Home > Java > Java core > Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.

Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.

Viết chương trình hiện lên bảng chọn có 3 chức năng:

1. Nhập.

2. Xem.

3. Thoát,

Khi người dùng bấm phím 1 thì thông báo "Bạn chọn chức năng nhâp!", bấm phím 2 thì thông báo "Bạn chọn chức năng xem!", bấm phím 3 thì thông báo "Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class ChonChucNang {

	public static void main(String[] args) {
		int choiceNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// vòng lặp for vắng mặt cả 3 biểu thức
		for (;;) {
			System.out.println("1. Nhập");
			System.out.println("2. Xem");
			System.out.println("3. Thoát");
			
			do {
				System.out.println("Bấm số để chọn (1/2/3): ");
				choiceNumber = scanner.nextInt();
			} while ((choiceNumber < 1) || (choiceNumber > 3));
			
			switch (choiceNumber) {
				case 1:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng nhập!");
					break;
				case 2:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng xem!");
					break;
				case 3:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!");
					System.exit(0);	// thoát chương trình
					break;
			}
		}
	}

}
Trong chương trình trên, các lệnh trong thân của vòng lặp for được thực hiện liên tục, chỉ khi nào người dùng nhập vào số 3 (tương ứng với chức năng Thoát) thì câu lệnh System.exit(0); trong switch mới điều khiển thoát khỏi vòng lặp for và kết thúc chương trình.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua chonchucnang PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.
Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.
Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.
Java - Tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n >= 0.
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 3 + 5 + n + ... + (2n + 1) (n >= 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ... + ((-1)^(n+1)) * n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3.n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức T = 1^2 + 2^2 + 3^2 +... + n^2 (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức Q = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức U = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1) (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức K = 1 + 1/2! + 1/3! + ... + 1/n! (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức M = 1 + (1+2)/2! + (1+2+3)/3! + ... + (1+2+3+...+n)/n! (n > 0).

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP