ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS là một cách tuyệt vời để tạo ra các thành phần tùy chỉnh và tái sử dụng code hiệu quả cho ứng dụng web của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Một trong những tính năng quan trọng của AngularJS là Custom Directives, cho phép người lập trình tạo ra các thành phần tùy chỉnh để sử dụng trong ứng dụng. Custom Directives giúp tăng tính linh hoạt và sự tái sử dụng code, giảm thiểu sự lặp lại và tăng tốc độ phát triển của ứng dụng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Custom Directives trong AngularJS, cách chúng hoạt động và cách tạo ra các thành phần tùy chỉnh của riêng bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những khái niệm cơ bản và sau đó đi sâu vào các chủ đề nâng cao hơn để giúp bạn có được kiến thức cần thiết để tạo ra các ứng dụng web đáp ứng và mạnh mẽ với AngularJS.

Custom Directives là gì?

angularjs directives large png

Custom Directives là một tính năng trong AngularJS cho phép người lập trình tạo ra các thẻ HTML tùy chỉnh và tái sử dụng chúng trong ứng dụng. Directives được sử dụng để mở rộng các thuộc tính HTML và cung cấp các tính năng tùy chỉnh cho các thành phần giao diện.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lợi ích của Custom Directives trong AngularJS bao gồm:

 • Tái sử dụng code: Custom Directives cho phép người lập trình tái sử dụng code một cách hiệu quả, giảm thiểu đoạn mã lặp lại trong ứng dụng và tăng tính linh hoạt của các thành phần giao diện.

 • Tăng tính tùy chỉnh: Custom Directives cho phép người lập trình tạo ra các thành phần giao diện tùy chỉnh và mở rộng các thuộc tính HTML có sẵn để cung cấp các tính năng tùy chỉnh cho ứng dụng.

 • Tăng tính dễ bảo trì: Custom Directives giúp người lập trình tách riêng các thành phần giao diện của ứng dụng, tăng tính dễ bảo trì và sửa chữa khi có thay đổi.

 • Tăng hiệu suất: Custom Directives cho phép tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thiểu số lượng yêu cầu tải lại trang web.

Các thành phần của Custom Directives trong AngularJS bao gồm:

 • restrict: xác định cách AngularJS hiển thị và sử dụng Directive trong HTML, bao gồm các giá trị như 'E' (element), 'A' (attribute), 'C' (class) và 'M' (comment).
 • template: cung cấp các đoạn mã HTML để hiển thị khi Directive được sử dụng trong ứng dụng.
 • scope: xác định phạm vi của Directive trong ứng dụng, cho phép truyền dữ liệu giữa các thành phần giao diện khác nhau.
 • link: liên kết Directive với các thành phần giao diện khác trong ứng dụng, cho phép thực hiện các hành động tùy chỉnh trên các thành phần này khi Directive được sử dụng.

Cách tạo Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Directive Factory Function để tạo Custom Directives

Directive Factory Function là một cách để tạo Custom Directives trong AngularJS. Directive Factory Function cho phép người lập trình định nghĩa các thuộc tính và hành vi tùy chỉnh cho một Directive và trả về một đối tượng Directive.

Các cách sử dụng Directive Factory Function trong AngularJS bao gồm:

Truyền vào một hàm trả về một đối tượng Directive

Ví dụ:

app.directive('myDirective', function() {
 return {
  restrict: 'E',
  template: '<h1>Hello World!</h1>'
 };
});

Truyền vào một mảng gồm tên và một hàm trả về một đối tượng Directive.

Ví dụ:

app.directive('myDirective', ['$http', function($http) {
 return {
  restrict: 'E',
  template: '<h1>{{title}}</h1>',
  link: function(scope, element, attrs) {
   $http.get('data.json').then(function(response) {
    scope.title = response.data.title;
   });
  }
 };
}]);

Ví dụ minh họa

Giả sử chúng ta có một ứng dụng AngularJS đơn giản để hiển thị danh sách các sản phẩm. Chúng ta muốn tạo một Directive để hiển thị một sản phẩm cụ thể trong danh sách. Chúng ta có thể sử dụng Directive Factory Function để tạo Directive này.

Đầu tiên, chúng ta tạo một Directive Factory Function và định nghĩa thuộc tính và hành vi tùy chỉnh cho Directive:

app.directive('productItem', function() {
 return {
  restrict: 'E',
  scope: {
   product: '='
  },
  template: '<div class="product"><h3>{{product.name}}</h3><p>{{product.description}}</p></div>'
 };
});

Sau đó, chúng ta sử dụng Directive này trong HTML để hiển thị sản phẩm cụ thể trong danh sách:

<ul>
 <li ng-repeat="product in products">
  <product-item product="product"></product-item>
 </li>
</ul>

Trong ví dụ này, Directive Factory Function được sử dụng để tạo Directive 'productItem'. Directive này có thuộc tính 'product' được truyền vào thông qua Directive Attribute và sử dụng để hiển thị thông tin sản phẩm trong đoạn mã HTML.

Tạo Custom Directives sử dụng Directive Definition Object

Directive Definition Object (DDO) là một cách khác để tạo Custom Directives trong AngularJS. DDO là một đối tượng JavaScript, chứa các thuộc tính để định nghĩa Custom Directive.

Các thuộc tính của DDO bao gồm:

 • restrict: xác định cách sử dụng Custom Directive, có thể là E (Element), A (Attribute), C (Class) hoặc M (Comment).
 • template: chứa nội dung template để sử dụng trong Custom Directive.
 • templateUrl: chứa đường dẫn tới file template để sử dụng trong Custom Directive.
 • scope: xác định scope của Custom Directive. Nếu không được chỉ định, Custom Directive sẽ kế thừa scope của parent.
 • link: xác định các hành động sẽ được thực hiện sau khi Custom Directive được render.

Ví dụ, để tạo một Custom Directive sử dụng DDO, chúng ta có thể viết như sau:

angular.module('myApp', [])
.directive('myDirective', function() {
 return {
  restrict: 'E',
  template: '<div>Hello, {{name}}!</div>',
  scope: {
   name: '@'
  }
 };
});

Ở ví dụ trên, chúng ta tạo một Custom Directive với tên là myDirective. Directive sẽ được sử dụng như một element (E) và có nội dung template là một thẻ div chứa chuỗi "Hello, " và biến name. Biến name được truyền vào Directive thông qua thuộc tính scope với giá trị @, cho phép Directive kế thừa giá trị của biến name từ phạm vi của parent.

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives cơ bản trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS có thể giúp ta tạo ra các thành phần tùy chỉnh cho ứng dụng của mình. Trước khi xây dựng các Custom Directives phức tạp, ta cần hiểu cách sử dụng các Custom Directives cơ bản có sẵn trong AngularJS.

AngularJS đã cung cấp cho chúng ta một số Custom Directives có sẵn như: ngModel, ngRepeat, ngShow, ngHide, ngClick, v.v. Đây là những Custom Directives được sử dụng phổ biến trong việc phát triển ứng dụng AngularJS.

Các Custom Directives này có thể được sử dụng trong các phần tử HTML thông thường, ví dụ như:

<div ng-show="showDiv">This div will show if showDiv is true.</div>
<button ng-click="onClick()">Click me</button>

Ở đây, chúng ta đã sử dụng Custom Directives ngShow và ngClick. Directive ngShow được sử dụng để hiển thị phần tử div chỉ khi biến showDiv được thiết lập thành true. Directive ngClick được sử dụng để gọi hàm onClick() khi người dùng nhấn vào nút.

Các Custom Directives có sẵn trong AngularJS

 • ngModel: Directive giúp liên kết dữ liệu từ view và model. Khi giá trị trong view thay đổi, giá trị trong model cũng được cập nhật và ngược lại.

 • ngRepeat: Directive giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo một mẫu đã được xác định trước.

 • ngClick: Directive giúp xử lý sự kiện click của người dùng trên một phần tử HTML.

 • ngShow/ngHide: Directive giúp hiển thị hoặc ẩn một phần tử HTML tùy thuộc vào giá trị của một biến trong scope.

 • ngIf: Directive giúp hiển thị một phần tử HTML nếu điều kiện được chỉ định là đúng.

 • ngSwitch: Directive giúp hiển thị một phần tử HTML tùy thuộc vào giá trị của biến trong scope.

 • ngClass/ngStyle: Directive giúp thêm hoặc xóa các lớp CSS hoặc thuộc tính CSS của một phần tử HTML dựa trên giá trị của biến trong scope.

Tất cả các Custom Directives này đều được định nghĩa trong module ng của AngularJS, nên không cần phải import thêm module nào khác để sử dụng chúng.

Tạo Custom Directives riêng trong AngularJS

Để tạo Custom Directives riêng trong AngularJS, chúng ta có thể sử dụng cả Directive Factory Function và Directive Definition Object.

Trong trường hợp sử dụng Directive Factory Function, chúng ta có thể tạo một directive như sau:

angular.module('myApp', [])
.directive('myDirective', function() {
 return {
  restrict: 'E',
  template: '<h1>Hello, World!</h1>'
 };
});

Trong đó, myDirective là tên của directive mà chúng ta đang tạo. Nó có thể được sử dụng bằng cách sử dụng thẻ HTML <my-directive> trong tài liệu của chúng ta.

Trong trường hợp sử dụng Directive Definition Object, chúng ta có thể tạo một directive như sau:

angular.module('myApp', [])
.directive('myDirective', function() {
 return {
  restrict: 'E',
  template: '<h1>Hello, World!</h1>'
 };
});

Trong đó, myDirective là tên của directive mà chúng ta đang tạo. Nó có thể được sử dụng bằng cách sử dụng thẻ HTML <my-directive> trong tài liệu của chúng ta.

Cả hai phương pháp này đều cho phép chúng ta tạo các directive tùy chỉnh với các hành vi, tính năng và kiểu giới hạn được định nghĩa bởi chúng ta. Các directive này có thể được sử dụng để tạo các thành phần UI tùy chỉnh, tạo các hành động logic tùy chỉnh và giảm thiểu lặp lại code.

Các thư viện hỗ trợ Custom Directives trong AngularJS

Một số thư viện hỗ trợ Custom Directives trong AngularJS bao gồm:

 • Angular Material: Thư viện này cung cấp các thành phần UI tùy chỉnh để giúp người dùng tạo ra các ứng dụng web có giao diện đẹp và trực quan.

 • UI Bootstrap: Thư viện này là một bản tái tạo của Bootstrap cho AngularJS, cung cấp nhiều thành phần UI khác nhau như Alert, Carousel, Datepicker, Modal, Pagination, Tooltip, v.v.

 • Angular UI: Thư viện này cung cấp các thành phần UI tùy chỉnh cho AngularJS, bao gồm cả các thành phần UI được phát triển bởi cộng đồng như Tab, Accordion, Collapse, v.v.

 • AngularStrap: Thư viện này là một bản tái tạo của Bootstrap cho AngularJS, cung cấp các thành phần UI như Modal, Tooltip, Popover, Typeahead, v.v.

 • ngInfiniteScroll: Thư viện này cung cấp một Custom Directive để tạo ra các danh sách cuộn vô tận (infinite scroll) trong AngularJS.

Các thư viện này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển các Custom Directives, mà còn giúp tăng tính tương thích và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Kết bài viết

Như vậy, Custom Directives là một tính năng quan trọng trong AngularJS, giúp chúng ta tạo ra các thành phần UI và logic tùy chỉnh để tái sử dụng trong ứng dụng của mình. Chúng ta có thể tạo các Custom Directives theo hai cách: sử dụng Directive Factory Function hoặc Directive Definition Object. Ngoài ra, AngularJS cũng cung cấp sẵn một số Custom Directives phổ biến, giúp ta tối ưu hóa quá trình phát triển ứng dụng.

Với Custom Directives, chúng ta có thể giảm lặp code và tăng tính bảo trì của ứng dụng. Bên cạnh đó, còn có thể tạo các thành phần UI và logic tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Điều này giúp cho quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, để sử dụng tốt Custom Directives, chúng ta có thể sử dụng các thư viện hỗ trợ để giúp tối ưu hóa quá trình phát triển. Hy vọng với những kiến thức về Custom Directives trong AngularJS đã được trình bày ở trên sẽ giúp bạn có thể xây dựng các ứng dụng AngularJS tốt hơn.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Top