java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm n số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra màn hình trung bình cộng của n số nguyên đã nhập.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class TinhTrungBinhCong {

	public static void main(String[] args) {
		int n, sum = 0, number;
		float avgNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// làm tròn đến 2 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");	
		
		System.out.println("Nhập vào số các số nguyên có trong dãy: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		/*
		 * bắt đầu duyệt từ biến đếm count = 1 
		 * nếu count còn <= n thì nhập vào số number thứ count
		 * sau đó cộng giá trị của biến number vào biến sum
		 * vòng lặp dừng khi biến đếm count > n.
		 */
		for (int count = 1; count <=n; count++) {
			System.out.println("Nhập số thứ " + count + ": ");
			number = scanner.nextInt();
			sum += number;
		}
		
		avgNumber = (float) sum / n;
		System.out.println("Trung bình cộng = " + decimalFormat.format(avgNumber));
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtrungbinhcong PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top