Java - Kiểm tra ký tự thường nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.

Viết chương trình nhập vào một ký tự thường và hiển thị thông báo ký tự vừa nhập là nguyên âm hay không phải nguyên âm.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraNguyenAmPhuAm {

	public static void main(String[] args) {
		char ch;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 ký tự bất kỳ: ");
		ch = scanner.next().charAt(0);	// nhập 1 ký tự từ bàn phím
		
		switch (ch) {
			case 'a':
			case 'o':
			case 'e':
			case 'u':
			case 'y':
			case 'i':
				System.out.println("Đây là ký tự nguyên âm.");
				break;
			default:
				System.out.println("Đây không là ký tự nguyên âm.");
			}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch:

Nhập vào ký tự 'y':

ketqua baitapphuam1 PNG

Nhập vào ký tự 'n':

ketqua baitapphuam2 PNG

Nguồn: freetuts.net