ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Event binding trong Angular 4

Khi người dùng tương tác với ứng dụng bằng các cách khác nhau: dùng bàn phím, click chuột, di chuyển chuột thì đều sinh ra một sự kiện. Các sự kiện này cần được kiểm soát (handle) để thực hiện hành động theo ý muốn của lập trình viên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về event binding (hay còn gọi là gán, kiểm soát các sự kiện) trong Angular 4.

Cách sử dụng

(event_name) = "function_name($event)"

event_name: tên event (click, mouseover, mouseenter, ...)

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function_name: tên function trong file component.ts

Ví dụ với sự kiện click

Cùng lấy 1 ví dụ: Chúng ta có 1 button là click me. Khi click vào button này sẽ hiển thị thông báo: "Nhận được lệnh click từ button"

Đầu tiên, thêm button và gán sự kiện click cho button này bên view html

app.component.html
<div style="text-align:center">
  <h1> Welcome to {{ title }}</h1>
</div>
<div> Months :
  <select>
    <option *ngFor="let i of months">{{i}}</option>
  </select>
</div>
<div>
  <span *ngIf="is_valid; then condition1 else condition2">
    Condition is valid.
  </span>
  <ng-template #condition1>Condition is valid</ng-template>
  <ng-template #condition2>Condition is invalid</ng-template>
</div>
// Tạo button và gán sự kiện cho button
<button (click)="myClickFunction($event)">Click Me</button>

Sau đó, khai báo function myClickFunction trong component.ts và thực hiện hiển thị thông báo ra màn hình:

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  //array of months.
  months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3",
        "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6",
        "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9",
        "Tháng 10", "Tháng 11", "Tháng 12"];
  is_available = true;
  
// Khai báo hàm xử lý sự kiện cho button
  myClickFunction(event) {
    alert("Nhận được lệnh click từ button");
  }
}

Khi click vào button, ta nhận được thông báo như hình:

Nhận được sự kiện từ button click me

Ví dụ với sự kiện change

Một ví dụ khác: khi thay đổi tháng trong dropdown danh sách các tháng sẽ hiển thị thông báo: "Bạn vừa thay đổi tháng trong dropdown"
Đầu tiên, gán sự kiện change cho dropdown ngoài view html

app.component.html
<div style="text-align:center">
  <h1>
    Welcome to {{title}}.
  </h1>
</div>

<div> Months :
  // Gán sự kiện change cho select
  <select (change)="changemonths($event)">
    <option *ngFor="let i of months">{{i}}</option>
  </select>
</div>
<br/>

<div>
  <span *ngIf="is_valid; then condition1 else condition2">
    Condition is valid.
  </span>
  <ng-template #condition1>Condition is valid</ng-template>
  <ng-template #condition2>Condition is invalid</ng-template>
</div>
<button (click)="myClickFunction($event)">
  Click Me
</button>

Sau đó khai báo sự kiện changemonths trong component.ts và thực hiện thông báo ra màn hình:

app.component.ts
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})

export class AppComponent {
  title = 'Angular 4 Project!';
  //array of months.
  months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", 
       "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6", 
       "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9", 
       "Tháng 10", "Tháng 11", "Tháng 12"];
  is_available = true;
  myClickFunction(event) { 
   alert("Nhận được lệnh click từ button");  
  }
  
  // Khai báo hàm change month để kiểm soát sự kiện change đã khai báo bên html
  changemonths(event) { 
   alert("Bạn vừa thay đổi tháng trong dropdown");  
  }
}

Khi thay đổi một tháng bất kì trong dropdown, bạn nhận được thông báo như hình dưới:

Nhận được sự kiện change từ dropdown

Bài học về event binding trong Angular 4 của chúng ta đến đây là hết rồi. Ở bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về template trong Angular 4.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top