ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Service trong Angular 4

Trong chương giới thiệu về các thành phần trong Angular 4, chúng ta có nhắc đến service.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có một số tình huống mà chúng ta cần sử dụng một số đoạn code ở nhiều trang khác nhau ví dụ như chia sẻ dữ liệu giữa các component với nhau. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng service. Với service, chúng ta có thể truy cập các phương thức, thuộc tính của các component trong cả project.

Tạo service

Để tạo service, ta chạy câu lệnh sau trên màn hình command line
ng g service myservice

Sau khi chạy xong, ta có thêm 2 file nữa trong project là myservice.service.tsmyservice.service.spect.ts

Trong file service, ta thấy nội dung

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

myservice.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class MyserviceService {

 constructor() { }
}

Đây là một Injectable module (hiểu đơn giản là module có thể mang vào sử dụng trong module khác - cơ chế Dependency Injection)

Khai báo service

Để sử dụng myservice service, chúng ta cần khai báo trong app.module.ts

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { AppComponent } from './app.component';

// Import myservice
import { MyserviceService } from './myservice.service';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule
  ,
  RouterModule.forRoot([
   {
    path: 'new-cmp',
    component: NewCmpComponent
   }
  ])],
  // Khai báo myservice service
 providers: [MyserviceService],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Chúng ta thay đổi nội dung của myservice: thêm hàm getTodayDate() để lấy ra ngày hôm nay như sau:

myservice.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class MyserviceService {

 constructor() { }

 getTodayDate() {
  let ndate = new Date();
  return ndate;
 }
}

Sử dụng service

Để sử dụng service, ta cần thực hiện 2 bước:

Bước 1: Thay đổi constructor - thêm service vào component bằng cách khai báo như parameter.

Bước 2: Gọi service trong hàm tạo.

Cùng đi vào ví dụ sử dụng service trên trong app component và new cmp component.

Sử dụng service trong app component

Bước 1: Thay đổi constructor, thêm service

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { MyserviceService } from './myservice.service';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  todaydate;
  constructor(private myservice: MyserviceService) {}
  ngOnInit() {
   this.todaydate = this.myservice.getTodayDate();
  }
}

Trong constructor ta khai báo private myservice: MyserviceService

Trong hàm khởi tạo ngOnInit, ta gọi service qua lời gọi this.myservice.getTodayDate() sau đó gán dữ liệu vào biến todaydate

Tiếp đó, ta sửa nội dung file app.component.html để hiển thị dữ liệu ra view

app.component.html
<h1>Custom Pipe</h1>
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/>
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b>
<h3>Dữ liệu todaydate ở App Component: {{todaydate}}</h3>

<br />
<br />
<br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a>

<router-outlet></router-outlet>

Ta nhận được kết quả như hình dưới

Kết quả hiển thị sau khi gọi service

Sử dụng service trong new cmp component

Tương tự sử dụng trong app component, ta lần lượt sửa nội dung 2 file: new-cmp.component.tsnew-cmp.component.html

new-cmp.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import {MyserviceService} from './../myservice.service'

@Component({
 selector: 'app-new-cmp',
 templateUrl: './new-cmp.component.html',
 styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {

 todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"]; 
 todaydate;
 
 constructor(private myservice: MyserviceService) { }

 ngOnInit() {
  this.todaydate = this.myservice.getTodayDate();
 }

}

new-cmp.component.html
<h3>Dữ liệu load từ new cmp component: {{todaydate}}</h3>
<p>Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul>
  <li *ngFor="let cv of todo">{{cv}}</li>
</ul>
<h3>Today date load ở new component: {{todaydate}}</h3>

Ta được kết quả như hình

Kết quả hiển thị khi gọi service từ new cmp service

Thuộc tính của service

Ngoài khả năng chứa các hàm thì service cũng có thể chứa các thuộc tính. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ thêm thuộc tính myProperty trong myService và hiển thị chúng trên cả App ComponentNew Cmp Component

myservice.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class MyserviceService {
 // Thêm thuộc tính myProperty cho service
 myProperty;
 constructor() { }

 getTodayDate() {
  let ndate = new Date();
  return ndate;
 }
}

Tiếp đó sửa nội dung của app.component.tsapp.component.html để hiển thị thử nội dung thuộc tính của service

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { MyserviceService } from './myservice.service';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  todaydate;
  // Khai báo biến để lấy dữ liệu từ thuộc tính của service
  propertyService;
  constructor(private myservice: MyserviceService) { }
  ngOnInit() {
    this.todaydate = this.myservice.getTodayDate();
    // Thay đổi giá trị thuộc tính của service
    this.myservice.myProperty = "myProperty: App Component";
    // Lấy giá trị thuộc tính của service ra 
    this.propertyService = this.myservice.myProperty;
  }
}

app.component.html
<h1>Custom Pipe</h1>
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/>
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b>
<h3>Dữ liệu todaydate ở App Component: {{todaydate}}</h3>
<h3>Property service: {{propertyService}}</h3>

<br />
<br />
<br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a>

<router-outlet></router-outlet>

Sửa nội dung của new-cmp.component.tsnew-cmp.component.html để hiển thị nội dung thuộc tính của service

new-cmp.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import {MyserviceService} from './../myservice.service'

@Component({
 selector: 'app-new-cmp',
 templateUrl: './new-cmp.component.html',
 styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {

 todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"]; 
 todaydate;
 propertyService;
 
 constructor(private myservice: MyserviceService) { }

 ngOnInit() {
  this.todaydate = this.myservice.getTodayDate();
  this.myservice.myProperty = "myProperty: New Cmp Component";
  this.propertyService = this.myservice.myProperty;
 }

}

new-cmp.component.html
<h3>Dữ liệu load từ new cmp component: {{todaydate}}</h3>
<p>Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul>
  <li *ngFor="let cv of todo">{{cv}}</li>
</ul>
<h3>Today date load ở new component: {{todaydate}}</h3>
<h3>Property service: {{propertyService}}</h3>

Ta được kết quả như hình

Kết quả hiển thị thuộc tính của service

Nội dung bài service trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau nhé.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Ứng dụng single page Angular 4

Ứng dụng single page Angular 4

Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tạo một ứng dụng single page…

Angular 4 CLI

Angular 4 CLI

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về Angular CLI, cách cài đặt và…

Angular 4 Material

Angular 4 Material

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về material - các thành phần được…

Animation trong Angular 4

Animation trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về animation trong Angular 4.

Form trong Angular 4

Form trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về form trong Angular 4, 2 cách…

Http service trong Angular 4

Http service trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về http service trong Angular 4.

Routing trong Angular 4

Routing trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing - cơ chế kiểm soát…

Pipe trong angular 4

Pipe trong angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về pipe trong Angular 4.

Directive trong Angular 4

Directive trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về directive trong Angular 4, cách tạo…

Template trong Angular 4

Template trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Event binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding - cơ chế kiểm…

Data binding trong Angular 4

Data binding trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về data binding - cơ chế lấy…

Module trong Angular 4

Module trong Angular 4

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về module trong Angular 4: cách khai…

Component trong Angular 4

Component trong Angular 4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về component - thành phần được sử…

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Tạo project Angular 4 đầu tiên

Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo project Angular 4.

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Angular 4 - Cài đặt môi trường

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm…

Tổng quan về Angular4

Tổng quan về Angular4

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về Angular 4.

Top Tải app , bet, tải