ANGULARJS
Bài 01: Tổng quan về AngularJS Bài 02: Download AngularJS và viết ứng dụng AngularJS đầu tiên Bài 03: Tìm hiểu Controller trong AngularJS Bài 04: Tìm hiểu Scope và rootScope trong AngularJS Bài 05: Tìm hiểu AngularJS Directives - Danh sách Directives Bài 06: Directive ng-model trong AngularJS Bài 07: Directive ng-model-options trong AngularJS Bài 08: Directives ng-bind - ng-bind-html - ng-bind-template trong AngularJS Bài 09: Directive Form trong AngularJS Bài 10: Directive ng-form trong AngularJS Bài 11: Directive input trong AngularJS Bài 12: Directive input checkbox trong AngularJS Bài 13: Directive input date trong AngularJS Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS Bài 15: Directive input time trong AngularJS Bài 16: Directive input month và input week trong AngularJS Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS Bài 19: Directive ng-init trong AngularJS Bài 20: Directive ng-include trong AngularJS Bài 21: Services trong AngularJS và cách tạo Service mới Bài 22: Directive ng-class trong angularjs Tạo tabs với ng-show & ng-class & ng-click trong angularjs Bài 23: Directive ng-click trong angularjs Bài 24: Directive ng-class-odd và ng-class-even trong Angularjs [Học AngularJS] - Bài 01 - Hello World! [Học AngularJS] - Bài 02 - ng-app [Học AngularJS] - Bài 03 - ng-controller [Học AngularJS] - Bài 04 - $scope [Học AngularJS] - Bài 05 - $rootScope
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 22: Directive ng-class trong angularjs

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu việc xử lý thêm hay thiết lập các class cho đối tượng HTML thông qua directive ngClass rất hay mà AngluarJS cung cấp cho chúng ta, việc dùng nó thực sự rất đơn giản mà bạn sẽ không ngờ tới, kết hợp với animation thì giống như thịt gà chấm muối tiêu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu directive ng-class trong angularjs

Directive ng-class cho phép chúng ta thiết lập những class động trên các thẻ HTML trong ứng dụng website bằng cách dùng cơ chế databinding và các biểu thức để quyết định thêm hoặc không thêm class đó. Một ví dụ điển hình là khi các bạn làm một chức năng chuyển tabs bạn sẽ sử dụng nó để thiết lập class active cho tab hiện tại.

Chúng ta có ba cách sử dụng ngClass như sau:

 • Nếu biểu thức truyền vào là một chuỗi string thì giá trị của nó nó có thể là một class hoặc nhiều cách nhau bởi khoảng trắng
 • Nếu biểu thức truyền vào là một mảng array thì mỗi phần tử của mảng đó phải là một chuỗi chứa một hoặc nhiều class name, nếu nhiều thì cách nhau bởi khoảng trắng.
 • Nếu biểu thức truyền vào là đối tượng object thì các cặp key:value như sau:
  • Sẽ thêm class vào nếu giá trị value = true

Lưu ý: Nếu giá trị trường hợp object, nếu của className là true thì className sẽ được thêm vào, ngược lại nó sẽ không được thêm vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp sử dụng rất đơn giản như sau:

<ANY class="ng-class: ;"> ... </ANY>

2. Các ví dụ sử dụng directive ng-class trong angularjs

Trường hợp giá trị truyền vào là chuỗi

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
            $scope.className = 'red border';
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="className">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p>
    </div>
  </body>
</html>
Trong ví dụ này mình tạo hai class như sau:

.red{
  padding: 20px;
  background-color: red;
  color:#FFF;
}
.border{
  border:solid 1px blue;
}
Sau đó mình tạo một thẻ p và truyền ng-class vào như sau:

<p ng-class="className">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p>
Và cuối cùng trong Controller mình gán giá trị cho className như sau:

$scope.className = 'red border';
Như vậy khi chương trình chạy lên thì hai class red, border sẽ được thêm vào thẻ P nên giao diện sẽ như sau:

vi-du-ng-show-trong-angularjs.png

Trường hợp giá  trị truyền vào là mảng

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="[border, red]">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
      <input type="text" ng-model="red" placeholder="Nhập vào red"/> Màu đỏ <br/><br/>
      <input type="text" ng-model="border" placeholder="Nhập vào border"/> Có viền <br/>
    </div>
  </body>
</html>

Trường hợp này sự khác biệt ở ở thẻ P tôi truyền vào là một mảng, nên lúc này các giá trị trong mảng sẽ truy xuất đến giá trị tương ứng trong $scope, mà hai key red và border chính là 2 input (do có ng-model) nên nếu bạn nhập vào hai ô đó tức là bạn thay đổi trong $scope. Chính vì vậy thẻ p sẽ nhận được các class tương ứng.

Gio diện:

vi-du-ng-show-trong-angularjs-1.png

Trường hợp giá trị truyền vào là object

Ví dụ: XEM DEMO

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .red{
        padding: 20px;
        background-color: red;
        color:#FFF;
      }
      .border{
        border:solid 1px blue;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
      <p ng-class="{red:scope_red, border:scope_border}">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
      <input type="checkbox" ng-model="scope_red"/> Màu đỏ <br/><br/>
      <input type="checkbox" ng-model="scope_border"/> Có viền <br/>
    </div>
  </body>
</html>
Trong ví dụ này giá trị ng-class="{red:scope_red, border:scope_border}". Mà theo như phần 2 tôi trình bày thì:

 • Nếu scope_red có giá trị là true thì class red sẽ được thêm vào
 • Nếu scope_border có giá trị là true thì class border sẽ được thêm vào

Giao diện:

vi-du-ng-show-trong-angularjs-2

Tạo hiệu ứng animate với ng-class và CSS3

XEM DEMO

Để tạo hiệu ứng animate thì chúng ta phải kết hợp CSS3ng-class để xử lý thêm class animate. Trước tiên chúng ta khởi tạo hai class như sau:

.base-class {
  -webkit-transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
  transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
}

.base-class.my-class {
  color: red;
  font-size:3em;
}
Tiếp theo tạo thẻ P và 2 button:

<p class="base-class" ng-class="variable">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
<input type="button" value="Animate" ng-click="variable = 'my-class'"/> 
<input type="button" value="Not Animate" ng-click="variable = ''"/>
Trong đó:

 • Thẻ P có nhiệm vụ hiển thị text và có ng-class="variable"
 • Button thứ nhất có sự kiện click ng-click="variable = 'my-class'", sự kiện này sẽ gán giá trị cho variable = my-class, như vậy thẻ P sẽ lấy variable và thêm class my-class nên có hiệu ứng animate lớn lên
 • Button thứ hai có sự kiện click ng-click="variable = ''", sự kiện này gán variable = '', như vậy thẻ P thấy variable lúc này không còn gì nên nó bỏ class my-class đi nên sẽ có hiệu ứng animate nhỏ xuống

Toàn file như sau:

<!doctype html>
<html lang="vi">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ví dụ sử dụng ngClass trong AngularJS - Freetuts.net</title>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.2/angular.min.js"></script>
    <style>
      *{margin:0;padding:0}
      body{margin:20px;}
      .base-class {
        -webkit-transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
        transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 0.5s;
      }

      .base-class.my-class {
        color: red;
        font-size:3em;
      }
    </style>
    <script>
      /*
       * Author: thehalfheart@gmail.com
       * Website: freetuts.net
       */
      angular.module('ngClassExample', [])
          .controller('ngControllerExample', function($scope){
          });
    </script>
  </head>
  <body ng-app="ngClassExample">
    <div ng-controller="ngControllerExample">
    <p class="base-class" ng-class="variable">Học angularjs miễn phí tại freetuts.net</p> <br/>
    <input type="button" value="Animate" ng-click="variable = 'my-class'"/> 
    <input type="button" value="Not Animate" ng-click="variable = ''"/>
    </div>
  </body>
</html>
Giao diện chưa click:

ng-click-demo-animate-1.png

Giao diện sau khi click:

ng-click-demo-animate-2.png

Lời kết

Việc sử dụng ng-class được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tế, ví dụ các trường hợp cần active như tabs, menu thì nếu ta kết hợp ngClass để xử lý thì cực kì nhanh. Bài này tới đây là kết thúc, chúc các bạn học tốt.

 

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Service trong Angular 4

Service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về service trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Top Tải app , bet, tải