TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.

Viết chương trình hiện lên bảng chọn có 3 chức năng:

1. Nhập.

2. Xem.

3. Thoát,

Khi người dùng bấm phím 1 thì thông báo "Bạn chọn chức năng nhâp!", bấm phím 2 thì thông báo "Bạn chọn chức năng xem!", bấm phím 3 thì thông báo "Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class ChonChucNang {

	public static void main(String[] args) {
		int choiceNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// vòng lặp for vắng mặt cả 3 biểu thức
		for (;;) {
			System.out.println("1. Nhập");
			System.out.println("2. Xem");
			System.out.println("3. Thoát");
			
			do {
				System.out.println("Bấm số để chọn (1/2/3): ");
				choiceNumber = scanner.nextInt();
			} while ((choiceNumber < 1) || (choiceNumber > 3));
			
			switch (choiceNumber) {
				case 1:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng nhập!");
					break;
				case 2:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng xem!");
					break;
				case 3:
					System.out.println("Bạn chọn chức năng thoát! Tạm biệt!");
					System.exit(0);	// thoát chương trình
					break;
			}
		}
	}

}
Trong chương trình trên, các lệnh trong thân của vòng lặp for được thực hiện liên tục, chỉ khi nào người dùng nhập vào số 3 (tương ứng với chức năng Thoát) thì câu lệnh System.exit(0); trong switch mới điều khiển thoát khỏi vòng lặp for và kết thúc chương trình.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua chonchucnang PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top