Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.

Viết chương trình hiện lên bảng chọn có 3 chức năng:

1. Nhập.

2. Xem.

3. Thoát,

Khi người dùng bấm phím 1 thì thông báo "Bạn chọn chức năng nhâp!", bấm phím 2 thì thông báo "Bạn chọn chức năng xem!", bấm phím 3 thì thông báo "Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class ChonChucNang {

	public static void main(String[] args) {
		int choiceNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// vòng lặp for vắng mặt cả 3 biểu thức
		for (;;) {
			System.out.println("1. Nhập");
			System.out.println("2. Xem");
			System.out.println("3. Thoát");
			
			do {
				System.out.println("Bấm số để chọn (1/2/3): ");
				choiceNumber = scanner.nextInt();
			} while ((choiceNumber < 1) || (choiceNumber > 3));
			
			switch (choiceNumber) {
				case 1:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng nhập!");
					break;
				case 2:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng xem!");
					break;
				case 3:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!");
					System.exit(0);	// thoát chương trình
					break;
			}
		}
	}

}
Trong chương trình trên, các lệnh trong thân của vòng lặp for được thực hiện liên tục, chỉ khi nào người dùng nhập vào số 3 (tương ứng với chức năng Thoát) thì câu lệnh System.exit(0); trong switch mới điều khiển thoát khỏi vòng lặp for và kết thúc chương trình.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua chonchucnang PNG

Nguồn: freetuts.net