Routing trong Angular 4

Routing là cơ chế chuyển giữa các trang và thay đổi dữ liệu ở thanh điều hướng của trình duyệt. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4: các thành phần, ý nghĩa của chúng và sử dụng routing để hiển thị NewCmpComponent.

Khai báo router

Trong file app.module.ts, chúng ta khai báo sử dụng RouterModule:

app.module.ts
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
// Import router module
import {RouterModule} from '@angular/router'

import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  NewCmpComponent,
  ChangeTextDirective,
  SqrtPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule, 
  // Cài đặt cho router: path nào tương ứng với component nào.
  RouterModule.forRoot([
   {
     path: 'new-cmp',
     component: NewCmpComponent
   }
  ])
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

 RouterModule.forRoot() nhận vào một mảng là các giá trị của router. Mỗi phần tử bao gồm path và component. Trong đó

path: đường dẫn

component: component mà đường dẫn đó dùng tới.

 Trong bài trước, chúng ta đã tạo ra 1 component là newCmpComponent có nội dung là

new-cmp.component.html
<p class="text-large text-red">Danh sách các công việc cần làm</p>
<ul class="text-medium">
	<li *ngFor="let cv of todo" class="text-blue">{{cv}}</li>
</ul>

và nội dung file new-cmp.component.ts

app.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-new-cmp',
 templateUrl: './new-cmp.component.html',
 styleUrls: ['./new-cmp.component.css']
})
export class NewCmpComponent implements OnInit {
	todo = ["Học TypeScript", "Học Angular 4", "Học HTML5"];

 constructor() { }

 ngOnInit() {
 }

}

Sử dụng router

Bây giờ, ta thay đổi nội dung của file app.component.html như sau:

app.component.html
<h1>Custom Pipe</h1><br />
<b>Square root of 25 is: {{25 | sqrt}}</b><br/><br />
<b>Square root of 729 is: {{729 | sqrt}}</b><br />
<br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<a routerLink = "new-cmp">Click vào đây để hiển thị New Component</a><br />
<br />
<router-outlet></router-outlet><br />

Chúng ta vừa tạo ra 1 thẻ <a> với thuộc tính routerLink="new-cmp". Đây chính là path mà ta đã định nghĩa ở file app.module.ts. Cặp thẻ <router-outlet></router-outlet> đặt ở đâu thì nội dung của component sẽ hiển thị ở đó.

Lúc này, khi chạy project lên, ta sẽ được nội dung như sau

Kết quả hiển thi sau khi thêm routing

Khi click vào "Click vào đây để hiển thị New Component", ta nhận được kết quả:

Kết quả nhận được sau khi click vào router link

Như bạn đã thấy, trên thanh điều hướng của trình duyệt, địa chỉ đã được thêm vào /new-cmp. Đây chính là path được khai báo trong app.module.ts. Phần chứa thẻ <router-outlet> đã hiển thị ra nội dung của New Cmp Component.

Khi người dùng click vào router link thì nội dung trong component được load ra mà không tải lại trang. Cái này được gọi là Single Page Application - một xu hướng mới của web hiện đại.

Nội dung bài "Routing trong Angular 4" đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài sau nhé ^^.

-------------------#####-------------------

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net