Java - Kiểm tra ký tự thường nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.

Viết chương trình nhập vào một ký tự thường và hiển thị thông báo ký tự vừa nhập là nguyên âm hay không phải nguyên âm.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraNguyenAmPhuAm {

	public static void main(String[] args) {
		char ch;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 ký tự bất kỳ: ");
		ch = scanner.next().charAt(0);	// nhập 1 ký tự từ bàn phím
		
		switch (ch) {
			case 'a':
			case 'o':
			case 'e':
			case 'u':
			case 'y':
			case 'i':
				System.out.println("Đây là ký tự nguyên âm.");
				break;
			default:
				System.out.println("Đây không là ký tự nguyên âm.");
			}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch:

Nhập vào ký tự 'y':

Nhập vào ký tự 'n':

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net