ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS. Service là một trong những khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong AngularJS, giúp cho việc quản lý các logic và dữ liệu trong ứng dụng web của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng service trong AngularJS, chúng ta sẽ đi vào từng khía cạnh cụ thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm service là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với việc xây dựng ứng dụng web. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khởi tạo và sử dụng service trong AngularJS, bao gồm cả cách inject service vào các controller và directive.

Nếu bạn là một lập trình viên AngularJS mới bắt đầu hoặc muốn tìm hiểu về cách sử dụng service để tạo ra các ứng dụng web động, hãy tiếp tục đọc bài viết này để có được những kiến thức cần thiết.

Service là gì?

angular 10 jpg

Service là một đối tượng được sử dụng để quản lý các logic và dữ liệu trong ứng dụng web. Service được thiết kế để cung cấp các chức năng chung cho ứng dụng của bạn và được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Service là một thành phần quan trọng trong mô hình MVC (Model-View-Controller) của AngularJS. Nó được sử dụng để phân tách các thành phần logic khỏi thành phần giao diện người dùng (UI) của ứng dụng. Như vậy, việc sử dụng service giúp cho các thành phần trong ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng quản lý hơn và có thể tái sử dụng được trong nhiều nơi khác nhau trong ứng dụng.

Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm soát việc xử lý dữ liệu trong ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng một service để quản lý tất cả các dữ liệu liên quan đến việc xử lý này. Service này sẽ cung cấp một số phương thức để lấy và ghi dữ liệu và các logic xử lý phù hợp để thực hiện các tác vụ như xử lý dữ liệu, định dạng dữ liệu hoặc kết nối đến các dịch vụ ngoài.

Trong AngularJS, bạn có thể khai báo service bằng cách sử dụng phương thức service() hoặc factory(). Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng service và cách khởi tạo nó trong ứng dụng AngularJS của bạn.

Tại sao nó quan trọng trong AngularJS?

Dưới đây là một số lý do tại sao service quan trọng trong AngularJS:

 • Tái sử dụng code: Service giúp cho các thành phần trong ứng dụng của bạn có thể tái sử dụng được. Bạn có thể sử dụng các service để cung cấp các chức năng chung cho toàn bộ ứng dụng của bạn, chẳng hạn như xử lý dữ liệu hoặc kết nối đến các dịch vụ ngoài. Những service này có thể được sử dụng lại trong nhiều nơi khác nhau trong ứng dụng của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc phát triển ứng dụng.

 • Phân tách logic và giao diện người dùng: Service giúp bạn phân tách các thành phần logic khỏi thành phần giao diện người dùng. Việc phân tách này giúp cho ứng dụng của bạn trở nên dễ bảo trì hơn và giảm thiểu sự phức tạp của ứng dụng.

 • Testing: Service là thành phần dễ kiểm tra nhất trong AngularJS. Bạn có thể kiểm tra từng service một cách độc lập và chắc chắn rằng chúng hoạt động đúng như mong đợi. Việc kiểm tra từng service một cách độc lập giúp bạn xác định và khắc phục các lỗi nhanh chóng hơn.

 • Dependency Injection: Service là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống Dependency Injection (DI) của AngularJS. DI giúp cho việc quản lý các dependency trong ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng hơn, giúp cho các thành phần trong ứng dụng của bạn có thể tương tác với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Với những lợi ích trên, việc sử dụng service trong AngularJS là rất quan trọng để tạo ra các ứng dụng web động với tính linh hoạt và hiệu suất cao.

Các loại service trong AngularJS

Factory service

Factory Service là một trong những dạng service phổ biến trong AngularJS, nó cho phép bạn tạo ra các đối tượng hoặc các hàm được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.

Cơ chế hoạt động của Factory Service rất đơn giản. Nó định nghĩa một function (thường được gọi là factory function) để tạo ra đối tượng hoặc hàm cần thiết cho ứng dụng. Sau đó, nó trả về giá trị của factory function đó cho các thành phần khác trong ứng dụng.

Một số đặc điểm của Factory Service:

 • Factory Service là một dạng service của AngularJS, nó được đăng ký bằng cách sử dụng phương thức factory của module.

 • Factory Service trả về một giá trị, có thể là một object, một hàm hoặc bất kỳ giá trị nào cần thiết cho ứng dụng.

 • Factory Service được sử dụng để tạo ra các đối tượng hoặc các hàm có thể tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.

 • Factory Service có thể truyền các dependency vào factory function để sử dụng các service khác trong ứng dụng.

 • Factory Service được sử dụng rộng rãi để tạo ra các service có tính reusable cao, giúp giảm thiểu sự phức tạp của code và tăng tính bảo mật và kiểm soát chất lượng của ứng dụng.

Ví dụ:

Đăng ký một Factory Service

var myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.factory('mathFactory', function(){
 var factory = {};
 
 factory.add = function(a, b){
  return a + b;
 }
 
 factory.subtract = function(a, b){
  return a - b;
 }
 
 return factory;
});

Sử dụng Factory Service đã được đăng ký:

myApp.controller('myController', function($scope, mathFactory){
 $scope.result = mathFactory.add(5, 3); // result = 8
});

Service

Service là một trong những thành phần quan trọng trong AngularJS, nó được sử dụng để chia sẻ dữ liệu và logic giữa các thành phần của ứng dụng, như controller, directive, và filter.

Cơ chế hoạt động của Service là định nghĩa một đối tượng hoặc một hàm để xử lý dữ liệu và logic, và sau đó sử dụng các dependency injection để chia sẻ nó giữa các thành phần khác trong ứng dụng.

Một số đặc điểm của Service:

 • Service là một dạng service của AngularJS, nó được đăng ký bằng cách sử dụng phương thức service của module.

 • Service là một đối tượng hoặc một hàm được sử dụng để xử lý dữ liệu và logic trong ứng dụng.

 • Service được sử dụng để chia sẻ dữ liệu và logic giữa các thành phần khác nhau trong ứng dụng, như controller, directive và filter.

 • Service có thể truyền các dependency vào hàm để sử dụng các service khác trong ứng dụng.

 • Service là một công cụ quan trọng trong việc tách rời logic và giúp cho code dễ bảo trì và mở rộng hơn.

Ví dụ:

Đăng ký một Service:

var myApp = angular.module('myApp', []);

myApp.service('mathService', function(){
 this.add = function(a, b){
  return a + b;
 };
 
 this.subtract = function(a, b){
  return a - b;
 };
});

Sử dụng Service đã được đăng ký:

myApp.controller('myController', function($scope, mathService){
 $scope.result = mathService.add(5, 3); // result = 8
});

Provider service

Provider service là một trong những loại service trong AngularJS, nó cho phép chúng ta đăng ký các dependency bằng cách cung cấp một phương thức get() để trả về các đối tượng hoặc hàm. Provider service cung cấp một cách mạnh mẽ để tùy chỉnh cấu hình cho các thành phần khác trong ứng dụng, và được sử dụng rất phổ biến trong việc định cấu hình cho các service trong ứng dụng.

Provider service bao gồm ba phần chính:

 • Provider: định nghĩa các phương thức để cấu hình các dependency được đăng ký.

 • Factory: sử dụng các phương thức của Provider để trả về một đối tượng hoặc hàm.

 • Service: sử dụng Factory để tạo ra một đối tượng service.

Một số đặc điểm của Provider service:

 • Provider service là một trong những loại service trong AngularJS, nó được đăng ký bằng cách sử dụng phương thức provider của module.

 • Provider service cung cấp một cách mạnh mẽ để tùy chỉnh cấu hình cho các service trong ứng dụng.

 • Provider service bao gồm ba phần chính: Provider, Factory và Service.

 • Provider được sử dụng để định nghĩa các phương thức để cấu hình các dependency được đăng ký.

 • Factory sử dụng các phương thức của Provider để trả về một đối tượng hoặc hàm.

 • Service sử dụng Factory để tạo ra một đối tượng service.

Ví dụ:

Đăng ký một Provider:

myApp.provider('myProvider', function(){
 var config = {
  message: 'Hello, world!'
 };
 
 this.setConfig = function(newConfig){
  config = newConfig;
 };
 
 this.$get = function(){
  return {
   getMessage: function(){
    return config.message;
   }
  };
 };
});

Sử dụng Provider đã được đăng ký:

myApp.config(function(myProviderProvider){
 myProviderProvider.setConfig({message: 'Hi, there!'});
});

myApp.controller('myController', function($scope, myProvider){
 $scope.message = myProvider.getMessage(); // message = 'Hi, there!'
});

Ở đây, chúng ta đã đăng ký một Provider có tên là myProvider, và sử dụng phương thức setConfig() để cấu hình nó trong hàm config(). Sau đó, chúng ta sử dụng myProvider trong một controller để lấy thông điệp từ config. Kết quả sẽ là "Hi, there!", vì chúng ta đã cấu hình Provider với thông điệp này.

Constant service

Constant service là một trong các loại service trong AngularJS, được sử dụng để định nghĩa các hằng số trong ứng dụng. Constant service đảm bảo rằng giá trị của hằng số được định nghĩa chỉ có thể được đọc, không thể thay đổi bên trong ứng dụng.

Constant service được đăng ký trong một module bằng cách sử dụng phương thức constant(). Giá trị của hằng số được truyền vào phương thức constant() thông qua một đối số. Giá trị của hằng số này có thể là một giá trị cụ thể hoặc một đối tượng được trả về từ một hàm.

Một số đặc điểm của Constant service:

 • Constant service là một trong những loại service trong AngularJS, nó được đăng ký bằng cách sử dụng phương thức constant() của module.

 • Constant service được sử dụng để định nghĩa các hằng số trong ứng dụng.

 • Giá trị của hằng số được truyền vào phương thức constant() thông qua một đối số.

 • Giá trị của hằng số này có thể là một giá trị cụ thể hoặc một đối tượng được trả về từ một hàm.

 • Constant service đảm bảo rằng giá trị của hằng số chỉ có thể được đọc, không thể thay đổi bên trong ứng dụng.

Ví dụ:

Định nghĩa một hằng số sử dụng Constant service:

myApp.constant('myConstant', 'Hello, world!');

Trong ví dụ này, chúng ta đăng ký một hằng số có tên là myConstant, và giá trị của nó là chuỗi "Hello, world!".

Sử dụng hằng số đã được định nghĩa trong ứng dụng:

myApp.controller('myController', function($scope, myConstant){
 $scope.message = myConstant; // message = 'Hello, world!'
});

Ở đây, chúng ta sử dụng hằng số myConstant trong một controller để đưa nó vào $scope. Kết quả sẽ là "Hello, world!", giá trị của hằng số mà chúng ta đã định nghĩa trước đó.

Chú ý rằng, trong ví dụ này, giá trị của hằng số chỉ có thể được đọc và không thể được thay đổi. Vì vậy, nếu chúng ta cố gắng gán một giá trị khác cho myConstant, chúng ta sẽ nhận được một lỗi.

Value service

Value service là một trong các loại service trong AngularJS, được sử dụng để định nghĩa các giá trị có thể thay đổi trong ứng dụng. Value service cho phép thay đổi giá trị của biến trong ứng dụng, tuy nhiên nó không cho phép thay đổi kiểu dữ liệu của biến.

Value service được đăng ký trong một module bằng cách sử dụng phương thức value(). Giá trị của biến được truyền vào phương thức value() thông qua một đối số. Giá trị của biến này có thể là một giá trị cụ thể hoặc một đối tượng được trả về từ một hàm.

Một số đặc điểm của Value service:

 • Value service là một trong những loại service trong AngularJS, nó được đăng ký bằng cách sử dụng phương thức value() của module.

 • Value service được sử dụng để định nghĩa các giá trị có thể thay đổi trong ứng dụng.

 • Giá trị của biến được truyền vào phương thức value() thông qua một đối số.

 • Giá trị của biến này có thể là một giá trị cụ thể hoặc một đối tượng được trả về từ một hàm.

 • Value service cho phép thay đổi giá trị của biến trong ứng dụng, tuy nhiên nó không cho phép thay đổi kiểu dữ liệu của biến.

Ví dụ:

Định nghĩa một giá trị sử dụng Value service:

myApp.value('myValue', 'Hello, world!');

Trong ví dụ này, chúng ta đăng ký một giá trị có tên là myValue, và giá trị của nó là chuỗi "Hello, world!".

Sử dụng giá trị đã được định nghĩa trong ứng dụng:

myApp.controller('myController', function($scope, myValue){
 $scope.message = myValue; // message = 'Hello, world!'
});

Ở đây, chúng ta sử dụng giá trị myValue trong một controller để đưa nó vào $scope. Kết quả sẽ là "Hello, world!", giá trị của giá trị mà chúng ta đã định nghĩa trước đó.

Chú ý rằng, trong ví dụ này, giá trị của biến có thể được thay đổi. Vì vậy, nếu chúng ta cố gắng thay đổi giá trị của myValue, giá trị mới sẽ được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách khai báo và đăng ký service trong AngularJS:

Để khai báo một service trong AngularJS, bạn cần sử dụng phương thức factory, service, constant, hoặc value của module. Ví dụ:

var myApp = angular.module('myApp', []);
 
myApp.factory('myService', function() {
 // Code của service ở đây
});

Sau khi khai báo service, bạn cần đăng ký service đó với ứng dụng của mình bằng cách sử dụng phương thức controller, directive, hoặc service khác. Ví dụ:

var myApp = angular.module('myApp', []);
 
myApp.factory('myService', function() {
 // Code của service ở đây
});
 
myApp.controller('myController', function(myService) {
 // Sử dụng service trong controller ở đây
});

Cách sử dụng service trong các controller hoặc directive

Để sử dụng service trong một controller, bạn cần khai báo tên service trong danh sách tham số của controller. Ví dụ:

var myApp = angular.module('myApp', []);
 
myApp.factory('myService', function() {
 return {
  greeting: 'Hello'
 };
});
 
myApp.controller('myController', function($scope, myService) {
 $scope.message = myService.greeting + ' World';
});

Để sử dụng service trong một directive, bạn cần truyền tên service vào trong thuộc tính scope của directive. Ví dụ:

var myApp = angular.module('myApp', []);
 
myApp.factory('myService', function() {
 return {
  greeting: 'Hello'
 };
});
 
myApp.directive('myDirective', function(myService) {
 return {
  restrict: 'E',
  scope: {
   message: '=',
   service: '='
  },
  link: function(scope, element, attrs) {
   scope.message = myService.greeting + ' World';
  }
 };
});

Cách truyền tham số vào service trong AngularJS

Để truyền tham số vào service, bạn cần sử dụng một hàm khởi tạo để khởi tạo service với các tham số đó. Ví dụ:

var myApp = angular.module('myApp', []);
 
myApp.factory('myService', function() {
 return function(firstName, lastName) {
  return {
   greeting: 'Hello ' + firstName + ' ' + lastName
  };
 };
});
 
myApp.controller('myController', function($scope, myService) {
 $scope.message = myService('John', 'Doe').greeting;
});

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng một hàm khởi tạo để tạo ra một service có thể nhận các tham số firstName và lastName. Sau đó, chúng ta đã sử dụng service này trong một controller để hiển thị thông báo chào mừng với tên của người dùng được truyền vào.

Ưu điểm của việc sử dụng sevice trong AngularJS

Sử dụng service trong AngularJS có nhiều lợi ích, trong đó có ba lợi ích chính như sau:

Tái sử dụng code dễ dàng hơn: Với service, bạn có thể định nghĩa các phần code phức tạp một lần và sử dụng chúng ở nhiều nơi trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian viết code và giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển ứng dụng.

Tăng tính modular và dễ bảo trì: Sử dụng service giúp tách biệt các phần logic trong ứng dụng của bạn, giúp cho mã nguồn của bạn trở nên dễ bảo trì và mở rộng hơn. Bạn có thể tạo các service độc lập với các thành phần khác trong ứng dụng và thay đổi chúng mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.

Giúp phân tách logic giữa view và controller: Với service, bạn có thể chia sẻ dữ liệu và phương thức xử lý dữ liệu giữa các controller và view. Việc phân tách logic giữa view và controller giúp cho code của bạn trở nên dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Kết bài viết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng service trong AngularJS, bao gồm cách khai báo và đăng ký service, cách sử dụng service trong các controller hoặc directive, và cách truyền tham số vào service. Sử dụng service là một phương pháp quan trọng để tăng tính modular và dễ bảo trì của ứng dụng AngularJS của bạn. Nó giúp tách biệt các phần logic trong ứng dụng và cho phép bạn tái sử dụng code dễ dàng hơn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thể sử dụng service trong ứng dụng AngularJS của mình một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Top