ANGULAR 4X
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Routing trong Angular 4

Routing là cơ chế chuyển giữa các trang và thay đổi dữ liệu ở thanh điều hướng của trình duyệt. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4: các thành phần, ý nghĩa của chúng và sử dụng routing để hiển thị NewCmpComponent.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khai báo router

Trong file app.module.ts, chúng ta khai báo sử dụng RouterModule:

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
// Import router module
import {RouterModule} from '@angular/router'

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule, 
  // Cài đặt cho router: path nào tương ứng với component nào.
  RouterModule.forRoot([
   {
     path: 'new-cmp',
     component: NewCmpComponent
   }
  ])
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

 RouterModule.forRoot() nhận vào một mảng là các giá trị của router. Mỗi phần tử bao gồm path và component. Trong đó

path: đường dẫn

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

component: component mà đường dẫn đó dùng tới.

 Trong bài trước, chúng ta đã tạo ra 1 component là newCmpComponent có nội dung là

new-cmp.component.html
<p class="text-large text-red">Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul class="text-medium">
	<li *ngFor="let cv of todo" class="text-blue">{{cv}}</li>
</ul>

và nội dung file new-cmp.component.ts

app.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-new-cmp',
 templateUrl: './new-cmp.component.html',
 styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {
	todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"];

 constructor() { }

 ngOnInit() {
 }

}

Sử dụng router

Bây giờ, ta thay đổi nội dung của file app.component.html như sau:

app.component.html
<h1>Custom Pipe</h1><br />
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/><br />
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b><br />
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a><br />
<br />
<router-outlet></router-outlet><br />

Chúng ta vừa tạo ra 1 thẻ <a> với thuộc tính routerLink="new-cmp". Đây chính là path mà ta đã định nghĩa ở file app.module.ts. Cặp thẻ <router-outlet></router-outlet> đặt ở đâu thì nội dung của component sẽ hiển thị ở đó.

Lúc này, khi chạy project lên, ta sẽ được nội dung như sau

Kết quả hiển thi sau khi thêm routing

Khi click vào "Click vào đây để hiển thị New Component", ta nhận được kết quả:

Kết quả nhận được sau khi click vào router link

Như bạn đã thấy, trên thanh điều hướng của trình duyệt, địa chỉ đã được thêm vào /new-cmp. Đây chính là path được khai báo trong app.module.ts. Phần chứa thẻ <router-outlet> đã hiển thị ra nội dung của New Cmp Component.

Khi người dùng click vào router link thì nội dung trong component được load ra mà không tải lại trang. Cái này được gọi là Single Page Application - một xu hướng mới của web hiện đại.

Nội dung bài "Routing trong Angular 4" đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài sau nhé ^^.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Source code freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Tích hợp thư viện và module bằng Bower và npm vào Angular

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Ứng dụng di động đa nền tảng với Ionic và React Native trong AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Sử dụng Karma và Jasmine để test ứng dụng AngularJS

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Tạo ứng dụng SPA trong AngularJS với Routing và StateProvider.

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Cách giao tiếp giữa $rootScope, $broadcast và $emit trong AngularJS

Two way data binding trong Angularjs

Two way data binding trong Angularjs

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Đa ngôn ngữ Internationalization (i18n) trong AngularJS

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Security trong AngularJS và cách sử dụng đơn giản

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Tối ưu hóa hiệu suất trong AngularJS

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Xử lý lỗi với $exceptionHandler và $log service trong AngularJS.

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Tạo hiệu ứng với ngAnimate trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng route trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng Dependency Injection trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Cách sử dụng service trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Tạo và sử dụng directive trong AngularJS

Interceptors và Http Service trong Angular

Interceptors và Http Service trong Angular

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Sử dụng Custom Directives trong AngularJS

Thiết lập project với Angular 6

Thiết lập project với Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt môi trường cũng như…

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Cài đặt môi trường cho Angular 6

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vì sao chọn Angular, Angular 6 là…

Giới thiệu Angular 6x

Giới thiệu Angular 6x

Xin giới thiệu với các bạn tổng quan tất cả các bài viết học về…

Top