ANGULARJS
Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider. Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS. Sử dụng Custom Directives trong AngularJS Interceptors và Http Service trong Angular Tạo và sử dụng directive trong AngularJS Cách sử dụng service trong AngularJS Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS Cách sử dụng route trong AngularJS Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS Two way data binding trong Angularjs Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS

Ở bài trước chúng ta đã thực hành hai ví dụ đơn giản trong AngualrJS nhưng có những cái mà có lẽ bạn thắc mắc không hiểu tại sao phải code như vậy, những thứ đó chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần qua từng bài, từng ví dụ cụ thể nên nếu bạn không tiếp thu được thì hãy bỏ qua đoạn đó nhé. Tuy nhiên theo tôi thì nó đơn giản nên đa số bạn nào cũng hiểu được cả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong các ví dụ ứng dụng Angular đầu tiên tôi có sử dụng controller để xử lý, đây là một thành phần trong mô hình MVC nên trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nó trước, sau đó ở các bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu các thành phần khác như template, services, scope.

1. Controller trong Angular

Trong Angular, Controller là một hàm khởi tạo có nhiệm vụ thực hiện xử lý dữ liệu cho đối tượng $scope, từ đây bên Views sẽ sử dụng các dữ liệu trong $scope để hiển thị ra tương ứng.

Khi một controller được gán vào các DOM trong HTML bằng thuộc tính chỉ thị ng-controller  thì Angular sẽ nhận biết và tạo một đối tượng Controller mới sử dụng như là một hàm khởi tạo, nghĩa là sẽ được chạy khi website được load xong. Lúc này Angular cũng tạo luôn một đối tượng $scope mới dành riêng cho controller đó. Như ở ví dụ 2 bài trước các bạn thấy hai $scope ở hai controller khác nhau có cùng giá trị nhưng khi hiển thị ra thì nó không liên quan với nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nên sử dụng Controller trong Angular khi:

 • Controller trong Angular dùng để thiết lâp giá trị, trạng thái ban đầu cho đối tượng $scope 
 • Thêm các hàm, hành vi vào đối tượng $scope

Không nên sử dụng Controller trong Angular khi:

 • Thao tác với DOM, nghĩa là dùng Controller để thay đổi giá trị của DOM (nội dung, thuộc tính). Trong trường hợp này thì có cơ chế data-binding rồi, bởi vậy không nên sử dụng Controller.
 • Validate form, nghĩa là không dùng controller để kiểm tra định dạng dữ liệu input của form. Trong trường hợp này sử dụng Angular Form Controls để thay thế.
 • Lọc dữ liệu, nghĩa là chuyển đổi định dạng dữ liệu, trong trường hợp này thì dùng đối tượng Filter trong Angular.
 • Chia sẽ dữ liệu, trường hợp này dùng Angualar Service
 • Quản lý thời gian sống của các component

2. Khai báo controller trong Angular

Trường hợp 1: Mỗi controller trong Angular dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định và nó thuộc phạm vi của một ứng dụng (ng-app). 

Ví dụ:

<div ng-app="myapp">
  <div ng-controller="HeaderController">
    <h2>Xin chào {{data.title}} đến với website {{data.website}}!</h2>
  </div>
</div>
Trong đó mình đã khai báo một app là ng-app="myapp" và tạo một controller nằm bên trong với tên là ng-controller="HeaderController", như vậy Controller (HeaderController) đã nằm gọn bên trong App (myapp). Trong trường hợp này bắt buộc ta phải dùng javascript để khai báo với Angular là ta có sử dụng app nào và controller nào:

angular.module("myapp", []).controller("HeaderController", function($scope) {

  $scope.data = {
    title : 'các bạn',
    website : 'freetuts.net'
  };
});
XEM DEMO.

Trường hợp 2: Controller thuộc một ứng dụng rỗng (ng-app="")

Ví dụ:

<div ng-app="">
  <div ng-controller="HeaderController">
    <h2>Xin chào {{data.title}} đến với website {{data.website}}!</h2>
  </div>
</div>
Trong trường hợp này ta sẽ xây dựng một hàm trong javascript có tên gọi giống như tên của ta khai báo trong thuộc tính app-controller.

function HeaderController($scope){
  $scope.data = {
    title : 'các bạn',
    website : 'freetuts.net'
  };
}
XEM DEMO

Lưu ý: là tên tham số truyền vào hàm HeaderController bắt buộc phải tên là $scope.

3. Ví dụ Controller trong Angular

Sau đây là ví dụ hiển thị thông tin cá nhân của website freetuts.net bằng cách sử dụng AngularJS để hiển thị. Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một đoạn chữ hiển thị thông tin cá nhân, mỗi thông tin ta sẽ đưa tham số {{ten}} vào để Angular binding lặp dữ liệu.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="myapp">
    <div ng-controller="WebsiteInfomation">
      <p>
        Chủ sở hữu: {{data.fullname}} <br/>
        Email: {{data.email}} <br/>
        Điện Thoại: {{data.phone}} <br/>
        Chủ Đề: {{data.topic}} <br/>
        Website: {{data.website}}
      </p>
    </div>
    <script>
      angular.module('myapp', []).controller('WebsiteInfomation', function($scope){
        $scope.data = {
          fullname : 'Nguyễn Văn Cường',
          email : 'Thehalfheart@gmail.com',
          phone : '0979 306 603',
          topic : 'Học lập trình online miễn phí',
          website : "freetuts.net"
        };
      });
    </script>
  </body>
</html>

4. Lời kết

Qua bài này các bạn đã biết một số cách sử dụng Controller trong Angular và những trường hợp nào nên sử dụng Controller và trường hợp nào thì không nên sử dụng Controller. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về $scope nhé, vì mấy bài này toàn dùng $scope mà  chưa biết nó là cái gì.

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top