Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

Viết chương trình in ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách 1: Dùng vòng lặp for đầy đủ.

Bài giải.
package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 1; i <= 20; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}

}
Cách 2: Dùng vòng lặp for không có biểu_thức_1.

Bài giải.
package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		int i = 1;
		for (; i <= 20; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}

}
Cách 3: Dùng vòng lặp for không có biểu_thức_1biểu_thức_3.

package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		int i = 1;
		for (; i <= 20;) {
			System.out.println(i);
			i++;	// tăng i để thoát khỏi vòng lặp khi i lớn hơn 20
		}
	}

}
Cả 3 cách trên khi biên dịch đều cho kết quả như sau:

ketqua inso1den20 PNG

 

 

Nguồn: freetuts.net