Java - Tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n (n > 0).

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức R = 1 + 2^2 + 3^3 + ... + n^n với n là số bất kỳ được nhập từ bàn phím (n > 0).

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra số n nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu không thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaTriBieuThucR {

	public static void main(String[] args) {
		int n, sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// n còn nhỏ hơn 1 thì còn nhập lại
		do {
			System.out.println("Mời bạn nhập vào số n: ");
			n = scanner.nextInt();
		} while (n < 1);
		
		/*
		 * tính giá trị của biểu thức
		 * i còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì còn thực hiện thân vòng lặp
		 */
		for (int i = 1; i <= n; i++) {
			int temp = 1;
			// duyệt j từ 1 đến khi j còn nhỏ hơn hoặc bằng i
			for (int j = 1; j <= i; j++) {
				temp *= i;
			}
			sum += temp;
		}
		
		System.out.println("Tổng = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Giải thích hoạt động của chương trình trên: Giả sử tôi nhập vào giá trị biến n = 3.

Bước 1: Vòng lặp for bên ngoài khởi tạo biến i = 1 và vì 1 < 3 nên chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Khởi tạo biến temp = 1.

Bước 3: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 = 1 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 1.

Bước 4: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 2 và vì 2 > 1 nên chuyển sang Bước 5.

Bước 5: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 1.

Bước 6: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 2 và vì 2 < 3 nên chuyển sang Bước 7.

Bước 7: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 < i = 2 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 2.

Bước 8: Thực hiện biểu thức j++, lúc này j = 2 và vì 2 = 2 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 4.

Bước 9: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 3 và vì 3 > 2 nên chuyển sang Bước 10.

Bước 10: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 5.

Bước 11: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 3 và vì 3 = 3 nên chuyển sang Bước 12.

Bước 12: Vòng lặp for bên trong khởi tạo biến j = 1 và vì 1 < i = 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 3.

Bước 13: Thực hiện biểu thức j++, lúc này j = 2 và vì 2 < 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 3 * 3 = 9.

Bước 14: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 3 và vì 3 = 3 nên sẽ tính giá trị biến temp = temp * i = 27.

Bước 15: Thực hiện biểu thức j++, lúc này biến j = 4 và vì 4 > j = 3 nên chuyển sang Bước 16.

Bước 16: Tính giá trị biến sum = sum + temp = 5 + 27 = 32.

Bước 17: Quay lại vòng lặp for bên ngoài thực hiện biểu thức i++, lúc này biến i = 4 và vì 4 > i = 3 nên chuyển sang Bước 18.

Bước 18: Hiển thị tổng sum = 32 ra màn hình. Chương trình kết thúc.

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net