Java - Tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n >= 0.

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức P = 1.3.5...(2n+1) với n được nhập từ bàn phím (n >= 0).

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra số n nhập vào có phải là số nguyên dương không, nếu không thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_for;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaTriBieuThucP {

	public static void main(String[] args) {
		int n;
		long result = 1;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// n còn nhỏ hơn 0 thì còn nhập lại
		do {
			System.out.println("Mời bạn nhập vào số n: ");
			n = scanner.nextInt();
		} while (n < 0);
		
		// tính giá trị của biểu thức
		for (int i = 0; i <= n; i++) {
			result *= (2 * i + 1);	// result = result * (2 * i + 1)
		}
		System.out.println("Kết quả = " + result);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net