ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS

1. Tìm hiểu directive ng-init trong angularjs

Tất cả các ví dụ từ trước tới nay đều sử dụng Controller để thiết lập gái trị khởi tạo ban đầu, nhưng có một cách khác là sử dụng directive ng-init để thay thế. Chúng ta sẽ khai báo giá trị khởi tạo dưới dạng chuỗi, và cách dùng có thể dùng để gán giá trị hoặc khởi tạo giá trị ban đầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như bạn biết tất cả các giá trị chúng ta sử dụng đều lưu trong đối tượng $scope nên ta có thể coi $scope là một biến toàn cục, vì ngInit dùng để khai báo giá trị khởi tạo hoặc gán biến gì đó và được chương trình ứng dụng nhận biết luôn nên bản chất là ngInit can thiệp vào $scope để thay đổi giá trị.

2. ví dụ directive trong angularjs

Để tiện cho việc hiểu bài thì chúng ta sẽ làm một số ví dụ đơn giản nhé, trong ví dụ này chúng ta có sử dụng directive ng-repeat để lặp dữ liệu đấy nhé.

Cho một mảng danh sách sinh viên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

friends = [
  {name: 'John', age: 25, gender: 'boy'},
  {name: 'Jessie', age: 30, gender: 'girl'},
  {name: 'Johanna', age: 28, gender: 'girl'},
  {name: 'Joy', age: 15, gender: 'girl'},
  {name: 'Mary', age: 28, gender: 'girl'},
  {name: 'Peter', age: 95, gender: 'boy'},
  {name: 'Sebastian', age: 50, gender: 'boy'},
  {name: 'Erika', age: 27, gender: 'girl'},
  {name: 'Patrick', age: 40, gender: 'boy'},
  {name: 'Samantha', age: 60, gender: 'girl'}
];
Hãy sử dụng ng-init để gán giá trị ban đầu và sử dụng ng-repeat để in kết quả danh sách sinh viên ra ngoài trình duyệt.

CodeXEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng Directive ng-init Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngInit', [])
          .controller('myController', ['$scope', function($scope) {
        }]);
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngInit" ng-author="thehalfheart@gmail.com" ng-website="freetuts.net">
    <div ng-controller="myController">
      <ul ng-init="
                  students = [
                    {name: 'thehalfheart@gmail.com', age: 25, gender: 'boy'},
                    {name: 'freetuts.net', age: 30, gender: 'girl'},
                    {name: 'Johanna', age: 28, gender: 'girl'},
                    {name: 'Joy', age: 15, gender: 'girl'},
                    {name: 'Mary', age: 28, gender: 'girl'},
                    {name: 'Peter', age: 95, gender: 'boy'},
                    {name: 'Sebastian', age: 50, gender: 'boy'},
                    {name: 'Erika', age: 27, gender: 'girl'},
                    {name: 'Patrick', age: 40, gender: 'boy'},
                    {name: 'Samantha', age: 60, gender: 'girl'}
                  ]
               ">
        <li ng-repeat="student in students">
          Tên: {{student.name}}, Tuổi {{student.age}}, Giới tính: {{student.gender}}
        </li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện:

vi du ng repeat trong angularjs png

Các bạn thấy bên trong code mình đã sử dụng ng-init để khai báo danh sách sinh viên đúng không nào. Trong thực tế thay vì sử dụng như vậy thì bạn có thể khai báo nó trong controller giống như các ví dụ ở các bài trước. Và một điều nữa là cú pháp chúng ta sử dụng trong ng-init giống như code thật nhé các bạn, nếu sai cú pháp thì sẽ không chạy đâu.

Lời kết

Vậy là xong bài này rồi, đối tượng Directive ng-repeat này rất là hay, nó giúp chúng ta sử dụng linh hoạt không trong việc xây dựng ứng dụng angular. Khi học tới bài này thì bạn thấy thực sự angular rất mạnh đúng không nào? Nhất là cấu trúc Directive tuyệt vời.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top