TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n (n > 0).

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n với n là số bất kỳ được nhập từ bàn phím (n > 0).

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra số n nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu không thì yêu cầu người dùng nhập lại.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaTriBieuThucR {

	public static void main(String[] args) {
		int n, sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// n còn nhỏ hơn 1 thì còn nhập lại
		do {
			System.out.println("Mời bạn nhập vào số n: ");
			n = scanner.nextInt();
		} while (n < 1);
		
		/*
		 * tính giá trị của biểu thức
		 * i còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì còn thực hiện thân vòng lặp
		 */
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			int temp = 1;
			// duyệt j từ 1 đến khi j còn nhỏ hơn hoặc bằng i
			for (int j = 1; j <= i; j++) {
				temp *= i;
			}
			sum += temp;
		}
		
		System.out.println("Tổng = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhbieuthucr PNG

Giải thích hoạt động của chương trình trên: Giả sử tôi nhập vào giá trị biến n = 3.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Vòng lặp for bên ngoài khởi tạo biến i = 1 và vì 1 < 3 nên chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Khởi tạo biến temp = 1.

Bước 3: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 = 1 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 4: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 2 và vì 2 > 1 nên chuyển sang Bước 5.

Bước 5: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 1.

Bước 6: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 2 và vì 2 < 3 nên chuyển sang Bước 7.

Bước 7: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 < i = 2 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 2.

Bước 8: Thực hiện biểu thức j++, lúc này j = 2 và vì 2 = 2 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 4.

Bước 9: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 3 và vì 3 > 2 nên chuyển sang Bước 10.

Bước 10: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 5.

Bước 11: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 3 và vì 3 = 3 nên chuyển sang Bước 12.

Bước 12: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 < i = 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 3.

Bước 13: Thực hiện biểu thức j++, lúc này j = 2 và vì 2 < 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 3 * 3 = 9.

Bước 14: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 3 và vì 3 = 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 27.

Bước 15: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 4 và vì 4 > j = 3 nên chuyển sang Bước 16.

Bước 16: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 5 + 27 = 32.

Bước 17: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 4 và vì 4 > i = 3 nên chuyển sang Bước 18.

Bước 18: Hiển thị tổng sum = 32 ra màn hình. Chương trình kết thúc.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top