TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tính năm âm lịch từ năm dương lịch.

Viết chương trình tính năm âm lịch từ năm dương lịch được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn thuật toán tính năm âm lịch:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Năm âm lịch = Can + Chi. Vì vậy để tính năm âm lịch từ năm dương lịch ta cần xác định được Can và Chi rồi sau đó ghép lại là xong.

Để xác định được Can ta tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 10 rồi tra theo bảng sau:

Kết quả năm dương lịch % 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Can tương ứng Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ

Để xác định được Chi ta tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 12 rồi tra theo bảng sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả năm dương lịch % 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Chi tương ứng Thân Dậu Tuất Hợi Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ  Mùi

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1962 thì sẽ tương ứng với năm âm lịch là Nhâm Dần.

Sau đây là bải giải của bài tập này.

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class XacDinhNamAmLich {

	public static void main(String[] args) {
		int year;
		String can = "", chi = "";
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào năm dương lịch: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		// Xác định Can
		switch (year % 10) {
			case 0:
				can = "Canh";
				break;
			case 1:
				can = "Tân";
				break;
			case 2:
				can = "Nhâm";
				break;
			case 3:
				can = "Quý";
				break;
			case 4:
				can = "Giáp";
				break;
			case 5:
				can = "Ất";
				break;
			case 6:
				can = "Bính";
				break;
			case 7:
				can = "Đinh";
				break;
			case 8:
				can = "Mậu";
				break;
			case 9:
				can = "Kỷ";
				break;
		}
		
		// Xác định Chi
		switch (year % 12) {
			case 0:
				chi = "Thân";
				break;
			case 1:
				chi = "Dậu";
				break;
			case 2:
				chi = "Tuất";
				break;
			case 3:
				chi = "Hợi";
				break;
			case 4:
				chi = "Tý";
				break;
			case 5:
				chi = "Sửu";
				break;
			case 6:
				chi = "Dần";
				break;
			case 7:
				chi = "Mẹo";
				break;
			case 8:
				chi = "Thìn";
				break;
			case 9:
				chi = "Tỵ";
				break;
			case 10:
				chi = "Ngọ";
				break;
			case 11:
				chi = "Mùi";
				break;
		}
		
		System.out.println("Năm âm lịch tương ứng với năm dương lịch = " + 
				year + " là " + (can + " " + chi));
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapnamamlich PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top