Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS

Checkbox dùng để lấy thông tin của người dùng ở dạng multiselect, nghĩa là người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều checkbox. Trong AngularJS thì checkbox chức năng cũng không khác gì mấy, mục đích cũng là lấy thông tin của người dùng mà thôi.

Để khai báo một input là checkbox thì ta sẽ sử dụng thuộc tính type="checkbox", như vậy là ta đã có một checkbox rồi đấy, và thông thường khi ta thiết lập giá trị cho checkbox thì ta dùng thuộc tính value="giá trị". Nhưng AngularJS thì có cách khác, chi tiết mời bạn đọc phần dưới đây.

1. Danh sách các Directive, tham số của checkbox

Tên Giá trị Mô tả
ngModel String Tên liên kết với $scope
name String Tên của checkbox
ngTrueValue Biểu thức Biểu thức được thiết lập khi checked
ngFalseValue Biểu thức Biểu thức được thiết lập khi không checked
ngChange String Hàm sẽ gọi tới khi  input checked hoặc hủy bỏ checked

2. Ví dụ cách sử dụng checkbox trong AngularJS

Bây giờ chúng ta thực hiện ví dụ sau đây, tạo hai checkbox và thiết lập checkbox thứ nhất khi checked là 'Có' và khi không checked là 'KHÔNG', tương tự cho checked thứ hai.

XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-Form</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      .ng-invalid{
        color:red;
      }
    </style>
    <script>
      angular.module('myapp', [])
          .controller('ExampleController', ['$scope', function($scope) {
          $scope.game = 'KHÔNG';
          $scope.tour = 'KHÔNG';
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <H1>Sở thích bạn là gì?</H1>
    <form name="myForm" ng-controller="ExampleController">
      Chơi Game: <input type="checkbox" ng-model="game" 
               ng-true-value="'CÓ'" ng-false-value="'KHÔNG'"/> <br/>
      Du Lịch: <input type="checkbox" ng-model="tour"
              ng-true-value="'CÓ'" ng-false-value="'KHÔNG'"/> <br/>
      <h4>Bạn đang chọn</h4>
      <tt>Chơi Game = {{game}}</tt><br/>
      <tt>Du Lịch = {{tour}}</tt><br/>
    </form>
  </body>
</html>
Giao diện:

/checkbox-angularjs-1.png'

Có một lưu ý trong ví dụ này là  giá trị bên trong ng-true-value và ng-false-value phải được bao quanh bởi dấu nháy đơn nhé. 

Bây giờ các bạn tự thực hành bằng cách thêm một Directive ng-change xem có được không nhé.

3. Lời kết

Bài này tới đây là hết rồi, nhớ là nắm vững checkbox này rồi hãy qua bài tiếp theo nhé, chúng ta nên đi từng bước một.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net