Java - Tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n >= 0.

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n được nhập từ bàn phím (n >= 0).

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra số n nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu không thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaTriBieuThucP {

	public static void main(String[] args) {
		int n;
		long result = 1;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// n còn nhỏ hơn 0 thì còn nhập lại
		do {
			System.out.println("Mời bạn nhập vào số n: ");
			n = scanner.nextInt();
		} while (n < 0);
		
		// tính giá trị của biểu thức
		for (int i = 0; i <= n; i++) {
			result *= (2 * i + 1);	// result = result * (2 * i + 1)
		}
		System.out.println("Kết quả = " + result);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaptinhP PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP