java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3.n (n > 0).

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức S = 1 + 1.2 + 1.2.3 + ... + 1.2.3.n với n là số bất kỳ được nhập từ bàn phím (n > 0).

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra số n nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu không thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaTriBieuThuc {

	public static void main(String[] args) {
		int n, sum = 0, count = 1;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// n còn nhỏ hơn 1 thì còn nhập lại
		do {
			System.out.println("Mời bạn nhập vào số n: ");
			n = scanner.nextInt();
		} while (n < 1);
		
		/*
		 * tính giá trị của biểu thức
		 * i còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì còn thực hiện thân vòng lặp
		 */
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			count *= i;
			sum += count;
		}
		
		System.out.println("Tổng = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaptinhtong PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top