Bài 22: Directive ng-class trong angularjs

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu việc xử lý thêm hay thiết lập các class cho đối tượng HTML thông qua directive ngClass rất hay mà AngluarJS cung cấp cho chúng ta, việc dùng nó thực sự rất đơn giản mà bạn sẽ không ngờ tới, kết hợp với animation thì giống như thịt gà chấm muối tiêu.

1. Tìm hiểu directive ng-class trong angularjs

Directive ng-class cho phép chúng ta thiết lập những class động trên các thẻ HTML trong ứng dụng website bằng cách dùng cơ chế databinding và các biểu thức để quyết định thêm hoặc không thêm class đó. Một ví dụ điển hình là khi các bạn làm một chức năng chuyển tabs bạn sẽ sử dụng nó để thiết lập class active cho tab hiện tại.

Chúng ta có ba cách sử dụng ngClass như sau:

 • Nếu biểu thức truyền vào là một chuỗi string thì giá trị của nó nó có thể là một class hoặc nhiều cách nhau bởi khoảng trắng
 • Nếu biểu thức truyền vào là một mảng array thì mỗi phần tử của mảng đó phải là một chuỗi chứa một hoặc nhiều class name, nếu nhiều thì cách nhau bởi khoảng trắng.
 • Nếu biểu thức truyền vào là đối tượng object thì các cặp key:value như sau:
  • Sẽ thêm class vào nếu giá trị value = true

Lưu ý: Nếu giá trị trường hợp object, nếu của className là true thì className sẽ được thêm vào, ngược lại nó sẽ không được thêm vào.

Cú pháp sử dụng rất đơn giản như sau:

<ANY class="ng-class: ;"> ... </ANY>

2. Các ví dụ sử dụng directive ng-class trong angularjs

Trường hợp giá trị truyền vào là chuỗi

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
            $scope.className = 'red border';
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="className">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p>
    </div>
  </body>
</html>
Trong ví dụ này mình tạo hai class như sau:

.red{
  padding: 20px;
  background-color: red;
  color:#FFF;
}
.border{
  border:solid 1px blue;
}
Sau đó mình tạo một thẻ p và truyền ng-class vào như sau:

<p ng-class="className">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p>
Và cuối cùng trong Controller mình gán giá trị cho className như sau:

$scope.className = 'red border';
Như vậy khi chương trình chạy lên thì hai class red, border sẽ được thêm vào thẻ P nên giao diện sẽ như sau:

vi-du-ng-show-trong-angularjs.png

Trường hợp giá  trị truyền vào là mảng

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="[border, red]">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
      <input type="text" ng-model="red" placeholder="Nhập vào red"/> Màu đỏ <br/><br/>
      <input type="text" ng-model="border" placeholder="Nhập vào border"/> Có viền <br/>
    </div>
  </body>
</html>

Trường hợp này sự khác biệt ở ở thẻ P tôi truyền vào là một mảng, nên lúc này các giá trị trong mảng sẽ truy xuất đến giá trị tương ứng trong $scope, mà hai key red và border chính là 2 input (do có ng-model) nên nếu bạn nhập vào hai ô đó tức là bạn thay đổi trong $scope. Chính vì vậy thẻ p sẽ nhận được các class tương ứng.

Gio diện:

vi-du-ng-show-trong-angularjs-1.png

Trường hợp giá trị truyền vào là object

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="{red:scope_red, border:scope_border}">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
      <input type="checkbox" ng-model="scope_red"/> Màu đỏ <br/><br/>
      <input type="checkbox" ng-model="scope_border"/> Có viền <br/>
    </div>
  </body>
</html>
Trong ví dụ này giá trị ng-class="{red:scope_red, border:scope_border}". Mà theo như phần 2 tôi trình bày thì:

 • Nếu scope_red có giá trị là true thì class red sẽ được thêm vào
 • Nếu scope_border có giá trị là true thì class border sẽ được thêm vào

Giao diện:

vi-du-ng-show-trong-angularjs-2

Tạo hiệu ứng animate với ng-class và CSS3

XEM DEMO

Để tạo hiệu ứng animate thì chúng ta phải kết hợp CSS3ng-class để xử lý thêm class animate. Trước tiên chúng ta khởi tạo hai class như sau:

.base-class {
  -webkit-transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
  transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
}

.base-class.my-class {
  color: red;
  font-size:3em;
}
Tiếp theo tạo thẻ P và 2 button:

<p class="base-class" ng-class="variable">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
<input type="button" value="Animate" ng-click="variable = 'my-class'"/> 
<input type="button" value="Not Animate" ng-click="variable = ''"/>
Trong đó:

 • Thẻ P có nhiệm vụ hiển thị text và có ng-class="variable"
 • Button thứ nhất có sự kiện click ng-click="variable = 'my-class'", sự kiện này sẽ gán giá trị cho variable = my-class, như vậy thẻ P sẽ lấy variable và thêm class my-class nên có hiệu ứng animate lớn lên
 • Button thứ hai có sự kiện click ng-click="variable = ''", sự kiện này gán variable = '', như vậy thẻ P thấy variable lúc này không còn gì nên nó bỏ class my-class đi nên sẽ có hiệu ứng animate nhỏ xuống

Toàn file như sau:

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .base-class {
        -webkit-transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
        transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
      }

      .base-class.my-class {
        color: red;
        font-size:3em;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
    <p class="base-class" ng-class="variable">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
    <input type="button" value="Animate" ng-click="variable = 'my-class'"/> 
    <input type="button" value="Not Animate" ng-click="variable = ''"/>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện chưa click:

ng-click-demo-animate-1.png

Giao diện sau khi click:

ng-click-demo-animate-2.png

Lời kết

Việc sử dụng ng-class được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tế, ví dụ các trường hợp cần active như tabs, menu thì nếu ta kết hợp ngClass để xử lý thì cực kì nhanh. Bài này tới đây là kết thúc, chúc các bạn học tốt.

 

Tuyển sinh viên viết hướng dẫn cài thủ thuật phần mềm - máy tính. (Nhuận bút 35k / bài) Liên hệ thehalfheart

Ngẫu nhiên