Home > Java > Java core > Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.

Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.

Nhập vào số tương ứng từ 1 đến 7 sau đó hiển thị ra màn hình thứ tương ứng với số đó, trong đó:

  • Số 1: Chủ nhật.
  • Số 2: Thứ 2.
  • ...
  • Số 7: Thứ 7.

Nếu nhập số ngoài phạm vi này thì hiển thị thông báo "Nhập số không hợp lệ".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class HienThiThuTuongUng {

	public static void main(String[] args) {
		int number;
		String dayOfWeek = "";	
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số bất kỳ (từ 1 đến 7): ");
		number = scanner.nextInt();
		
		switch (number) {
			case 1:
				System.out.println("Chủ nhật.");
				break;
			case 2:
				System.out.println("Thứ 2.");
				break;
			case 3:
				System.out.println("Thứ 3.");
				break;
			case 4:
				System.out.println("Thứ 4.");
				break;
			case 5:
				System.out.println("Thứ 5.");
				break;
			case 6:
				System.out.println("Thứ 6.");
				break;
			case 7:
				System.out.println("Thứ 7.");
				break;
			default:
				System.out.println("Nhập số không hợp lệ.");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nhập số hợp lệ:

ketqua baitapthu PNG

Nhập số không hợp lệ:

ketqua thukhonghople PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.
Java - Kiểm tra ký tự thường nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.
Java - Tính năm âm lịch từ năm dương lịch.
Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.
Java - Nhập vào một tháng và hiển thị ngày tương ứng của tháng đó.
Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 1)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP