Home > Java > Java core > Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.

Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.

Nhập vào số tương ứng từ 1 đến 7 sau đó hiển thị ra màn hình thứ tương ứng với số đó, trong đó:

  • Số 1: Chủ nhật.
  • Số 2: Thứ 2.
  • ...
  • Số 7: Thứ 7.

Nếu nhập số ngoài phạm vi này thì hiển thị thông báo "Nhập số không hợp lệ".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class HienThiThuTuongUng {

	public static void main(String[] args) {
		int number;
		String dayOfWeek = "";	
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số bất kỳ (từ 1 đến 7): ");
		number = scanner.nextInt();
		
		switch (number) {
			case 1:
				System.out.println("Chủ nhật.");
				break;
			case 2:
				System.out.println("Thứ 2.");
				break;
			case 3:
				System.out.println("Thứ 3.");
				break;
			case 4:
				System.out.println("Thứ 4.");
				break;
			case 5:
				System.out.println("Thứ 5.");
				break;
			case 6:
				System.out.println("Thứ 6.");
				break;
			case 7:
				System.out.println("Thứ 7.");
				break;
			default:
				System.out.println("Nhập số không hợp lệ.");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nhập số hợp lệ:

ketqua baitapthu PNG

Nhập số không hợp lệ:

ketqua thukhonghople PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.
Java - Kiểm tra ký tự thường nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.
Java - Tính năm âm lịch từ năm dương lịch.
Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.
Java - Nhập vào một tháng và hiển thị ngày tương ứng của tháng đó.
Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 1)

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP