Home > Java > Java core > Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

Viết chương trình in ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách 1: Dùng vòng lặp for đầy đủ.

Bài giải.
package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		for (int i = 1; i <= 20; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}

}
Cách 2: Dùng vòng lặp for không có biểu_thức_1.

Bài giải.
package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		int i = 1;
		for (; i <= 20; i++) {
			System.out.println(i);
		}
	}

}
Cách 3: Dùng vòng lặp for không có biểu_thức_1biểu_thức_3.

package vong_lap_for;

public class HienThi20SoNguyenDuongDauTien {

	public static void main(String[] args) {
		int i = 1;
		for (; i <= 20;) {
			System.out.println(i);
			i++;	// tăng i để thoát khỏi vòng lặp khi i lớn hơn 20
		}
	}

}
Cả 3 cách trên khi biên dịch đều cho kết quả như sau:

ketqua inso1den20 PNG

 

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tính trung bình cộng của n số nguyên nhập từ bàn phím.
Java - In ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.
Java - Hiển thị và cho phép người dùng chọn vào chức năng tương ứng.
Java - Tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n >= 0.
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 3 + 5 + n + ... + (2n + 1) (n >= 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ... + ((-1)^(n+1)) * n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3.n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức T = 1^2 + 2^2 + 3^2 +... + n^2 (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức Q = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức U = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1) (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức K = 1 + 1/2! + 1/3! + ... + 1/n! (n > 0).
Java - Tính giá trị của biểu thức M = 1 + (1+2)/2! + (1+2+3)/3! + ... + (1+2+3+...+n)/n! (n > 0).

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP