các phụ thuộc một cách dễ dàng hơn mà không phải thay đổi mã nguồn của đối tượng.

Trong AngularJS, DI là một tính năng quan trọng được tích hợp sẵn và được sử dụng rộng rãi để quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng web.

Các khái niệm liên quan đến DI trong AngularJS

Các khái niệm liên quan đến DI trong AngularJS bao gồm:

Injector: là một đối tượng quản lý việc khởi tạo và cung cấp các đối tượng được inject. AngularJS sử dụng một hệ thống Injector để quản lý việc inject dependencies. Injector cũng cung cấp cho các component, directive, và service các dependency được đăng ký trước đó.

Provider: là một đối tượng đăng ký với Injector để cung cấp một dependency. Provider đảm bảo rằng dependency được tạo ra chỉ một lần và được cung cấp cho tất cả các component, directive, hoặc service cần nó.

Dependency: là một đối tượng hoặc một giá trị được sử dụng bởi một component, directive, hoặc service khác. Dependency có thể là một service, một object, hoặc một giá trị nguyên thủy như một số hoặc một chuỗi.

DI angular png

Injectable: là một decorator sử dụng để cho phép một class được inject dependency bởi AngularJS. Injectable decorator chỉ ra rằng một class này là một service và có thể được sử dụng để cung cấp các dependency cho các component hoặc directive khác.

Provider Token: là một đối tượng được sử dụng để đăng ký một dependency với Injector. Provider Token là một đối tượng duy nhất đại diện cho một dependency cụ thể và đảm bảo rằng nó chỉ được tạo ra một lần và được cung cấp cho tất cả các component, directive, hoặc service cần nó.

Injection Token: là một đối tượng được sử dụng để inject một dependency. Injection Token được sử dụng để chỉ định dependency được yêu cầu trong trường hợp có nhiều dependencies có cùng kiểu hoặc có thể có sự nhầm lẫn về tên.

Tại sao nên sử dụng Dependency Injection trong AngularJS?

Có nhiều lý do để sử dụng Dependency Injection trong AngularJS, bao gồm:

Tách biệt giữa logic ứng dụng và các dependency: Dependency Injection giúp tách biệt giữa logic ứng dụng và các dependency của nó. Thay vì phải truy cập các dependency bên trong code, chúng ta có thể sử dụng DI để inject các dependency cần thiết vào các component, directive, và service. Điều này giúp cho code trở nên dễ đọc hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc giữa các phần của ứng dụng và làm cho việc bảo trì code dễ dàng hơn.

Tính khả dụng lại (reusability): Dependency Injection cung cấp cho các lập trình viên tính khả dụng lại (reusability) của code. Vì các dependency được đăng ký và inject thông qua các service, object, hoặc giá trị, chúng ta có thể sử dụng lại các dependency này cho các component, directive, và service khác mà không cần phải viết lại code.

Dễ dàng kiểm thử (testability): Dependency Injection giúp cho việc kiểm thử (testing) trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách inject các mock object vào các dependency, chúng ta có thể kiểm thử logic của component, directive, và service một cách độc lập và hiệu quả.

Dễ dàng mở rộng (extensibility): Dependency Injection giúp cho việc mở rộng (extensibility) ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách thay đổi cách đăng ký và inject các dependency, chúng ta có thể mở rộng và thay đổi ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Vì vậy, việc sử dụng Dependency Injection là rất quan trọng trong AngularJS và giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Các loại Dependency Injection trong AngularJS

Constructor Injection

Constructor Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS. Cụ thể, Constructor Injection cho phép chúng ta khai báo các phụ thuộc của một đối tượng thông qua việc truyền chúng vào trong hàm tạo (constructor) của đối tượng đó.

Khi sử dụng Constructor Injection, các phụ thuộc sẽ được AngularJS tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng khi đối tượng được tạo ra. Điều này giúp cho việc quản lý các phụ thuộc trở nên dễ dàng hơn và giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn.

Ví dụ, chúng ta có một đối tượng UserService và đối tượng này phụ thuộc vào một service AuthService. Ta có thể thực hiện Constructor Injection như sau:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { AuthService } from './auth.service';

@Injectable()
export class UserService {
 constructor(private authService: AuthService) { }
}

Trong đó, AuthService được khai báo là một phụ thuộc của UserService thông qua việc truyền vào trong hàm tạo của UserService. Khi đối tượng UserService được tạo ra, AuthService sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng UserService.

Constructor Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web phát triển bằng AngularJS.

Setter Injection

Setter Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS. Cụ thể, Setter Injection cho phép chúng ta khai báo các phụ thuộc của một đối tượng thông qua việc sử dụng các setter function.

Khi sử dụng Setter Injection, các phụ thuộc sẽ được AngularJS tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng thông qua các setter function khi đối tượng được tạo ra. Điều này giúp cho việc quản lý các phụ thuộc trở nên dễ dàng hơn và giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn.

Ví dụ, chúng ta có một đối tượng ProductService và đối tượng này phụ thuộc vào một service AuthService. Ta có thể thực hiện Setter Injection như sau:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { AuthService } from './auth.service';

@Injectable()
export class ProductService {
 private authService: AuthService;

 constructor() { }

 setAuthService(authService: AuthService): void {
  this.authService = authService;
 }
}

Trong đó, AuthService được khai báo là một phụ thuộc của ProductService thông qua việc sử dụng setter function setAuthService. Khi đối tượng ProductService được tạo ra, AuthService sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng thông qua hàm setAuthService.

Setter Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web phát triển bằng AngularJS.

Service Injection

Service Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS. Cụ thể, Service Injection cho phép chúng ta khai báo các phụ thuộc của một đối tượng thông qua việc sử dụng các service.

Khi sử dụng Service Injection, các phụ thuộc sẽ được AngularJS tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng thông qua việc sử dụng các service đã được đăng ký với AngularJS. Điều này giúp cho việc quản lý các phụ thuộc trở nên dễ dàng hơn và giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn.

Ví dụ, chúng ta có một đối tượng ProductService và đối tượng này phụ thuộc vào một service AuthService. Ta có thể thực hiện Service Injection như sau:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { AuthService } from './auth.service';

@Injectable()
export class ProductService {
 constructor(private authService: AuthService) { }
}

Trong đó, AuthService được khai báo là một phụ thuộc của ProductService thông qua việc sử dụng service. Khi đối tượng ProductService được tạo ra, AuthService sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng ProductService thông qua service.

Service Injection là một trong các cách để thực hiện Dependency Injection trong AngularJS và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web phát triển bằng AngularJS.

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Đăng ký Service với Injector

Để sử dụng DI trong AngularJS, chúng ta cần đăng ký các service với AngularJS Injector. AngularJS cung cấp một Injector để quản lý các service và đối tượng trong ứng dụng.

Để đăng ký một service với Injector, chúng ta có thể sử dụng decorator @Injectable trong AngularJS. Ví dụ:

import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable()
export class AuthService {
 // ...
}

Sử dụng DI trong Controller

Để sử dụng DI trong một Controller, chúng ta cần khai báo các phụ thuộc của Controller thông qua constructor function. Ví dụ:

import { Component } from '@angular/core';
import { AuthService } from './auth.service';

@Component({
 selector: 'app-user',
 templateUrl: './user.component.html',
 styleUrls: ['./user.component.css']
})
export class UserComponent {
 constructor(private authService: AuthService) { }
}

Trong đó, AuthService được khai báo là một phụ thuộc của UserComponent thông qua việc sử dụng service. Khi đối tượng UserComponent được tạo ra, AuthService sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng UserComponent thông qua service.

Sử dụng DI trong Directive

Để sử dụng DI trong một Directive, chúng ta có thể khai báo các phụ thuộc thông qua constructor function hoặc thông qua thuộc tính @Input. Ví dụ:

import { Directive, Input } from '@angular/core';
import { AuthService } from './auth.service';

@Directive({
 selector: '[appPermission]'
})
export class PermissionDirective {
 constructor(private authService: AuthService) { }

 @Input() appPermission: string;
}

Trong đó, AuthService được khai báo là một phụ thuộc của PermissionDirective thông qua việc sử dụng service. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng @Input để khai báo các phụ thuộc của Directive.

Sử dụng DI trong Service

Để sử dụng DI trong một Service, chúng ta có thể khai báo các phụ thuộc thông qua constructor function. Ví dụ:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Injectable()
export class ProductService {
 constructor(private http: HttpClient) { }

 getAllProducts() {
  return this.http.get('/api/products');
 }
}

Trong đó, HttpClient được khai báo là một phụ thuộc của ProductService thông qua việc sử dụng service. Khi đối tượng ProductService được tạo ra, HttpClient sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho đối tượng ProductService thông qua service. Chúng ta có thể sử dụng HttpClient để thực hiện các yêu cầu HTTP trong ứng dụng của mình.

Một số ví dụ về sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Ví dụ về Constructor Injection

Constructor Injection là một cách để sử dụng Dependency Injection trong AngularJS thông qua constructor của một đối tượng. Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng Constructor Injection để inject một service vào một Component:

import { Component } from '@angular/core';
import { ProductService } from './product.service';

@Component({
 selector: 'app-product-list',
 templateUrl: './product-list.component.html',
 styleUrls: ['./product-list.component.css']
})
export class ProductListComponent {
 products: any[];

 constructor(private productService: ProductService) { }

 ngOnInit() {
  this.products = this.productService.getProducts();
 }
}

Trong đó, ProductService được inject vào ProductListComponent thông qua constructor của ProductListComponent. ProductService là một service được khai báo và đăng ký với Angular Injector.

Ví dụ về Setter Injection

Setter Injection là một cách để sử dụng Dependency Injection trong AngularJS thông qua các setter của một đối tượng. Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng Setter Injection để inject một service vào một Component:

import { Component } from '@angular/core';
import { ProductService } from './product.service';

@Component({
 selector: 'app-product-list',
 templateUrl: './product-list.component.html',
 styleUrls: ['./product-list.component.css']
})
export class ProductListComponent {
 products: any[];

 private _productService: ProductService;
 set productService(value: ProductService) {
  this._productService = value;
  this.products = this._productService.getProducts();
 }

 ngOnInit() {
  this.productService = new ProductService();
 }
}

Trong đó, ProductService được inject vào ProductListComponent thông qua setter productService của ProductListComponent. ProductService là một service được khai báo và đăng ký với Angular Injector.

Ví dụ về Service Injection

Service Injection là một cách để sử dụng Dependency Injection trong AngularJS thông qua các service. Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng Service Injection để inject một service vào một Component:

import { Component } from '@angular/core';
import { ProductService } from './product.service';

@Component({
 selector: 'app-product-list',
 templateUrl: './product-list.component.html',
 styleUrls: ['./product-list.component.css']
})
export class ProductListComponent {
 products: any[];

 constructor(private productService: ProductService) { }

 ngOnInit() {
  this.products = this.productService.getProducts();
 }
}

Trong đó, ProductService được inject vào ProductListComponent thông qua constructor của ProductListComponent. ProductService là một service được khai báo và đăng ký với Angular Injector. Khi ProductListComponent được tạo ra, ProductService sẽ được tự động khởi tạo và cung cấp cho ProductListComponent thông qua service.

Kết bài viết

Tổng kết lại, Dependency Injection là một cách tiếp cận quan trọng trong AngularJS, giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến dependency và làm cho ứng dụng trở nên dễ bảo trì và mở rộng hơn. Với DI, các component, directive, và service trong AngularJS có thể dễ dàng truy cập các dependency mà chúng cần thông qua việc đăng ký và inject các service, object, hoặc giá trị. Các kiểu DI như Constructor Injection, Setter Injection và Service Injection cũng cung cấp cho các lập trình viên nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng của họ.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cách sử dụng DI trong AngularJS, các lập trình viên cần phải nắm vững các khái niệm liên quan đến DI như Injector, Provider, Dependency, Injectable, Provider Token, và Injection Token. Điều này sẽ giúp họ tránh nhầm lẫn và xây dựng các ứng dụng AngularJS chất lượng và dễ bảo trì.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Dependency Injection trong AngularJS và các ứng dụng của nó trong phát triển ứng dụng.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Top