Home > Java > Java core > Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.

Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm n số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra màn hình trung bình cộng của n số nguyên đã nhập.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class TinhTrungBinhCong {

	public static void main(String[] args) {
		int n, sum = 0, number;
		float avgNumber;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// làm tròn đến 2 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");	
		
		System.out.println("Nhập vào số các số nguyên có trong dãy: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		/*
		 * bắt đầu duyệt từ biến đếm count = 1 
		 * nếu count còn <= n thì nhập vào số number thứ count
		 * sau đó cộng giá trị của biến number vào biến sum
		 * vòng lặp dừng khi biến đếm count > n.
		 */
		for (int count = 1; count <=n; count++) {
			System.out.println("Nhập số thứ " + count + ": ");
			number = scanner.nextInt();
			sum += number;
		}
		
		avgNumber = (float) sum / n;
		System.out.println("Trung bình cộng = " + decimalFormat.format(avgNumber));
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtrungbinhcong PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.
Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.
Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.
Java - Tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n >= 0.
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 3 + 5 + n + ... + (2n + 1) (n >= 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ... + ((-1)^(n+1)) * n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3.n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức T = 1^2 + 2^2 + 3^2 +... + n^2 (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức Q = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức U = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1) (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức K = 1 + 1/2! + 1/3! + ... + 1/n! (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức M = 1 + (1+2)/2! + (1+2+3)/3! + ... + (1+2+3+...+n)/n! (n > 0).

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP