CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Parallax - Tạo trang đầu và cuối

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang mở đầu và trang kết thúc của web với hiệu ứng parallax. Sau bài viết này, các bạn sẽ đạt được kết quả như phần demo. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Phần HTML

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

<body>
 <div class="parallax">
  <div class="shape">
   <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2019/03/16/1685/eagle.png">
   <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2019/03/16/1685/rhino.png">
   <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2019/03/16/1685/owl.png">
   <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2019/03/16/1685/lion.png">
   <img src="https://freetuts.net/upload/tut_post/images/2019/03/16/1685/bear.png">
  </div>
  <audio src=".forest.mp3" controls autoplay>
   <p>If you are reading this, it is because your browser does not support the audio element.</p>
  </audio>
  <div onclick="toggleMuteAudio()" class="volume">
   <span><i class="fa fa-volume-up" aria-hidden="true"></i>
   </span>
  </div>
  <div class="side-menu"><!--b2 menu-->
   <ul>
    <li class="forest" onclick="moveToImage('.forest')">Forest</li>
    <li class="eagle" onclick="moveToImage('.eagle')">Eagle</li>
    <li class="rhino" onclick="moveToImage('.rhino')">Rhino</li>
    <li class="owl" onclick="moveToImage('.owl')">Owl</li>
    <li class="lion" onclick="moveToImage('.lion')">Lion</li>
    <li class="bear" onclick="moveToImage('.bear')">Bear</li>
   </ul>
  </div>
  <!--b1 background-image-->
  <div class="forest"></div>
  <div class="eagle">
   <p>
    <span>Eagle is the common name for many large birds of prey of the family Accipitridae.</span>
    <span>Eagles belong to several groups of genera, not all of which are closely related.</span> 
    <span>Most of the 60 species of eagle are from Eurasia and Africa.</span>
   </p>
  </div>
  <div class="rhino">
   <p>
    <span>A rhinoceros commonly abbreviated to rhino is one any of the numerous extinct species.</span>
    <span>Two of the extant species are native to Africa and three to Southern Asia.</span>
    <span>The term "rhinoceros" is often more broadly applied to now extinct relatives of the superfamily Rhinocerotoidea.</span>
   </p>
  </div>
  <div class="owl">
   <p>
    <span>Owls are birds from the order Strigiformes.</span>
    <span>Owls hunt mostly small mammals, insects, and other birds, although a few species specialize in hunting fish.</span>
    <span>They are found in all regions of the Earth except polar ice caps and some remote islands.</span>
   </p>
  </div>
  <div class="lion">
   <p>
    <span>The lion (Panthera leo) is a species in the family Felidae</span>
    <span>A lion pride consists of a few adult males, related females and cubs.</span>
    <span>Male lions have a prominent mane, which is the most recognisable feature of the species.</span>
   </p>
  </div>
  <div class="bear">
   <p>
    <span>Bears are carnivoran mammals of the family Ursidae.</span>
    <span>They are classified as caniforms, or doglike carnivorans.</span>
    <span>Bears are found on the continents of North America, South America, Europe, and Asia.</span>
   </p>
  </div>
  <div class="back">
   <div onclick="goHome()">
    <span><i class="fa fa-hand-pointer-o" aria-hidden="true"></i></span>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com/" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" 			  title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" 			  title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>
</body>

Phần này ta thêm vào thẻ div.shape với các thẻ img con bên trong. Các thẻ img sẽ trỏ tới những ảnh có phần mở rộng là png dùng cho giao diện phần trang mở đầu.

Freetuts xin giới thiệu đến các bạn trang web mà các bạn có thể thoải mái tải các ảnh định dạng svg hoặc png miễn phí, chỉ với điều kiện thêm thẻ div bên dưới vào mã nguồn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div>Icons made by <a href="https://www.freepik.com/" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" 			  title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" 			  title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>

Trang web có địa chỉ như sau: https://www.flaticon.com

2. Phần CSS

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

.parallax div.shape {
 position: absolute;
 z-index: 99;
}

.parallax .shape > img {
 height: 50px;
 width: 50px;
 position: absolute;

}

.parallax .shape > img:nth-child(1) {
 top: 50px;
 left: 100px;
 transform: translate(0, 0);
 animation: eagle 10s ease-in infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(2) {
 bottom: 150px;
 left: 180px;
 transform: rotateZ(0deg) translateY(-10px);
 animation: rhino 4s linear infinite; 
}

.parallax .shape > img:nth-child(3) {
 bottom: 500px;
 left: 800px;
 transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 animation: owl 3s ease-in infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(4) {
 top: 400px;
 left: 500px;
 animation: lion 1.5s ease-out infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(5) {
 top: 500px;
 left: 800px;
 opacity: 0;
 transition: 0.5s ease;
 animation: bear 2s ease-in-out infinite;
}

@keyframes eagle {
 0% {
  transform: translate(0,0);
 }
 50% {
  transform: translate(500px, 50px);
 }
 55% {
  transform: rotateY(180deg) translate(-540px, 45px);
 }
 95% {
  transform: rotateY(180deg) translate(40px, 45px);
 }
 100% {
  transform: translate(0,0) rotateY(0deg);
 }
}

@keyframes owl {
 0% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 }
 30% {
  transform: rotateZ(-40deg) translate(20px,10px);
 }
 50% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(10px,40px);
 }
 70% {
  transform: rotateZ(-40deg) translate(0px,50px);
 }
 100% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 }
}

@keyframes bear {
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(2,2)
 }
 100% {
  opacity: 0;
  transform: scale(0.5, 0.5);
 }
}

@keyframes lion {
 10% {
  transform: rotateX(360deg);
 }
 15% {
  transform: rotateZ(360deg);
 }
 20% {
  transform: rotateY(360deg)
 }
}

@keyframes rhino {
 50% {
  transform: rotateZ(-40deg) translateY(10px);
 }
 70% {
  transform: rotateZ(-40deg) translateY(20px);
 }
 100% {
  transform: rotateZ(0deg) translateY(-10px);
 }
}

div.back > div {
 font-size: 50px;
 height: 80px;
 width: 80px;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid black;
}

div.back > div:hover {
 transition: 1s ease-in;
 background-color: azure;
 color: #196f3d ;
 border: 2px solid #196f3d ;
 cursor: pointer;
}

Các bước thực hiện:

Bước 1: định dạng cho thẻ div.shapeimg

.parallax div.shape {
 position: absolute;
 z-index: 99;
}

.parallax .shape > img {
 height: 50px;
 width: 50px;
 position: absolute;

}

Bước 2: định dạng riêng biệt cho từng thẻ img

.parallax .shape > img:nth-child(1) {
 top: 50px;
 left: 100px;
 transform: translate(0, 0);
 animation: eagle 10s ease-in infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(2) {
 bottom: 150px;
 left: 180px;
 transform: rotateZ(0deg) translateY(-10px);
 animation: rhino 4s linear infinite; 
}

.parallax .shape > img:nth-child(3) {
 bottom: 500px;
 left: 800px;
 transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 animation: owl 3s ease-in infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(4) {
 top: 400px;
 left: 500px;
 animation: lion 1.5s ease-out infinite;
}

.parallax .shape > img:nth-child(5) {
 top: 500px;
 left: 800px;
 opacity: 0;
 transition: 0.5s ease;
 animation: bear 2s ease-in-out infinite;
}

Bước 3: tạo hiệu ứng cho từng thẻ img

@keyframes eagle {
 0% {
  transform: translate(0,0);
 }
 50% {
  transform: translate(500px, 50px);
 }
 55% {
  transform: rotateY(180deg) translate(-540px, 45px);
 }
 95% {
  transform: rotateY(180deg) translate(40px, 45px);
 }
 100% {
  transform: translate(0,0) rotateY(0deg);
 }
}

@keyframes owl {
 0% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 }
 30% {
  transform: rotateZ(-40deg) translate(20px,10px);
 }
 50% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(10px,40px);
 }
 70% {
  transform: rotateZ(-40deg) translate(0px,50px);
 }
 100% {
  transform: rotateZ(40deg) translate(0px,0px);
 }
}

@keyframes bear {
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(2,2)
 }
 100% {
  opacity: 0;
  transform: scale(0.5, 0.5);
 }
}

@keyframes lion {
 10% {
  transform: rotateX(360deg);
 }
 15% {
  transform: rotateZ(360deg);
 }
 20% {
  transform: rotateY(360deg)
 }
}

@keyframes rhino {
 50% {
  transform: rotateZ(-40deg) translateY(10px);
 }
 70% {
  transform: rotateZ(-40deg) translateY(20px);
 }
 100% {
  transform: rotateZ(0deg) translateY(-10px);
 }
}

Bước 4: định dạng thẻ div cho trang cuối

div.back > div {
 font-size: 50px;
 height: 80px;
 width: 80px;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid black;
}

div.back > div:hover {
 transition: 1s ease-in;
 background-color: azure;
 color: #196f3d ;
 border: 2px solid #196f3d ;
 cursor: pointer;
}

3. Phần JavaScript

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

function toggleMuteAudio(){
 $("audio").prop("muted",!$("audio").prop("muted"));
 if($("audio").prop("muted")) {
  $(".volume i").removeClass("fa-volume-up");
  $(".volume i").addClass("fa-volume-off");
 }
 else {
  $(".volume i").removeClass("fa-volume-off");
  $(".volume i").addClass("fa-volume-up");
 }
}

function goHome() {
 moveToImage(".forest");
}

Ở phần này ta chỉ cần thêm hàm goHome() khi nhấn vào nút trở về màn hình chính ở trang cuối, hàm này sẽ gọi ngược trở lại hàm moveToImage(".forest") để trở về trang đầu tiên.

4. Lời kết

Sau bài viết này, freetuts đã hướng dẫn các bạn tạo thành công trang mở đầu và trang kết thúc của trang web với hiệu ứng parallax. Đến chúng ta đã đi đến gần hết chặn đường của loạt bài viết này, chỉ còn một bài cuối nữa thôi hãy tiếp tục nhé. Cảm ơn các bạn.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Parallax - Tạo trang đầu và cuối freetuts.net hoặc gameportable.net
Nhạc nền freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top