TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào một tháng và hiển thị ngày tương ứng của tháng đó.

Bạn hãy nhập vào 1 tháng bất kỳ từ bàn phím, sau đó hiển thị ngày tương ứng của tháng đó. Nếu là tháng 2 thì yêu cầu nhập vào năm: Nếu năm đó là năm nhuận thì có 29 ngày, còn không thì có 28 ngày. Nếu người dùng nhập vào tháng không hợp lệ thì thông báo "Tháng không hợp lệ". 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class HienThiNgayCuaThang {

	public static void main(String[] args) {
		int month;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Mời bạn nhập tháng: ");
		month = scanner.nextInt();
		
		switch (month) {
			// các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12 có 31 ngày.
			case 1:
			case 3:
			case 5:
			case 7:
			case 8:
			case 10:
			case 12:
				System.out.println("Tháng " + month + " có 31 ngày.");
				break;
			
			// các tháng 4, 6, 9 và 11 có 30 ngày
			case 4:
			case 6:
			case 9:
			case 11:
				System.out.println("Tháng " + month + " có 30 ngày.");
				break;
				
			// Riêng tháng 2 nếu là năm nhuận thì có 29 ngày, còn không thì có 28 ngày.
			case 2:
				int year;
				System.out.println("Mời bạn nhập năm: ");
				year = scanner.nextInt();
				if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) {
					System.out.println("Tháng " + month + " năm " + year + " có 29 ngày.");
				} else {
					System.out.println("Tháng " + month + " năm " + year + " có 28 ngày.");
				}
				break;
			default:
				System.out.println("Nhập tháng không hợp lệ.");
			}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình: Ở đây tôi nhập vào tháng 2 thì chương trình sẽ yêu cầu tôi nhập vào năm, nếu năm đó thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì năm đó là năm nhuận và tháng 2 sẽ có 29 ngày.

ketqua baitaphienthingay PNG

 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top